Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Jepl̦aak ñan Jeova

 BAAT L̦ALEM

Jepl̦aak ñan “Eo Ej Rũkõjparok Ami im Ami Jabõt”

Jepl̦aak ñan “Eo Ej Rũkõjparok Ami im Ami Jabõt”

Kwaar ke kile bwe jet iaan men ko kar kwal̦o̦k kaki ilo bok in kwõj bar iiooni? El̦aññe aet, eokwe kwõjjab make iaam̦. Elõñ rũkarejar ro retiljek an Anij ilo iien ko etto im ilo raan kein rar bar iioone ejja wãween kein. Bõtab, Jeova ear jipañ rein im enaaj bar jipañ eok.

Jeova epojak in jipañ eok ñe kwõnaaj bar jepl̦aak ñane

 KEEMEMEJ bwe Jeova epojak in jipañ eok ñe kwõnaaj bar jepl̦aak ñane. Enaaj jipañ eok ñe ewõr men en̦ kwõj inepata im metak kake. Im enaaj bar jipañ eok bwe en aenõm̦m̦an bũruom̦ im bwe kwõn jab bar eddodo kõn bõd ko kwaar kõm̦m̦ani. Innem, kwõnaaj kile am̦ bar kõn̦aan karejar ñan Jeova ippãn rũttõmak ro m̦õttam̦. Wãween in kwõj iioone ejjel̦o̦k oktak jãn kar jet iaan Kũrjin ro jinoin me rijjilõk Piter ear jeje ñan er im ba: “Kom̦ar ãinwõt jiip ko rejebwãbwe; ak kiiõ em̦õj kõjepl̦aaktok kom̦ bwe kom̦win l̦oor eo ej Rũkõjparok ami im ami Jabõt.”1 Piter 2:25, UBS.

Innem, am̦ jepl̦aak ñan Jeova ej men eo em̦m̦antata kwõmaroñ kõm̦m̦ane. Etke? Kõnke Jeova enaaj lukkuun m̦õn̦õn̦õ ñe kwõnaaj bar jepl̦aak. (Jabõn Kõnnaan 27:11) Ãinwõt am̦ jel̦ã kadede, ewõr an Jeova eñjake. Kõn men in, men ko jej kõm̦m̦ani rej jelõt e. Bõtab, Jeova ejjab iuun kõj bwe jen yokwe e im karejar ñane. (Duteronomi 30:19, 20) Joñan, juon rũmmãlõtlõt eo im etijem̦l̦o̦k kõn kobban Baibõl̦ ear ba: “Juon kõjãm eo ejjel̦o̦k kein an kõppel̦l̦o̦k jãn nabõj ej aikuj pel̦l̦o̦k wõt jãn lowa. Eokwe ejjel̦o̦k oktak jãn bũruon juon armej, e make ej aikuj kõpel̦l̦o̦ke. Ejjel̦o̦k juon emaroñ kõm̦m̦ane men in ñane.” Kõn men in, bwe jen maroñ karejar ñan Jeova jãn bũruod, kõj eo make jej aikuj kõtl̦o̦k bwe bũruod en kõm̦akũt kõj. El̦aññe jej ãindein, ej ãinwõt ñe jej lel̦o̦k juon menin lel̦o̦k eaorõk ñane. Ta menin lel̦o̦k in? Ad tiljek im karejar wõt ñane. Wãween in enaaj l̦ap an kam̦õn̦õn̦õik bũruon Jeova. Ejjel̦o̦k bar juon men jemaroñ keidi ñan joñan ad naaj m̦õn̦õn̦õ itok wõt jãn ad karejar ñan Jeova, eo ej tõllo̦kũn ad kabuñ ñane.Jerbal 20:35; Revelesõn 4:11.

Bareinwõt, ñe kwõnaaj bar jino am̦ karejar ñan Jeova, kwõnaaj kile am̦ naaj bar kajoor im epaakel̦o̦k e. (Luk 11:28) Etke jej ba men in? Kõnke elõñ armej rejjab jel̦ã unin aer mour. Im relukkuun kõn̦aan jel̦ã ta unleplep in aer mour. Aolep armej rej ãindein kõnke Jeova ear kõm̦anm̦an er ilo wãween in. Ear kõm̦anm̦an kõj bwe jen m̦õn̦õn̦õ ilo ad karejar ñane. Im ejjel̦o̦k juon men enaaj lukkuun jubũruod kake el̦apl̦o̦k jãn ad kile bwe unin ad karejar ñan Jeova ej kõnke jej yokwe e jãn bũruod.Sam 63:1-5, UBS.

Jouj im jab mel̦o̦kl̦o̦k bwe Jeova ekõn̦aan bwe kwõn bar jepl̦aak ñane. Etke kwõmaroñ tõmak men in? Eokwe, l̦õmn̦ak m̦õk kõn wãween kar kõm̦m̦ane bok in. Elõñ alen kar jar kake ilo iien eo kar je im kõpooje. Bõlen juon iaan em̦m̦aan ro rej lale eklejia ak juon jeid im jatid ear kwal̦o̦k bok in ñan kwe. Kõn men in, kwaar jino riiti im l̦oori mel̦el̦e ko ilowaan. Aolepen men kein rej kam̦ool bwe Jeova ejjañin mel̦o̦kl̦o̦k eok. Ilo jouj, Jeova ej jidik kõn jidik jipañ eok ñan jepl̦aak ñane.Jon 6:65, UBS.

Ad jel̦ã bwe Jeova ejãmin mel̦o̦kl̦o̦k ro doon me rej jebwãbwe jãn m̦ool eo, men in el̦ap an kaenõm̦m̦an kõj. Eñin men eo Donna ear l̦ap an kam̦m̦oolol kake. Kõrã in jeid im jatid ear ba: “Jidik kõn jidik iar etal im lukkuun jebwãbwe jãn m̦ool eo. Bõtab, ewõr iien iar kõl̦mãnl̦o̦kjen̦ kõn naan ko ilo Sam 139:23, 24, (UBS), me ej ba: ‘O Anij, kwõn etale eõ im jel̦ã bũruõ; Kwõn mãlejjoñe eõ im kile l̦õmn̦ak ko aõ. Kwõn lale el̦aññe ewõr m̦on̦ ilo ña, im kwõn tõl eõ ilo ial̦ eo ej ñan indeeo.’ Meñe iar kobal̦o̦k ippãn armej ro ilo lal̦ in, ak ilo bũruõ iar jaje karõk aõ ippãer. Ilo m̦ool, iar kile bwe ijo iar aikuj pãd ie ej ibwiljin armej ro doon Jeova. Ikar jino aõ make kile bwe Jeova ejjañin ilo̦k jãn ña. Men eo wõt iar aikuj kõm̦m̦ane ej pukot kilen aõ bar jepl̦aak ñan e. Im el̦ap aõ m̦õn̦õn̦õ bwe iar jepl̦aak!”

“Ikar jino aõ make kile bwe Jeova ejjañin ilo̦k jãn ña. Men eo wõt iar aikuj kõm̦m̦ane ej pukot kilen aõ bar jepl̦aak ñan e”

Kõmij jar kõn eok bwe kwõn bar m̦õn̦õn̦õ im lo lañlõñ eo ej itok jãn am̦ karejar ñan Jeova. (Nihimaia 8:10) Kwõban ajl̦o̦k ñan jidik ñe kwõnaaj bar jepl̦aak ñane.