Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Jepl̦aak ñan Jeova

Naanin Kõjem̦l̦o̦k Ko

Naanin Kõjem̦l̦o̦k Ko

Ewõr ke iien kwõj pãd im make emmel̦o̦ketok iien ko kwokõn m̦õn̦õn̦õ ke kwaar kobal̦o̦k ippãn armej ro an Jeova? Ñan waanjoñak, kwõj ke keememejtok iien ko kwokõn kar m̦õn̦õn̦õ ke kwaar kobal̦o̦k ippãn eklejia eo am̦ ilo kweilo̦k ko kajjojo wiik ak kweilo̦k ko rel̦l̦ap? Kwõj ke keememej an kar em̦m̦an am̦ mour ke kwaar ro̦o̦l ãlikin am̦ kwal̦o̦k naan, ak ke kwaar bwebwenato ippãn juon iaan rũttõmak ro m̦õttam̦? Men in ej kaalikkar bwe kwõjjañin mel̦o̦kl̦o̦k Jeova. Bar Jeova, ejjañin mel̦o̦kl̦o̦k eok. El̦ap an keememej im kaorõk jerbal ko kwaar kõm̦m̦ani ke kwaar karejar ñane. Epojak in jipañ eok bwe kwõn maroñ bar jepl̦aak ñane.

“Ña, [Jeova] Anij, ij jiroñ kom̦ ke ña inaaj make kappukot jiip ko aõ im kõjparok er, ãinwõt an juon jabõt ko̦kweilo̦k jiip ko an rar ejjeplõklõk im kõjparok er. Inaaj kõjepl̦aaktok er jãn aolep jikin ko rar ejjeplõklõk ie.”Ezekiel 34:11, 12, UBS.