1. Juon wõt m̦ool in kabuñ. M̦ool ke?

“Kom̦win kõjparok kom̦ jãn ri kanaan riab.”MATU 7:15.

Jijej ear katakin rũkal̦oor ro an kõn juon wõt kabuñ. Ear katakin er kõn kabuñ eo em̦ool. Kabuñ eo em̦ool ej ãinwõt juon ial̦ me ej tõl armej ro ñan mour indeeo. Jijej ear ba bwe “e iiet ro rej loe” ial̦ in. (Matu 7:14) Anij ej m̦õn̦õn̦õ ippãn armej ro wõt me rej kabuñ ñane ekkar ñan wãween ko me Naan ko An ilo Baibõl̦ eo ej kalikkar. Aolep armej ro me rej m̦ool in Kũrjin rej bõrokuk ippãn doon ilo juon wõt tõmak.Riit Jon 4:23, 24; 14:6; Epesõs 4:5.

2. Ta eo Jijej ear ba kõn armej ro me rej riab in Kũrjin?

“Rej kwal̦o̦k bwe re jel̦ã Anij, a ilo jerbal ko aer rej kaarmejjete.”TAITÕS 1:16.

Jijej ear ba bwe ri kanaan ro reriab renaaj kattoone kabuñ eo em̦ool. Jel̦ak lale armej rein, ãinwõt ñe em̦ool aer kabuñ ñan Anij. Kabuñ ko aer rej make ba bwe rej Kũrjin. Bõtab, wãween ko ippãer im kõm̦m̦an ko an armej rein rej kaalikkar bwe rej riab in Kũrjin. Etke jejel̦ã men in? Kõnke ro rej m̦ool in Kũrjin rej kwal̦o̦k wãween ko rem̦m̦an im kõm̦m̦ani men ko rem̦m̦an, im armej ro rej kile bwe el̦ap aer oktak jãn ro jet.Riit Matu 7:13-23.

3. Ta kakõl̦l̦en ro rej pãd ilo kabuñ eo em̦ool?

Jen lale l̦alem men ko me rej kakõl̦l̦en ro me em̦ool aer kabuñ ñan Anij:

  • Ro me em̦ool aer kabuñ ñan Anij rej kaorõk Baibõl̦ eo im rej tõmak bwe ej Naan in Anij. Ro rej m̦ool in Kũrjin rej kate er bwe ren  mour ekkar ñan naan in kakapilõk ko ilo Baibõl̦ eo. Eñin unin kabuñ eo em̦ool eoktak jãn kabuñ ko me katak ko aer rej pedped ioon l̦õmn̦ak ko an armej ro. (Matu 15:7-9, UBS) Ro me em̦ool aer kabuñ ñan Anij rej mour ekkar ñan men ko rej katakin ro jet kaki.Riit Jon 17:17; 2 Timote 3:16, 17.

  • Rũkal̦oor ro rem̦ool an Jijej rej kwal̦o̦k aer kautiej etan Anij, Jeova. Jijej ear kwal̦o̦k an kautiej etan Anij ke ear kwal̦o̦k kake ñan ro jet. Ear jipañ ro jet bwe ren jel̦ã kajjien Anij im ear katakin er ñan jar im kajjitõk bwe en kwõjarjar etan Anij. (Matu 6:9) Ilo bukwõn eo me kwõj jokwe ie, kabuñ rot eo ej kwal̦o̦k ñan ro jet kõn etan Anij?Riit Joel 2:32; Jon 17:26.

  • Kũrjin ro rem̦ool rej kwal̦o̦k naan kõn Aelõñ eo an Anij. Anij ear jilkintok Jijej ñan lal̦ in bwe en kwal̦o̦k kõn ennaan eo em̦m̦an kõn Aelõñ eo. Aelõñ eo an Anij wõt emaroñ jipañ armej ro kõn aolep apañ ko aer. Jijej ear wõnm̦aanl̦o̦k wõt im kõnnaan kake m̦ae iien ear mej. (Luk 4:43; 8:1; 23:42, 43) Jijej ear ba bwe rũkal̦oor ro an renaaj bareinwõt kwal̦o̦k naan kõn Aelõñ eo an Anij. El̦aññe juon armej ej kepaake eok im ej kwal̦o̦k naan kõn Aelõñ eo an Anij, kwõl̦ak baj lale, kabuñ ta eo an?Riit Matu 24:14.

  • Rũkal̦oor ro an Jijej rejjab m̦õttan lal̦ in enana. Kwõmaroñ kile er kõnke rejjab bõk kun̦aaer ilo m̦akũtkũt ko an kien im kiojal̦jal̦ ko an armej ro ilo jukjuk im pãd in. (Jon 17:16; 18:36) Bareinwõt, rejjab l̦oore l̦õmn̦ak im kõm̦m̦an ko renana an armej ro ilo lal̦ in.Riit Jemes 4:4.

  • Ro rej m̦ool in Kũrjin rej lukkuun yokwe doon. Rej katak jãn Baibõl̦ eo ñan kwal̦o̦k kautiej ñan armej otemjej. Ro im rej pãd ilo kabuñ ko reriab rej bõk kun̦aaer ilo tarin̦ae ko. Bõtab ro me rej pãd ilo kabuñ eo em̦ool remakoko in bõk kun̦aaer ilo tarin̦ae. (Maika 4:1-3) Ro rej m̦ool in Kũrjin rej m̦õn̦õn̦õ in kõjerbal iien ko aer im men ko m̦weier ñan jipañ im kakajoor ro jet.Riit Jon 13:34, 35; 1 Jon 4:20.

4. Kwõmaroñ ke kile kabuñ eo em̦ool?

Iaan aolep kabuñ ko, kabuñ ta eo aolep katak ko aer rej itok jãn Baibõl̦ eo? Kabuñ ta eo ej kautiej etan Anij? Kabuñ ta eo ej kwal̦o̦k ñan ro jet bwe Aelõñ eo wõt an Anij emaroñ jipañ armej ro? Kabuñ ta eo em̦ool aer yokwe armej ro im rejjab bõk kun̦aaer ilo tarin̦ae? Ewi am̦ baj l̦õmn̦ak?Riit 1 Jon 3:10-12.