Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan laajrak in katak ko

Jepl̦aak ñan Jeova

Jeova ej pukot jiip ko nejin rejebwãbwe, im ej kũr eok bwe kwõn jepl̦aak ñane.

Juon Lõta jãn Kumi eo Ej Lale Aolep Eklejia ko an Ri Kõnnaan ro an Jeova

Lõta in ej jãn Kumi eo Ej Lale Aolep Eklejia ko an Ri Kõnnaan ro an Jeova ej kajjitõk ippãn rũkarejar ro an Anij me rej ãinwõt jiip ko rar jebwãbwe jãn wõrwõr eo an bwe ren bar jepl̦aak.

BAAT 1

“Inaaj Pukot Jiip ko Rar Jako”

Anij ej ke watõk jiip eo ej jebwãbwe bwe ejjel̦o̦k tokjãn?

BAAT 2

Inepata—“Emmakijkij An Inepata Buñut Kõm”

Ñe kwõj illu kõnke kwõjjab maroñ lel̦o̦k ñan Jeova joñan eo kwokõn lel̦o̦k, ewõr juon men kwõmaroñ kõm̦m̦ane ñan bõk tokjãn jãn kajoor eo an.

BAAT 3

Illu im Metak—El̦aññe “Jabdewõt Iaami Ewõr Ruõn Ippãn Bar Juon”

Naanin kakapilõk ko jilu jãn Baibõl̦ me remaroñ jipañ eok ñe kwõj illu im metak.

BAAT 4

Eddodo kõn Bõd Ko—“Karreoik Eõ jãn Aõ Jerawiwi”

Ta ko kwõj aikuj kõm̦m̦ani bwe en jako am̦ eddodo kõn bõd ko am̦?

BAAT 5

Jepl̦aak ñan “Eo Ej Rũkõjparok Ami im Ami Jabõt”

Ta eo m̦oktata ij aikuj kõm̦m̦ane ñe ikõn̦aan bar jepl̦aak ñan Jeova? Ro ilo eklejia eo renaaj ke m̦õn̦õn̦õ in karwaineneik eõ?

Naanin Kõjem̦l̦o̦k Ko

Ewõr ke iien kwõj pãd im make emmel̦o̦ketok iien ko kwokõn m̦õn̦õn̦õ ke kwaar kobal̦o̦k ippãn armej ro an Jeova?