Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan laajrak in katak ko

 KÕMEL̦EL̦E KO JET

Kõjota eo an Irooj Ej Kautiej Jeova

Kõjota eo an Irooj Ej Kautiej Jeova

KAR kakien Kũrjin ro bwe ren kõm̦m̦ane Kwõjkwõjin Keememej Mej eo an Kũraij. Ekkã an armej ro bar n̦aetan iien in  “Kõjota an Irooj.” (1 Korint 11:20) Etke eaorõk iien in? Ñããt im ewi wãween ad keememeje iien in?

Jijej Kũraij ear jino kõm̦m̦ane iien kõjota in ilo kar boñõn Kwõjkwõjin Kijoone eo an RiJu ro, ilo iiõ eo 33. RiJu ro rar kõm̦m̦ane Kwõjkwõjin Kijoone eo aer juon alen ilo juon iiõ ilo allõñin Nisan 14 raan. Nisan ej juon iaan allõñ ko ilo kõl̦õn̦ta eo an RiJu ro. Ak ewi wãween an kar RiJu ro jel̦ã ewi raan eo me ej Nisan 14 raan? Ekkã aer kar kõttar ñan raan en̦ jinointata in an tak allõñ (new moon) ilo M̦aaj, kõnke eñin iien eo ej jino allõñin Nisan 1 raan. Innem 13 raan tokãlik ej kab jejjet iien Kwõjkwõjin Kijoone eo.

Ãlikin an kar Jijej kõm̦m̦ane Kwõjkwõjin Kijoone eo ippãn rijjilõk ro an, ear jilkinl̦o̦k Judas Iskariõt. Innem ear jinoe Kõjota eo an Irooj. Kõjota in ear bõk jikin Kwõjkwõjin Kijoone eo an RiJu ro me rekõn kar kõm̦m̦ane juon alen ilo juon iiõ. Kõn men in, jej aikuj kõm̦m̦ane Kõjota in an Irooj juon wõt alen ilo juon iiõ.

Bokin Matu ej ba: “Jijej ej kotak bũreet eo im jar im kam̦m̦oolol kake, innem ruje im lel̦o̦k ñan ro rũkal̦ooran, im ba, ‘Bõke im kañe. Men in ãnbwinnũ.’ Innem ej bõk kab eo im kam̦m̦oolol Anij kake, innem lel̦o̦k ñan er im ba, ‘Kom̦win aolep ilimi, bwe men in bõtõktõkũ, eo ej kapene bujen eo an Anij; bõtõktõkũ ej lutõkl̦o̦k kõn elõñ armej bwe en jeorl̦o̦k jerawiwi ko.’”Matu 26:26-28, UBS.

Jet rej l̦õmn̦ak bwe Jijej ear lukkuun ukot bũreet eo ñan kanniõkin im wain eo ñan bõtõktõkin. Bõtab, Jijej ear mour wõt ilo iien eo ej ruje bũreet eo. Rijjilõk ro rar ke lukkuun kañe kanniõkin im idaak bõtõktõkin Jijej? Rar jab. Kõnke el̦aññe renaaj kar, eokwe renaaj kar ãinwõt armej ran̦ me rej m̦õñã armej im renaaj kar rupe kien eo an Anij. (Jenesis 9:3, 4; Livitikõs 17:10) Ilo Luk 22:20 (UBS) ej ba: “Kab in ej bujen ekããl an Anij, em̦õj kapene ilo bõtõktõkũ, eo naaj to̦o̦rl̦o̦k kõn kom̦.” Kab eo ej ke lukkuun ‘bujen eo ekããl’? Ejjab. Jejel̦ã men in kõnke naan in bujen ej mel̦el̦ein juon kon̦, ejjab juon m̦weiuk ak juon men jemaroñ jibwe.

Bũreet im wain eo rej menin kõkkar wõt. Bũreet eo ej  kõkkar kõn ãnbwin eo eweeppãn ãnbwinnin Kũraij. Jijej ear kõjerbale bween bũreet eo rar m̦õñã ke rar kõm̦m̦ane Kwõjkwõjin Kijoone eo. Bũreet in ekar ejjel̦o̦k iij ak kein kauwe ie. (Exodus 12:8) Ekkã an Baibõl̦ eo kõkkar kõn iij ak leven ñan jerawiwi. Kõn men in, bũreet eo rar jab iiõke kõn iij im ejjab uwe ej kõkkar kõn ãnbwin eo ãnbwinnin Jijej, eo me ejjel̦o̦k jerawiwi ie ñan jidik im ear ajel̦o̦k ãinwõt juon menin katok ñan Anij. Ãnbwinnin Jijej eweeppãn kõnke ear jab juon rijjerawiwi.Matu 16:11, 12; 1 Korint 5:6, 7; 1 Piter 2:22, UBS; 1 Jon 2:1, 2, UBS.

Wain eo ebũrõrõ ej kõkkar kõn bõtõktõkin Jijej. Eñin men eo ear kapene bujen eo ekããl, ej bõtõktõkin Jijej. Jijej ear ba bwe kar kato̦o̦rl̦o̦k bõtõktõkin “bwe en jeorl̦o̦k jerawiwi ko.” Eñin unin armej remaroñ erreo im̦aan mejãn Anij im kiiõ m̦õttan bujen eo ekããl ippãn Jeova. (Hibru 9:14; 10:16, 17UBS) Bujen in ej kõmaroñ Kũrjin ro 144,000 me retiljek bwe ren mour ilañ. Rein renaaj kiiñ im bũrij ilañ im renaaj bõktok jeraam̦m̦an ko ñan armej otemjej me renaaj mour ioon lal̦ in.Jenesis 22:18; Jeremaia 31:31-33; 1 Piter 2:9; Revelesõn 5:9, 10; 14:1-3.

Wõn ro wõt remaroñ m̦õñã bũreet im idaak wain ilo Iien Kwõjkwõjin Keememej Mej eo an Jijej? Ro wõt rej m̦õttan bujen eo ekããl im kõjatdikdik eo aer ej ñan mour ilañ. Jetõb kwõjarjar ej kaalikkar ñan rein bwe em̦õj an Anij kããlõt er bwe ren kiiñ ilañ. (Rom 8:16) Aolep rein 144,000 rej bar m̦õttan bujen eo kõn Aelõñ eo, me Jijej ear kõm̦m̦ane ippãer.Luk 22:29.

Ak ta kõn ro me kõjatdikdik eo aer ej ñan mour indeeo ilo Pedetaij ijin ioon lal̦? Eokwe, rej bar pokake kien eo an Jijej ñan pãd ilo iien Kõjota eo an Irooj. Bõtab, rejjab m̦õñã bũreet im idaak wain. Ri Kõnnaan ro an Jeova rej kõm̦m̦ane iien Kõjota eo an Irooj juon alen ilo juon iiõ, ãlikin an tulo̦k al̦ ilo Nisan 14. Meñe jejjo wõt to̦ujin ro ipel̦aakin lal̦ in me kõjatdikdik eo aer ej ñan mour ilañ, bõtab iien in el̦ap an aorõk ñan aolep Kũrjin ro. Ej juon iien em̦m̦an ñan ad l̦õmn̦ak kõn yokwe eo el̦ap an Jeova Anij im Jijej Kũraij ñan kõj.Jon 3:16.