• El̦aññe em̦ool ad yokwe Anij, ta eo jenaaj kõm̦m̦ane?

  • Ta ko jej aikuj kõm̦m̦ani bwe jen pãdwõt ilo yokwe eo an Anij?

  • Ewi wãween an Jeova naaj kajeraam̦m̦an ro rej pãdwõt ilo yokwe eo an?

Kwõj ke kõtl̦o̦k bwe Jeova en jipañ im kõjparok eok ilo iien kein reppen?

1, 2. Wõn eo jemaroñ koon l̦o̦k bwe en kõjparok kõj jãn jorrããn ko rej wal̦o̦k rainin?

BAJ l̦õmn̦akel̦o̦k m̦õk am̦ etetal ilo juon raan elukkuun l̦ap kõto im nana lañ. Kwõl̦ak reilõñl̦o̦k, ej kab baj l̦apl̦o̦k wõt an ekkõdo̦do im kilmeej lañ. Innem ej jino an ejjaromrom im jourur, im lukkuun wõt mijeljel. Kõn men in, kwõj ekkaiuriur im pukot juon jikin kwõmaroñ ko ñane. Kwõl̦ak reilo̦k kwõj loe juon em̦ ekilep im pen, im em̦m̦an ñan am̦ kone. Ealikkar bwe el̦ap am̦ naaj kar m̦õn̦õn̦õ kõn jikin in kõnke emaroñ kõjparok eok jãn l̦añ eo!

2 Raan kein jej mour ie rej ãinl̦o̦kwõt raan eo me el̦ap kõto im nana lañ. Wãween ko ilo lal̦ in rej kab baj nanal̦o̦k wõt. Bõtab, ewõr juon eo ekajoor me jemaroñ koon l̦o̦k im emaroñ kõjparok kõj bwe jen jab jako ñan indeeo. Wõn in? Baibõl̦ ej ba:  “Inaaj ba kõn Jeova, e aõ likõpejñak im aõ m̦weo ekajoor; aõ Anij, inaaj lõke E.”Sam 91:2.

3. Ta ko jej aikuj kõm̦m̦ani bwe Jeova en maroñ kõjparok kõj?

3 Kõl̦mãnl̦o̦kjen̦ m̦õk kõn men in! Jeova, Eo ear kõm̦anm̦an men otemjej im ej Irooj Ekajoor Bõtata, emaroñ kõjparok kõj. Ewõr an maroñ ñan kõjparok kõj kõnke el̦apl̦o̦k an kajoor jãn jabdewõt armej im jabdewõt men me emaroñ ko̦kkure kõj. Meñe jej iioon elõñ men ko renana ilo raan kein, ak jej lõke bwe m̦õttan jidik Jeova enaaj jol̦o̦k aolep men kein. Ta ko jej aikuj kõm̦m̦ani bwe Jeova en maroñ kõjparok kõj? Eokwe, jej aikuj lõke e. Bareinwõt, Naanin Anij ej rõjañ kõj bwe jen “pãdwõt ilo yokwe eo an Anij.” (Jud 21, UBS) Aet, jej aikuj pãdwõt ilo yokwe eo an Anij im kõjparok wõt jem̦jerã eo ad ippãn bwe en epaak wõt. Ñe jenaaj kõm̦m̦ane men in, enaaj kõjparok kõj. Ak kiiõ, ewi wãween ad ejaake juon jem̦jerã epaak ippãn Jeova?

KILE YOKWE EO AN ANIJ IM KAM̦M̦OOLOLE

4, 5. Ta jet iaan men ko Jeova ear kõm̦m̦ani ñan kwal̦o̦k an yokwe kõj?

4 Bwe jen pãdwõt ilo yokwe eo an Anij, jej aikuj kile wãween an Jeova kwal̦o̦k an yokwe kõj. L̦õmn̦ak m̦õk kõn jet iaan katak ko jãn Baibõl̦ im kwaar katak kaki ilo bok in. Ãinwõt Rũkõm̦anm̦an eo, Jeova ear letok lal̦ in bwe armej ren m̦õn̦õn̦õ im mour ie. Ear kobrak lal̦ in kõn m̦õñã im dãn, im men ko jet jej aikuji ñan ad mour. Ear bar likũt bwijin kain menninmour ko ie. Ejjab baj men kein wõt, ak ear kõm̦m̦an bwe lal̦ in en juon jikin eaiboojoj. Bareinwõt, Anij ear letok Baibõl̦ eo bwe jen maroñ jel̦ã kõn ãt eo etan im katak kõn aolep wãween ko rem̦m̦an kõn e. Naanin Anij ej bar kwal̦o̦k bwe ear jilkintok Nejin  eo ej make wõt ñan lal̦ in bwe en eñtaan im mej kõn kõj. (Jon 3:16) Innem ta tokjãn men in ñan kõj? Eokwe, men in ej letok ñan kõj juon kõjatdikdik em̦m̦an kõn juon ilju im jekl̦aj eo elem̦õn̦õn̦õ.

5 Ebar wõr juon men Anij ear kõm̦m̦ane me ej letok juon kõjatdikdik ñan kõj kõn juon ilju im jekl̦aj elem̦õn̦õn̦õ. Em̦õj an Jeova kajutak juon kien ilañ. Im m̦õttan jidik kien in me Jijej enaaj tõle ium̦win 1,000 iiõ, enaaj kõjem̦l̦o̦k aolep men ko jej eñtaan kaki im enaaj ukot lal̦ in bwe en juon pedetaij. Baj l̦õmn̦akel̦o̦k m̦õk ad naaj mour ilo aenõm̦m̦an im m̦õn̦õn̦õ ñan indeeo! (Sam 37:29) Ak ilo tõrein, Anij ej letok naanin kakapilõklõk ko bwe jen maroñ mour ilo wãween eo em̦m̦antata. Ear bar letok jeraam̦m̦an eo ñan ad jar im kepaake jabdewõt iien. Eñin ej jet iaan wãween ko me rej kwal̦o̦k an Jeova yokwe armej otemjej ekoba kwe.

6. Ta eo imaroñ kõm̦m̦ane ñan kwal̦o̦k aõ kam̦m̦oolol Jeova kõn an yokwe eõ?

6 Kiiõ kwõj aikuj kajjitõk ippam̦ make: Ta eo imaroñ kõm̦m̦ane ñan kwal̦o̦k aõ kam̦m̦oolol Jeova kõn an yokwe eõ? Eokwe, elõñ armej renaaj kar ba, “Ij aikuj bar kwal̦o̦k ñane bwe ij yokwe e.” Eñin ke bar l̦õmn̦ak eo am̦? Jijej ear ba: “Kwõn yokwe [Jeova] am̦ Anij kõn aolepen bũruom̦ im kõn aolepen am̦, im kõn am̦ l̦õmn̦ak otemjej.” Eñin kien eo Jijej ear ba bwe el̦aptata im eaorõktata. (Matu 22:37) Ejjel̦o̦k pere bwe ekanooj lõñ un ko unin am̦ yokwe Jeova Anij. Bõtab, ebwe wõt ke ñan an juon ba bwe ej yokwe Anij? Ta eo enaaj lukkuun kaalikkar bwe kwõj yokwe Jeova kõn aolepen bũruom̦, aolepen am̦, im aolepen am̦ l̦õmn̦ak?

7. Ebwe wõt ke ñan an juon eñjake bwe ej yokwe Anij? Jouj im kõmel̦el̦e.

 7 Baibõl̦ ej kwal̦o̦k ta mel̦el̦ein yokwe Anij. Im el̦ak kwal̦o̦k kake, ejjab kwal̦o̦k wõt bwe ej juon eñjake. Meñe eaorõk eñjake in, bõtab eñin men eo ej baj wal̦o̦k ilo jinoin an juon yokwe Anij. Jemaroñ kõkkar kõn eñjake in ñan juon ine in abõl̦. Ine in meñe edik ak enaaj eddekl̦o̦k im erom juon wõjke ej jebar leen. Eñjake eo an juon armej ñe ej yokwe Anij ej ãinwõt ine jidikdik eo ilowaan juon likiio in abõl̦. Innem, ta mel̦el̦ein yokwe Anij? Baibõl̦ ej ba: “Bwe eñin yokwe Anij, bwe jen kõjparok kien ko An; im kien ko An rejjab eddo.” (1 Jon 5:3) Kõn men in, bwe en lukkuun likiio im m̦ool yokwe eo ad ñan Anij, ej aikuj jebar leen ko rem̦m̦an. Mel̦el̦ein bwe yokwe eo ad ej aikuj alikkar ilo kõm̦m̦an ko ad.Riit Matu 7:16-20.

8, 9. Ewi wãween ad kwal̦o̦k bwe jej yokwe im kam̦m̦oolol Anij?

8 Jej kaalikkar bwe jej yokwe Anij ñe jej pokake kien ko  an im l̦oore naanin kakapilõklõk ko an ilo Baibõl̦. Kien ko an Jeova rejjab eddo im pen. Ilo m̦ool, kien kein ekar kõm̦m̦ani rej ñan jipañ kõj ilo mour ko ad im bwe jen lo aenõm̦m̦an im m̦õn̦õn̦õ. (Aiseia 48:17, 18) Ilo ad mour ekkar ñan naanin tõl ko an Jeova, jej kaalikkar bwe el̦ap ad kam̦m̦oolol Jemãd ilañ kõn aolepen men ko rem̦m̦an ej kõm̦m̦ani ñan kõj. Ekabũrom̦õjm̦õj bwe jet wõt armej ilo lal̦ in rainin rej kõm̦m̦ane men in. Jejjab kõn̦aan bwe jen ãinwõt kar jet iaan armej ro ilo tõre ko an Jijej me rar jab kwal̦o̦k kam̦m̦oolol. Ke Jijej ear pãd ioon lal̦ in, juon iien ear kõmour joñoul rũlõba. Bõtab, juon wõt iaan rũlõba rein ear jepl̦aak ñan ippãn Jijej im kam̦m̦oolole. (Luk 17:12-17) Jen ãinwõt armej in ejel̦ã kam̦m̦oolol im jab ãinwõt armej ro ratimjuon me rejaje kam̦m̦oolol!

9 Innem, ta kien ko an Jeova me jej aikuj pokaki? Em̦õj ad kar etale elõñ iaan kien kein jãn ke kwaar jino katak kõn bok in, bõtab jen bar ãliji jet iaaer. Ñe jenaaj pokake kien ko an Anij, men in enaaj jipañ kõj bwe jen pãdwõt ilo yokwe eo an.

PÃD EPAAKE WÕT JEOVA

10. Etke eaorõk bwe jen jab bõjrak jãn ad katak kõn Jeova Anij?

10 Ad katak kõn Jeova ej jipañ kõj ñan epaakel̦o̦k wõt e. Elukkuun aorõk men in im jejjab aikuj bõjrak jãn ad kõm̦m̦ane. El̦aññe kwaar pãd ilo aelõñ kan̦ el̦ap aer m̦õl̦o im kwõj jijet nabõj im rañrañ iturin juon kijeek, kwõnaaj ke kar kõtl̦o̦k bwe kijeek eo en kun? Kwõban kar! Kwõnaaj kar ankaane wõt kijeek eo bwe en urur. Etke? Kõnke el̦aññe ekun, mour eo am̦ enaaj pãd ilo kauwõtata. Kwõmaroñ pio̦ im jujen nañinmej im mej! Ãinwõt an kane ko kõm̦m̦an bwe juon kijeek en urur im kajoor wõt, ãindein, ‘jel̦ãl̦o̦kjen̦ eo kõn Anij’ ej kõm̦m̦an bwe yokwe eo ad ñane en kajoor wõt.Jabõn Kõnnaan 2:1-5.

Yokwe eo am̦ ñan Jeova ej ãinwõt juon kijeek kwõj aikuj ankaane bwe en urur wõt

11. Ta kar eñjake eo an rũkal̦oor ro an Jijej kõn men ko ear katakin im kõmel̦el̦eik erro kaki?

 11 Jijej ear kõn̦aan bwe rũkal̦oor ro an ren wõnm̦aanl̦o̦k wõt im yokwe Jeova im naan ko An rem̦ool. Ear kõn̦aan bwe yokwe eo aer en urur im kajoor ãinwõt juon kijeek. Ñan waanjoñak, ãlikin an kar Jijej jerkakpeje, ear katakin ruo iaan rũkal̦oor ro an im ear kõmel̦el̦eik er kõn jet iaan kanaan ko ilo Jeje ko ilo kajin Hibru me rar jejjet kũtieer ippãn. Ke ear kwal̦o̦k men kein ñan erro, ta kar eñjake eo aerro? Erro ear ba: “Ta ear jab mããn̦ãn̦ bũruod ke ear kõnono ipperro ilo ial̦ eo tok im kõmel̦el̦eik Jeje ko ñan kõjro ke?”Luk 24:32, UBS.

12, 13. (1) Ta eo ej wal̦o̦k ñan yokwe eo an elõñ armej, el̦aptata kõn yokwe eo aer ñan Anij im katak ko jãn Baibõl̦? (2) Ta ko kwõmaroñ kõm̦m̦ani bwe en jab m̦õl̦ol̦o̦k yokwe eo am̦ ñan Anij im katak ko rem̦ool?

12 Ke kwaar katak Baibõl̦ im kwõj kab loe ta eo Baibõl̦ ej ba kõn juon men me kwaar jab jel̦ã im mel̦el̦e kake ilo jinoin, kar ta eñjake eo am̦? Men in ear ke kõm̦akũt bũruom̦? Ekar ke kalañlõñ eok, im kõm̦m̦an bwe kwõn lukkuun kijejeto im yokwe Anij? Ejjel̦o̦k pere bwe eñin men eo ear wal̦o̦k ñan kwe. Elõñ armej rar bar bõk ejja eñjake in wõt. Ak kiiõ men eo epen in ej ñan kõm̦m̦an bwe yokwe eo ad ñan Anij en kajoor wõt im l̦apl̦o̦k. Jejjab kõn̦aan bwe yokwe eo ad en ãinwõt yokwe eo an armej ro ilo lal̦ in. Jijej ear ba: “Yokwe an elõñ enaaj m̦õl̦ol̦o̦k.” (Matu 24:12) Innem, ta ko kwõmaroñ kõm̦m̦ani bwe yokwe eo am̦ ñan Anij im katak ko rem̦ool ilo Baibõl̦ en jab m̦õl̦ol̦o̦k?

13 Kwõn wõnm̦aanl̦o̦k wõt im katak kõn Jeova Anij im Jijej Kũraij. (Jon 17:3) Ñe kwõj katak Baibõl̦, kwõn lukkuun bõk am̦ iien im kõl̦mãnl̦o̦kjen̦, im kajjitõk ippam̦ make: ‘Ta eo men in ej katakin ña kõn Jeova Anij? Ewi wãween an men in jipañ eõ bwe in yokwe Anij  kõn aolepen bũruõ, aolepen aõ, im aolepen aõ l̦õmn̦ak?’ (Riit Sam 119:97, UBS.) Ñe kwõj bõk iien im kõl̦mãnl̦o̦kjen̦, men in enaaj kõm̦m̦an bwe yokwe eo am̦ ñan Jeova en kajoorl̦o̦k wõt.

14. Ewi wãween jar emaroñ jipañ kõj bwe yokwe eo ad ñan Jeova en kajoor wõt?

14 Bar juon men kwõmaroñ kõm̦m̦ane bwe yokwe eo am̦ ñan Jeova en kajoor wõt, ej ilo am̦ ekkeini am̦ jar. (1 Tessalonika 5:17) Ilo Katak 17 ilo bok in, kwaar katak bwe jar ej juon jeraam̦m̦an jãn Anij. El̦aññe jej keini ad bwebwenato ippãn ro m̦õttad im kwal̦o̦k aolep men ñan er, jenaaj epaake wõt er. Ãindeinl̦o̦k wõt, kõtaan eo ad ippãn Jeova enaaj pen im epaak wõt el̦aññe jenaaj keini ad jar im bwebwenato ippãn. Jen jab ãlijinmen ak jar bajjek ilo juon wãween ejjel̦o̦k mel̦el̦ein im ejjab itok jãn bũruod. Ñe jej jar ñan Jeova, jen kõnono ippãn ãinwõt an juon ajri kõnono ippãn jemãn, eo me el̦ap an epaake im yokwe. Eaorõk bwe jen kwal̦o̦k kautiej ñe jej kepaake Jeova, bõtab ebar aorõk bwe jen jab mijak in kwal̦o̦k aolep men ñane im jar jãn aolepen bũruod. (Sam 62:8) Katak Baibõl̦ ippãd make im jar jãn bũruod rej m̦õttan men ko jej kõm̦m̦ani ilo ad kabuñ ñan Anij. Men kein rej jipañ kõj bwe jen pãdwõt ilo yokwe eo an Anij.

LAÑLÕÑ ILO AM̦ KABUÑ ÑAN JEOVA

15, 16. Etke jej aikuj watõk jerbalin kwal̦o̦k naan kõn Aelõñ eo an Anij ãinwõt juon jeraam̦m̦an im m̦weiuk eaorõk?

15 Katak Baibõl̦ im jar rej jet iaan men ko jemaroñ kõm̦m̦ani ippãd make ilo ad kabuñ ñan Anij. Ak ta ko jej kõm̦m̦ani ilo̦bwilej im rej m̦õttan wãween ad kabuñ ñan Anij? Eokwe, juon iaaer ej ilo ad kõnnaan ippãn ro jet kõn tõmak eo ad. Em̦õj ke am̦ jino bwebwenato kõn katak ko rem̦ool jãn Baibõl̦ ippãn ro jet? El̦aññe em̦õj, eokwe  kwaar bõk kun̦aam̦ ilo jerbal in eaorõk me Jeova ear letoke ñan kõj. (Luk 1:74) Ilo ad kwal̦o̦k ñan ro jet kõn katak ko rem̦ool jaar katak kaki kõn Jeova Anij, jej kõm̦m̦ane jerbal eo me kar lel̦o̦k ñan aolep Kũrjin ro rem̦ool. Jerbal in ej jerbalin kwal̦o̦k naan kõn nuuj eo em̦m̦an kõn Aelõñin Anij.Riit Matu 24:14; 28:19, 20.

16 Rijjilõk Paul ear watõk jerbalin kwal̦o̦k naan ãinwõt juon m̦weiuk eaorõk. (2 Korint 4:1, 7) Ejjel̦o̦k juon jerbal em̦m̦anl̦o̦k jãn ad kwal̦o̦k ñan armej ro kõn Jeova Anij im ankilaan. Etke? Kein kajuon, ejjel̦o̦k juon irooj em̦m̦anl̦o̦k jãn Jeova, eo jej jerbal ñane. Kein karuo, jeraam̦m̦an ko jej bũki jãn jerbal in, rem̦m̦anl̦o̦k jãn jabdewõt men ko jemaroñ bũki jãn jerbal ko jet. Ilo am̦ bõk kun̦aam̦ ilo jerbalin kwal̦o̦k naan, kwõj jipañ armej ro em̦ool im ettã bũrueer bwe ren epaakel̦o̦k Jemãdwõj ilañ. Kwõj bareinwõt jipañ er bwe ren maroñ bõk mour indeeo! Kõn men in, ejjel̦o̦k juon jerbal en̦ em̦m̦anl̦o̦k jãn jerbal in. Bareinwõt, ilo am̦ kwal̦o̦k kõn Jeova im kõn Naan eo An, men in ej kõkajoorl̦o̦k tõmak n̦e am̦ im kal̦apl̦o̦k am̦ yokwe e. Im el̦ap an Jeova kaorõk aolep men kwõj kõm̦m̦ani ilo am̦ kate eok im jerbal ñane. (Hibru 6:10) Ñe kwõnaaj poub wõt ilo jerbal in eaorõk, men in enaaj jipañ eok bwe kwõn pãdwõt ilo yokwe eo an Anij.Riit 1 Korint 15:58, UBS.

17. Etke el̦ap an aorõk bwe jen kate kõj ñan kwal̦o̦k naan kiiõ?

17 Jej aikuj keememej bwe jerbalin kwal̦o̦k naan kõn Aelõñ eo an Anij elukkuun aorõk im jejjab aikuj aepedped kake. Baibõl̦ eo ej ba: “Kwõn kwal̦o̦k naan, kwõn kate eok.” (2 Timote 4:2) Etke el̦ap an aorõk bwe jen kate kõj ñan kõm̦m̦ane jerbal in kiiõ? Kõnke Naanin Anij ej ba: “Raan eo el̦ap an Jeova epaak; epaak im em̦õkajtok.” (Zepanaia 1:14) M̦õttan wõt jidik im Jeova enaaj ko̦kkure  jukjukun pãd in enana. Jej aikuj kakkõl armej ro kõn men in! Rej aikuj jel̦ã bwe ej iien kiiõ ñan aer kããlõt Jeova bwe en aer Irooj. Jem̦l̦o̦kin jukjukun pãd in ‘enaaj itok im eban aepedped.’Habakkuk 2:3.

18. Etke jej aikuj kobal̦o̦k ippãn Kũrjin ro rem̦ool im kabuñ ñan Jeova?

 18 Jeova ekõn̦aan bwe jen kobal̦o̦k ibwiljin Kũrjin ro rem̦ool im kabuñ ñane. Eñin unin Baibõl̦ ej ba: “Jen l̦õmn̦ak kake doon im jipañ doon, bwe jen kwal̦o̦k yokwe ñan doon im kõm̦m̦an em̦m̦an. Jen jab jol̦o̦k ad kweilo̦k ippãn doon, ãinwõt an jet kõm̦m̦an. Innem, en l̦apl̦o̦k ad kõkajoor doon, kõnke kom̦ij lo bwe Raan an Irooj epaaktok.” (Hibru 10:24, 25, UBS) Ñe jej kobal̦o̦k ippãn rũttõmak ro m̦õttad ilo kweilo̦k ko, jenaaj maroñ bõk kun̦aad ñan nõbar im kabuñ ñan Anij eo ad me el̦ap ad yokwe. Bareinwõt, jenaaj maroñ jipañ im kõkajoor doon.

19. Ta ko jej aikuj kõm̦m̦ani bwe en l̦apl̦o̦k wõt ad yokwe Kũrjin ro m̦õttad ilo eklejia eo?

19 Ilo ad kobal̦o̦k ippãn ro rej kabuñ ñan Jeova, enaaj l̦apl̦o̦k ad yokwe Kũrjin ro m̦õttad ilo eklejia eo. Jeova ej kalimjek wõt em̦m̦an ko an armej ro. Ãindeinl̦o̦k wõt, jej aikuj kalimjek wõt em̦m̦an ko an ro jet. Jab kõtmãne bwe rũttõmak ro m̦õttam̦ renaaj jim̦we aolep iien. Kõnke ejjel̦o̦k juon eweeppãn, jet iien rũttõmak ro m̦õttam̦ renaaj likjab im kõm̦m̦an bõd. Kwe bareinwõt kwõj kõm̦m̦an bõd. Keememej bwe ejjab joñan wõt juon an aolep kajoor ilo tõmak. Jet rekajoor im jet rej kate wõt er ñan kõkajoor kõtaan eo aer ippãn Jeova. (Riit Kolosse 3:13.) Ñe kwõnaaj jem̦jerãik ro rej lukkuun yokwe Jeova, kwõnaaj make kile an epaakl̦o̦k kõtaan eo am̦ ippãn. Ilo am̦ kobal̦o̦k ippãn rũttõmak ro m̦õttam̦ im kabuñ ñan Jeova, men in enaaj jipañ eok bwe kwõn pãdwõt ilo yokwe eo an. Ewi wãween an Jeova kajeraam̦m̦an ro rej tiljek ilo aer karejar ñane im pãdwõt ilo yokwe eo an?

JIBADEK “MOUR EO EM̦OOL”

20, 21. Ta in “mour eo em̦ool,” im etke ej juon kõjatdikdik em̦m̦an?

20 Jeova ej kajeraam̦m̦an ro doon retiljek ilo an lel̦o̦k  mour ñan er. Ak kain mour rot eo ej kajeraam̦m̦an er kake? Eokwe l̦õmn̦ak m̦õk, Kwõj ke mour kiiõ? Ejjel̦o̦k pere, kwõnaaj ba “Aet, ij mour.” Jej menono, jej m̦õñã, im jej idaak. Aolep men kein rej kaalikkar bwe jej mour. Im ilo iien ko jej m̦õn̦õn̦õ, ekkã ad ba: “Ej baj em̦m̦an aõ mour!” Bõtab, Baibõl̦ ej kwal̦o̦k bwe mour in jej mour ie kiiõ, ejjab lukkuun mour eo in.

Jeova ekõn̦aan bwe kwõn bõk “mour eo em̦ool.” Kwõnaaj ke?

21 Baibõl̦ ej rõjañ kõj bwe jen “bõk mour eo ej lukkuun mour eo em̦ool.” (1 Timote 6:19, UBS) Naan ko ilo eoon in rej kaalikkar bwe “mour eo em̦ool” me jej kõjatdikdik kake, enaaj wal̦o̦k ilo ilju im jekl̦aj. Ñe jenaaj weeppãn, eñin iien eo jenaaj lo “mour eo me ej lukkuun mour eo em̦ool,” kõnke jenaaj mour ñan indeeo. Eñin kar kõn̦aan eo an Anij jãn jinoin ñan kõj armej. Juon raan, jenaaj mour ilo pedetaij ijin ioon lal̦. Im ilo naaj iien en̦, aolep renaaj ãjmour im m̦õn̦õn̦õ, im bareinwõt mour ilo aenõm̦m̦an im jokwane. Eñin ej “mour eo em̦ool” ak mour eo ejjel̦o̦k jem̦l̦o̦kin. (1 Timote 6:12) Em̦ool, ej juon kõjatdikdik ekanooj em̦m̦an me kõj aolep jej reim̦aanl̦o̦k ñane.

22. Ewi wãween bwe kwõn maroñ ‘bõk mour eo em̦ool’?

22 Ewi wãween bwe jen maroñ ‘bõk mour eo em̦ool’? Ilo naan ko an Paul m̦oktal̦o̦k, ear rõjañ Kũrjin ro bwe ren “kõm̦m̦an em̦m̦an, im m̦weiie kõn jerbal ko rem̦m̦an.” (1 Timote 6:18, UBS) Innem ealikkar bwe an juon bõk mour eo em̦ool ej wawa ioon an naaj pokake im mour ekkar ñan men ko ear katak kaki jãn Baibõl̦. Bõtab ejjab mel̦el̦e eo an Paul in bwe unin an armej ro bõk mour eo em̦ool, ej kõn aer kõm̦m̦ani men ko rem̦m̦an. Un eo wõt unin ad maroñ bõk jeraam̦m̦an in ej kõn ‘jouj eo el̦ap an Anij’ ñan kõj. (Rom 5:15) El̦ap an Jeova m̦õn̦õn̦õ in kajeraam̦m̦an ro rej tiljek ñane. Im ekõn̦aan bwe kwõn bõk “mour eo em̦ool.” Ro rej pãdwõt ilo yokwe eo an Anij rej  reim̦aanl̦o̦k ñan iien in me renaaj lukkuun m̦õn̦õn̦õ, aenõm̦m̦an, im mour ñan indeeo.

23. Etke ej juon menin aikuj bwe jen pãdwõt ilo yokwe eo an Anij?

23 Jej aikuj kajitũkin kõj make, ‘Ij ke kabuñ ñan Anij ekkar ñan wãween eo ekõn̦aan me em̦õj an kaalikkare ilo Baibõl̦?’ El̦aññe jej kate kõj kajjojo raan bwe jen kabuñ ñan Jeova ilo wãween eo ekõn̦aan, eokwe jej pãd ilo ial̦ eo ejim̦we. Jejel̦ã bwe Jeova ej jipañ im kõjparok kõj. Enaaj kõjparok ro doon retiljek ñan jem̦l̦o̦kin jukjukun pãd in enana. Ejjabto jãn kiiõ, Jeova enaaj kajeraam̦m̦an kõj im bõktok juon jukjukun pãd ekããl me el̦ap an em̦m̦an. Enaaj juon iien ekalañlõñ ñe jenaaj mour ilo iien in! Jenaaj kanooj m̦õn̦õn̦õ kõnke jaar kõm̦m̦ani pepe ko rejim̦we ilo raan kein ãliktata me jej mour ie! El̦aññe kwõj kõm̦m̦ani pepe ko rejim̦we kiiõ, kwõnaaj bõk “mour eo em̦ool” ak mour indeeo. Eñin kõn̦aan eo an Jeova Anij jãn kar jinoin!