Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Jepl̦aak ñan Jeova

 BAAT EMÃN

Eddodo kõn Bõd Ko—“Karreoik Eõ jãn Aõ Jerawiwi”

Eddodo kõn Bõd Ko—“Karreoik Eõ jãn Aõ Jerawiwi”

“Jerbal eo aõ ekããl ear kõm̦m̦an bwe en lõñ an baam̦le eo aõ jããn im em̦m̦anl̦o̦k wãween mour eo ammim. Bõtab, ear tõll̦o̦k ña ñan kõm̦m̦ani men ko juon Kũrjin en kar jab kõm̦m̦ani. Iar jino kobal̦o̦k ilo iien holiday ko, iar bõk kun̦aõ ilo m̦akũtkũt ko an kien, im iar bar etal ñan im̦õn jar ko. Ear bõjrak aõ kobal̦o̦k ippãn armej ro an Jeova ium̦win 40 iiõ. Ke ear tol̦o̦k wõt aõ kõm̦m̦ani men kein iar jino l̦õmn̦ak bwe Jeova eban jol̦o̦k aõ bõd. Aolep iien iar eddodo kõn men in, en kab baj ke iar jel̦ã m̦ool eo m̦okta jãn aõ kõm̦m̦ani men kein.”—Martha.

ÑE KWÕJ eddodo kõn juon bõd kwaar kõm̦m̦ane, men in emaroñ lukkuun kabbeer eok. Kiiñ Devid ear je im ba: “Jerawiwi ko aõ rellõñ rej kamal̦oñ eõ. Kõn aer kanooj eddo, ibani.” (Sam 38:4, UBS) Jet Kũrjin ro rej l̦e jãn joñan aer bũrom̦õj kõn aer l̦õmn̦ak bwe Jeova eban jol̦o̦k aer bõd. (2 Korint 2:7, UBS) Ak ejim̦we ke l̦õmn̦ak in? Ñe kwaar kõm̦m̦ani bõd ko rel̦l̦ap ej ke mel̦el̦ein bwe joñan aer l̦ap Jeova eban jol̦o̦k am̦ bõd? Ejjab ñan jidik!

Itok Kõjro “Etale” im Karreoik Bõd eo Am̦

Jeova ejjab kõjekdo̦o̦n ro rej m̦oolin ukel̦o̦k jãn bõd ko rar kõm̦m̦ani. Ilo m̦ool ej lel̦o̦k pein im jipañ er! Ilo kar waanjoñak eo kõn nejin eo ejerwaan, Jijej ear keidi Jeova ñan juon jemãn eo el̦ap an yokwe me l̦adik eo nejin ear etal jãn baam̦le eo aer bwe en mour ekkar ñan kõn̦aan ko an renana. Bõtab, juon iien l̦adik in ear bar kõn̦aan jepl̦aak ñan m̦weo im̦õn. Ke ej jepl̦aak im “ej ettol̦o̦k wõt jãn m̦weo, jemãn ear loe; im ear obrak kõn tũriam̦o im ear ettõrl̦o̦k im atbo̦kwõje nejin im mejenmaiki.” (Luk 15:11-20, UBS) Kokõn̦aan ke bar epaake Jeova ak kõn wõt bõd eo kwaar kõm̦m̦ane, kwõj pãd “ettol̦o̦k” jãne? Ãinwõt an kar em̦m̦aan eo jemãn l̦adik eo yokwe im tũriam̦okake, eokwe eñin bar eñjake eo an Jeova kõn kwe. Ekijooror in karwaineneik eok ñe kwõbar jepl̦aak.

Ak ta el̦aññe kwõj l̦õmn̦ak bwe bõd ko kwaar kõm̦m̦ani rel̦l̦ap im rellõñ ñan an Jeova julo̦ki? Eokwe, jab mel̦o̦kl̦o̦k bwe Jeova ej kũr ñan kwe ilo Aiseia 1:18, (UBS) ke ej ba: “Kiiõ, jen etale men in. Jerawiwi ko ami rõkamããr kom̦, ak inaaj kwal̦ kom̦ bwe kom̦win erreo ãinwõt jin̦o.” Meñe bõd ko kwaar kõm̦m̦ani remaroñ pen ñan mel̦o̦kl̦o̦ki im rej ãinwõt mããr ilo juon nuknuk mouj, bõtab Jeova emaroñ julo̦ki.

Jeova ejjab kõn̦aan bwe en to am̦ eddodo kõn juon bõd kwaar kõm̦m̦ane. Innem elemen bwe en maroñ jako am̦ eddodo kõn men in? Bwe Anij en jol̦o̦k am̦ bõd im en jako am̦ eddodo kõn bõd eo am̦, ewõr ruo men ko kwõmaroñ katak jãn Kiiñ Devid. Kein kajuon, ear ba: “Inaaj kwal̦o̦k aõ jebwãbwe [bõd, NW] ñan Jeova.” (Sam 32:5) Keememej bwe em̦õj kadede an Jeova kũr eok bwe kwõn kepaake ilo jar im bwe kom̦iro en “etale” bõd eo am̦. Kwõn eo̦roñ kũr in jãn Jeova. Kwal̦o̦k bõd ko am̦ ñane im bareinwõt kwal̦o̦k l̦õmn̦ak im eñjake ko am̦ ñane. Eñin men eo Devid ear kõm̦m̦ane ke ear kõm̦m̦an bõd. Ear jar ñan Anij im ba, “Karreoik eõ jãn aõ jerawiwi. . . . Bõro erup im ettã O Anij, Kwõjãmin kõjekdo̦o̦n.”Sam 51:2, 17.

Kein karuo, Devid ear bõk jipañ jãn rũkanaan eo an Anij etan Netan. (2 Samuel 12:13) Rainin, em̦õj an Jeova letok em̦m̦aan ro rej lale eklejia. Rein em̦õj katakin im kammineneik er bwe ren maroñ jipañ jabdewõt eo ej ukel̦o̦k jãn bõd eo an bwe en bar epaake Jeova. Ñe kwõnaaj kepaak em̦m̦aan rein ñan bõk jipañ, renaaj kõjerbal eoon ko ilo Baibõl̦  im jar kõn kwe ñan kaenõm̦m̦an bũruom̦. Renaaj bar jipañ eok bwe en jako am̦ bõk l̦õmn̦ak im eñjake ko rekabbeerer im bwe kwõn bar kajoor im epaake Jeova.Jemes 5:14-16.

Jeova ekõn̦aan bwe en jako am̦ eddodo kõn bõd ko kwaar kõm̦m̦ani

“Em̦õn̦õn̦õ Eo Em̦õj Jeoril̦o̦k Jerawiwi ko An”

Em̦ool bwe kwõmaroñ l̦õmn̦ak bwe elukkuun pen ñan am̦ kwal̦o̦k bõd ko am̦ ñan Jeova Anij, im epen am̦ kepaake em̦m̦aan ro rej lale eklejia kõn men kein. Kar bar ãindein eñjake eo an Devid kõnke ebwe an kar to an “jab kwal̦o̦k jerawiwi” ko an. (Sam 32:3, UBS) Bõtab tokãlik, ear kwal̦o̦k an kam̦m̦oolol kõnke ear kile bwe elõñ men ko rem̦m̦an rar wal̦o̦k ñane ãlikin an kar kwal̦o̦k bõd ko an im kajim̦we mour eo an.

Men eo em̦m̦antata ear wal̦o̦k ñan Devid ej bwe ear bar m̦õn̦õn̦õ. Ear ba: “Em̦õn̦õn̦õ eo em̦õj jeoril̦o̦k jerawiwi ko an, eo em̦õj jol̦o̦k bõd ko an.” (Sam 32:1, UBS) Ear bar jar im ba: “O Jeova, Kwõn kepel̦l̦o̦k tiõ, im loõ enaaj kwal̦o̦k Am̦ nõbar.” (Sam 51:15) Ear jako an Devid eddo bũruon kõn bõd ko ear kõm̦m̦ani im ear l̦ap an kam̦m̦oolol kõn an Anij jol̦o̦k an bõd. Men kein rar kõm̦akũti ñan kwal̦o̦k kõn Jeova ñan ro jet.

Jeova ekõn̦aan bwe en jako am̦ eddodo kõn bõd ko kwaar kõm̦m̦ani. Im ekõn̦aan bwe kwõn kwal̦o̦k ñan ro jet kõn e im kõn karõk ko an. Ñe kwõj kõm̦m̦ane men in, ekõn̦aan bwe kwõn m̦õn̦õn̦õ im kõm̦m̦ane jãn aolepen bũruom̦, im jab nana am̦ mour kõn bõd ko kwaar kõm̦m̦ani. (Sam 65:1-4) Im keememej bwe ej kũr eok ñan ‘ukel̦o̦k im oktak ñane, bwe en jeorl̦o̦k jerawiwi ko am̦ im bwe iien ko raem̦õl̦ol̦o ren wal̦o̦k kõn an Jeova pãd ippãd.’Jerbal 3:19, 20, UBS.

Eñin men eo ear wal̦o̦k ñan Martha. Ej ba: “L̦adik eo nejũ ekõn ijjilõktok aõ Naan in Keeañ im Awake! Ke iar riiti bok kein, jidik kõn jidik iar bar jino epaakel̦o̦k Jeova im iar bar jepl̦aak ñane. Ak men eo ear pentata ñan ña, ej kajjitõk jol̦o̦k bõd ippãn Jeova kõn aolep men ko iar kõm̦m̦ani. Ãliktata iar maroñ jar ñane im kajjitõk ippãn bwe en jol̦o̦k aõ bõd. Elukkuun to aõ kar bar jepl̦aak im karejar ñan Jeova. Ekar bõk 40 iiõ in aõ kõm̦m̦ane men in. Wãween in ear wal̦o̦k ñan ña ej kaalikkar bwe meñe emaroñ lukkuun to an juon bar jepl̦aak ñan Jeova, ak Jeova enaaj m̦õn̦õn̦õ in bar kõjepl̦aaktok e im emaroñ bar wõnm̦aanl̦o̦k ilo an karejar ñane.”