Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan laajrak in katak ko

 KATAK 5

Menin Letok eo an Anij ñan Lo̦mo̦o̦ren Armej Otemjej

Menin Letok eo an Anij ñan Lo̦mo̦o̦ren Armej Otemjej
  • Ta eo jej aikuj bõk lo̦mo̦o̦r jãne?

  • Ta eo Jeova ear kõm̦m̦ane ñan lo̦mo̦o̦ren kõj?

  • Ta tokjãn ko kwõmaroñ bũki jãn menin letok eo el̦ap an Anij?

  • Ewi wãween am̦ maroñ kwal̦o̦k kam̦m̦oolol kõn menin letok eo an Anij?

1, 2. (1) Etke el̦ap ad kaorõk menin letok ko jãn ro jet? (2) Etke jemaroñ ba bwe an kar Jijej katok kõn mour eo an im mej kõn kõj, ej menin letok eo ad eaorõktata?

L̦ÕMN̦AK m̦õk kõn men in: Jen ba bwe ewõr juon m̦õttam̦ im ear lewaj ñan kwe juon menin lewaj. Meñe ejjab lukkuun l̦ap on̦ãn men eo ej lewaje ak emaroñ jipañ eok kõn aikuj ko am̦ im kam̦õn̦õn̦õik eok. Eñin unin kõj aolep el̦ap ad kaorõk menin letok ko jãn ro jet. Men kein remaroñ jipañ kõj im bareinwõt kõm̦m̦an bwe jen m̦õn̦õn̦õ.

2 Ak kwaar jel̦ã ke bwe ewõr juon menin letok im eaorõkl̦o̦k jãn menin letok otemjej? Menin letok in ej jãn Anij ñan aolep armej. Ta in? Ear letok Nejin, Jijej Kũraij, bwe en katok kõn mour eo an im mej kõn armej otemjej. Meñe elõñ men ko Jeova ej litok, ak eñin ej menin letok eo an eaorõktata ñan kõj. (Riit Matu 20:28, UBS.) Ilo ad naaj etale katak in, jenaaj lo bwe el̦ap ad aikuji men in kõnke emaroñ jipañ kõj im kõm̦m̦an bwe jen  m̦õn̦õn̦õ. Menin letok in ej kaalikkar bwe Jeova ej yokwe im kaorõk eok.

TA EO JEJ AIKUJ BÕK LO̦MO̦O̦R JÃNE?

3. (1) Jeova ear letok Nejin bwe en lo̦mo̦o̦ren kõj jãn ta? (2) Bwe jen maroñ kile aorõkin katok in mour eo an Jijej, ta eo jej aikuj jel̦ã im mel̦el̦e kake m̦okta?

3 Jeova ear letok Nejin bwe en katok kõn mour eo an ñan lo̦mo̦o̦ren kõj jãn jerawiwi im mej. (Epesõs 1:7UBS) Ñan kal̦apl̦o̦k ad mel̦el̦e kõn men in, jej aikuj jel̦ã kõn ta eo ear wal̦o̦k ilo kar jikin kallibin Iden. M̦ae iien jej jel̦ã im mel̦el̦e kõn ta eo Adam ear luuji ke ear jerawiwi, jej kab naaj kile ewi joñan an lukkuun aorõk katok in mour eo an Jijej.

4. Kar ewi wãween mour eo an Adam ke ear weeppãn?

4 Ke Jeova ear kõm̦anm̦an Adam, ear lel̦o̦k juon men ekanooj aorõk ñane. Ta in? Juon mour eo eweeppãn. Mel̦el̦ein men in bwe l̦õmn̦ak ko an Adam im ãnbwinnin rar weeppãn. Kõn men in, eban kar nañinmej, rũttol̦o̦k im mej. Kõn an kar Adam weeppãn, ear lukkuun epaake Jeova. Baibõl̦ ej ba bwe ear “nejin Anij.” (Luk 3:38) Innem, ear kanooj em̦m̦an im epaak kõtaan eo an ippãn Jeova Anij ãinwõt an juon likao yokwe im epaake jemãn. Jeova ekõn kar kõnono ippãn in nejin. Ear kwal̦o̦kl̦o̦k ñan Adam ta jerbal ko en kõm̦m̦ani, im ear bar jiroñe kõn ta ko ej kõtmãne bwe en kõm̦m̦ani.Jenesis 1:28-30; 2:16, 17.

5. Ta mel̦el̦ein an Baibõl̦ ba bwe Anij ear kõm̦anm̦an Adam ilo “wãween wõt E”?

5 Anij ear kõm̦anm̦an Adam ilo “wãween wõt E.” (Jenesis 1:27) Bõtab, ejjab mel̦el̦ein men in bwe paotokin Adam ear ãinwõt paotokin Anij. Jaar katak ilo Katak 1 bwe jejjab maroñ lo Anij kõnke ej juon Jetõb. (Jon 4:24)  Kõn men in, Jeova eoktak jãn armej ro kõnke e jetõb ak kõj jej kanniõk im bõtõktõk. Ijoke, kõnke kar kõm̦anm̦an Adam ilo nemãmeen wõt Anij, Adam ear maroñ anõke wãween ko ippãn Anij. Ear kajoor, mãlõtlõt, jim̦we kõm̦m̦an ko an, im wõr yokwe ippãn. Bar juon men me Adam ear ãinwõt Jemãn kake, ej bwe ear wõr ippãn maroñ eo ñan make kããlõt ta ko ekõn̦aan kõm̦m̦ani. Eoktak wãween kar kõm̦anm̦an Adam jãn menninmour ko. Menninmour ko rejaje oktak eo ikõtaan em̦m̦an im nana. Bõtab, Adam ear jel̦ã ta eo em̦m̦an im ta eo enana, im ear wõr an maroñ ñan make kõm̦m̦an pepe. El̦aññe Adam ear kããlõt ñan pokake Anij, enaaj kar mour ñan indeeo ilo Pedetaij ijin ioon lal̦.

6. (1) Kõn an kar Adam jerawiwi, ta eo ear wal̦o̦k ñane? (2) Ewi wãween men in ear jelõt ro nejin?

6 Ke Adam ear jab pokake Anij, kar liaakel̦o̦k e ñan mej. E make ear bõktok juon jorrããn el̦ap ñane. Kõn an kar jerawiwi, ear jako an weeppãn im ear luuji aolep jeraam̦m̦an ko Anij ear lil̦o̦k ñane. (Jenesis 3:17-19) Ekabũrom̦õjm̦õj bwe men in ear jab jelõt wõt Adam ak ear bar jelõt ro nejin. Baibõl̦ ej ba: “Ãinwõt kõn juon armej [Adam], jerawiwi ear del̦o̦ñ ilo lal̦, im mej kõn jerawiwi; im ãindein mej ear itok ioon armej otemjej, bwe er otemjej rar jerawiwi.” (Rom 5:12) Kõn men in, kõj aolep jej bõdañe Adam jerawiwi. Ke Adam ear jab pokake Anij, Baibõl̦ ej ba bwe ear “wiakake” e make im ro nejin bwe ren rũkõm̦akoko ñan jerawiwi im mej. (Rom 7:14) Adam im Iv rar jel̦ã bwe enana men eo rej kõm̦m̦ane, bõtab rar wõnm̦aanl̦o̦k kake. Eñin unin rar jab maroñ mour ñan indeeo. Ak ta kõn ro nejierro ekoba kõj?

7, 8. (1) Ñe juon rinana ear ko̦o̦tte juon armej, ta eo baam̦le eo an ren kar kõm̦m̦ane bwe en rõl̦o̦k? (2) Ta eo Jeova ekar letok ñan kanemkwõj armej otemjej jãn jerawiwi im mej?

 7 Jeova ekõn̦aan bwe armej ren mour ñan indeeo. Bwe en tõprak kõn̦aan in an, ear letok Nejin bwe en mej im katok kõn mour eo an kõn kõj. Etke? Eokwe l̦õmn̦ak kõn waanjoñak in. Jen ba bwe juon rinana ear ko̦o̦tte juon armej em̦m̦an im kalbuuji ilo juon jikin ettino. Armej in elukkuun kõn̦aan rõl̦o̦k ak ejjel̦o̦k ial̦an an ko. Kõl eo de in bwe en rõl̦o̦k ej bwe baam̦le eo an en jilkinl̦o̦k jããn ñan rinana eo im kõl̦l̦ãik on̦ãn an rõl̦o̦k.

8 Ilo ejja wãween in l̦o̦k wõt, kõj aolep jekõn̦aan rõl̦o̦k jãn jerawiwi im jekõn̦aan mour ñan indeeo. Ijoke, ejjel̦o̦k ad maroñ ñan kõm̦m̦an jabdewõt bwe jen maroñ anemkwõj kõnke jej rũkõm̦akoko ñan jerawiwi im mej. Bõtab, Jeova ear jilkintok Jijej bwe en katok kõn mour eo an im kanemkwõj kõj jãn jerawiwi bwe jen maroñ bõk mour indeeo. Ak ewi wãween an kar Jeova kõm̦m̦ane men in? Eokwe, jen lale.

TA EO JEOVA EAR KÕM̦M̦ANE ÑAN LO̦MO̦O̦REN KÕJ?

9. (1) Ewi wãween an kar mour eo an Jijej joñan wõt juon ippãn mour eo an Adam ilo kar jinoin? (2) Etke ear menin aikuj bwe Jeova en letok Jijej ñan kõjepl̦aaktok wãween mour eo Adam ear luuji?

9 Ke Adam ear jab pokake, ear jako an weeppãn. Innem, kõnke kõj aolep jejjab weeppãn, jejjab maroñ kõl̦l̦ã kõn mour ko ad bwe jen bar karo̦o̦ltok mour eo eweeppãn me Adam ear jerwaane. (Sam 49:7, 8, UBS) Kiiõ, ta eo Jeova ear kõm̦m̦ane ñan bar kõjepl̦aaktok wãween mour eo Adam ear luuji? Ear letok Jijej kõnke mour eo an ear weeppãn ãinwõt kar Adam ilo jinoin. (1 Timote 2:6, UBS) Ekar juon menin aikuj ñan  kõm̦m̦ane men in kõnke Baibõl̦ ej ba: “Mour en on̦ãn mour.” (Duteronomi 19:21) Ñan waanjoñak: El̦aññe juon armej ej dibõje juon wa im kiiõ ejorrããn wa eo im armej ro ie, ta eo enaaj aikuj kõm̦m̦ane? Enaaj aikuj kõl̦l̦ãik aer kõm̦m̦ane aolep jikin ko rejorrããn ilo wa eo im on̦ãn an armej ro rejorrããn taktõ. On̦ãn eo ej aikuj jejjet ekkar ñan joñan jorrããn ko rar wal̦o̦k. Ãindeinl̦o̦k wõt, kar aikuji mour eo an juon eo eweeppãn ñan kõjepl̦aaktok mour eo eweeppãn me Adam ear luuji.

10. Ta eo Jeova ear kõm̦m̦ane ñan lo̦mo̦o̦ren kõj?

10 Ta eo Jeova ear kõm̦m̦ane ñan lo̦mo̦o̦ren kõj? Ear jilkintok juon iaan enjel̦ ro nejin ilañ bwe en itok ñan lal̦ in. Emaroñ kar kããlõt jabdewõt iaan enjel̦ ro ilañ bwe en itok, ak ear jab. Ear jilkintok Nejin, eo ej make wõt aorõktata ippãn. (Riit 1 Jon 4:9, 10.) Im Nejin bareinwõt ear m̦õn̦õn̦õ in itok jãn ijo jikin eaiboojoj ilañ. (Pilippai 2:7) Ãinwõt ad kar katak kake ilo katak eo l̦o̦k, Jeova ear kõm̦m̦ane juon menin kabwilõñlõñ. Ear bõke mour eo an Nejin im likũti n̦a ilo̦jien Meri. Im kõnke jetõb kwõjarjar ear kõjparok niñniñ eo ilo̦jien Meri, ke Jijej ear l̦otak, ear weeppãn im ear ejjel̦o̦k jerawiwi ippãn.Luk 1:35.

Jeova ear letok Nejin eo ej make wõt bwe en mej kõn kõj im kõl̦l̦ã on̦ãn jerawiwi ko ad

11. Ewi wãween an juon wõt armej maroñ lo̦mo̦o̦ren armej otemjej jãn jerawiwi im mej?

11 Ewi wãween an juon wõt armej maroñ lo̦mo̦o̦ren armej otemjej jãn jerawiwi im mej? Ñan uwaake kajjitõk in, jej aikuj jel̦ã ta eo ear wal̦o̦k im kõm̦m̦an bwe jerawiwi en jelõt kõj aolep. Ke Adam ear jab pokake Anij, ear luuji mour eo eweeppãn. Innem ke ear wõr nejin, aolep ajri ro nejin rar jab maroñ weeppãn. Er aolep ekoba kõj, jej bõdañe Adam jerawiwi. Eñin unin aolep armej rej rũttol̦o̦k im mej. Bõtab, Jijej ekar juon armej eweeppãn  im ear jab jerawiwi ñan jidik. Baibõl̦ ej ba bwe ej “Adam eo ãlik.” (1 Korint 15:45) Mel̦el̦ein men in bwe ear bõk jikin Adam ñan an maroñ lo̦mo̦o̦ren kõj jãn jerawiwi im mej. Ear kõm̦m̦ane men in ilo an kar katok kõn mour eo an eweeppãn im pokake ñan mej. Men in Jijej ear kõm̦m̦ane ej ãinwõt ñe ear kõl̦l̦ãik on̦ãn jerawiwi eo an Adam. Tokjãn men in, ewõr juon kõjatdikdik ñan aolep ro nejin Adam bwe juon iien, mour eo aer enaaj bar jepl̦aak im weeppãn.Rom 5:19; 1 Korint 15:21, 22.

12. Ta eo Jijej ear kam̦oole ke ear tiljek wõt meñe ear lukkuun eñtaan?

12 Baibõl̦ ej kwal̦o̦k kõn joñan an kar Jijej lukkuun eñtaan m̦okta jãn an mej. Armej ro rar deñl̦o̦ke im dilaiki n̦a ioon al̦al̦ in eñtaan eo. Wãween aer kar m̦ane bwe en mej, ear kanooj in kaeñtaanan. (Jon 19:1, 16-18, 30; lale Kõmel̦el̦e ko Jet im katak eo etan “Unin an Kũrjin ro Rem̦ool Jab Kõjerbal Debwããl ilo Aer Kabuñ.”) Etke ear juon menin aikuj bwe Jijej en eñtaan? Ilo juon iaan nãj katak ko ilo bok in, jenaaj katak kõn naanin jum̦ae ko Setan ear bũkm̦aantak n̦ae Anij. Ear ba bwe ejjel̦o̦k juon armej emaroñ tiljek wõt ñan Jeova ñe ej iioon mãlejjoñ ko rel̦l̦ap. Bõtab, Jijej ear kariab naan kein an Setan ilo an kar tiljek wõt, meñe ear lukkuun eñtaan. Jijej ear kam̦ool bwe juon armej me eweeppãn im ewõr an maroñ ñan kããlõt ta ko ekõn̦aan kõm̦m̦ani, emaroñ tiljek wõt ñan Anij jekdo̦o̦n ta ko Tepil̦ eo ej kõm̦m̦ani. Ejjel̦o̦k pere bwe Jeova ear lukkuun m̦õn̦õn̦õ ke Nejin, eo ejitõnbõro ippãn, ear tiljek wõt ñane!Jabõn Kõnnaan 27:11.

13. Ewi wãween an kar Jijej karõl̦o̦k armej otemjej jãn jerawiwi im mej?

13 Ewi wãween an kar Jijej karõl̦o̦k armej otemjej jãn jerawiwi im mej? Ilo kar Nisan 14 raan, ilo iiõ eo 33, Jeova ear kõtl̦o̦k bwe ren m̦an Nejin, eo eweeppãn. Ilo  wãween in, Jijej ear katok kõn mour eo an eweeppãn “juon wõt alen.” (Hibru 10:10, UBS) Bõtab ilo raan eo kein kajilu, Jeova ear kõjerkakpejeik e. Im ke Jijej ear jepl̦aak ñan lañ, ear wal̦o̦kl̦o̦k im̦aan mejãn Anij kõn kõj. An kar tiljek wõt ñan mej im katok kõn mour eo an eweeppãn, men in ear ãinwõt juon kõl̦l̦ã ñan kanemkwõj aolep ro nejin Adam. (Hibru 9:24) Jeova ear m̦õn̦õn̦õ in bõk menin katok in an Jijej ãinwõt juon kõl̦l̦ã. Innem kõnke em̦õj an Jijej kõl̦l̦ã kõn mour eo an, armej otemjej rej rõl̦o̦k jãn aer rũkõm̦akoko ñan jerawiwi im mej.Riit Rom 3:23, 24.

TOKJÃN KO KWÕMAROÑ BŨKI

14, 15. Ta ko jej aikuj kõm̦m̦ani bwe Jeova en maroñ “jeorl̦o̦k jerawiwi ko ad”?

14 Meñe jejjañin weeppãn, ak ewõr tokjãn ko jemaroñ bũki jãn an kar Jijej katok kõn mour eo an kõn kõj. Jen etale jet iaan tokjãn kein me jemaroñ loi kiiõ im ilju im jekl̦aj ikijjeen menin letok in el̦aptata an Anij ñan kõj.

15 Anij enaaj jol̦o̦k bõd ko ad. Kõj armej rijjerawiwi kõnke jej bõdañe Adam. Kõn men in, epen ad kõm̦m̦ani men ko rejim̦we. Eñin unin elõñ iien jej bõd ilo naan im kõm̦m̦an ko ad. Meñe jej ãindein, ak Anij em̦õn̦õn̦õ in “jeorl̦o̦k jerawiwi ko ad.” Ewi wãween? Ikijjeen an kar Jijej katok kõn mour eo an ñan kõl̦l̦ã on̦ãn jerawiwi ko ad. (Kolosse 1:13, 14) Bõtab bwe Anij en maroñ jeorl̦o̦k jerawiwi ko ad, jej aikuj ukel̦o̦k im bõjrak jãn ad kõm̦m̦ani men ko renana. Jej aikuj bar kõttãik bũruod im kajjitõk ippãn bwe en jol̦o̦k ad bõd ikijjeen katok in mour eo an Jijej. Innem jej aikuj in kwal̦o̦k ad tõmak im kile aorõkin an kar Jijej mej im aje mour eo an kõn kõj.Riit 1 Jon 1:8, 9.

16. (1) Ta eo ej kõmaroñ kõj bwe jen jerbal ñan Anij kõn juon bõklõkõt erreo? (2) Im ta tokjãn ko rej wal̦o̦k ñan kõj ñe erreo bõklõkõt eo ad?

 16 Enaaj erreo l̦õmn̦ak ak bõklõkõt eo ad im̦aan mejãn Anij. El̦aññe jej l̦õmn̦ak wõt bwe el̦ap ruod ippãn Anij, men in enaaj kõm̦m̦an ad l̦õmn̦ak bwe ejjel̦o̦k tokjãd. Innem kiiõ, jenaaj jujen ebbeer im jab kate kõj ilo ad jerbal ñan Jeova kõn ad l̦õmn̦ak bwe eban m̦õn̦õn̦õ ippãd. Bõtab, kõn an kar Jijej mej im katok kõn mour eo an kõn kõj, Jeova ej kõmaroñ kõj bwe jen jerbal ñane kõn juon bõklõkõt erreo im kile bwe ej m̦õn̦õn̦õ ippãd meñe jejjab weeppãn. (Hibru 9:13, 14, UBS) An erreo bõklõkõt eo ad ej kõmaroñ kõj ñan kepaake Anij jabdewõt iien im jab ãliklik in jar ñane. (Hibru 4:14-16) Im ad kõjparok bwe en erreo wõt bõklõkõt eo ad, ej kõm̦m̦an bwe jen aenõm̦m̦an im m̦õn̦õn̦õ, im kile bwe ewõr tokjãn ad jerbal ñan Jeova.

17. Kõn an kar Jijej mej kõn kõj, ta jeraam̦m̦an ko rej pojak in wal̦o̦k ilju im jekl̦aj?

17 Enaaj wõr ad kõjatdikdik ñan mour ñan indeeo ilo pedetaij. Baibõl̦ ej ba ‘bwe on̦ãn jerawiwi ej mej, ak menin jouj an Anij ej mour indeeo ilo Kũraij Jijej ad  Irooj.’ (Rom 6:23) Ilo kar Katak 3 ilo bok in, jaar bwebwenato kõn aolep jeraam̦m̦an ko renaaj wal̦o̦k ilju im jekl̦aj ñe aolepen lal̦ in enaaj juon Pedetaij. (Revelesõn 21:3, 4) Juon iaan men kein, ej bwe jenaaj ãjmour im mour ñan indeeo. Unin ad maroñ bõk aolep jeraam̦m̦an kein ej kõnke Jijej ear mej kõn kõj. Bõtab, bwe jen maroñ lo jeraam̦m̦an kein, jej aikuj kwal̦o̦k ad kam̦m̦oolol Jeova kõn an kar letok Nejin bwe en katok kõn mour eo an kõn kõj.

KWAL̦O̦K AM̦ KAM̦M̦OOLOL

18. Etke jej aikuj kam̦m̦oolol Jeova kõn an kar letok Nejin bwe en katok kõn mour eo an kõn kõj?

18 Etke jej aikuj kam̦m̦oolol Jeova kõn menin letok eo an? Eokwe, kwõj ke keememej waanjoñak eo ilo jinoin katak in kõn eo m̦õttam̦ me ear lewaj juon am̦ menin lewaj? Joñan am̦ aorõk ippãn, ear kõjekdo̦o̦n iien ko an raorõk im kõjerbal aolepen maroñ ko an, im jããn ko an ñan an wiaik menin lewaj eo am̦. Ejjel̦o̦k pere, kwõnaaj kar lukkuun m̦õn̦õn̦õ bwe unin an armej in jeram̦ lewaj men in, kõnke ej yokwe im kaorõk eok. Eñin men eo Anij ear kõm̦m̦ane ke ear letok Jijej bwe en katok kõn mour eo an kõn kõj. Meñe emaroñ kar pen ñane, ak ear kõjekdo̦o̦n men otemjej im letok Nejin. Etke? Baibõl̦ ej letok uwaak eo. Ej ba: “Joñan an Anij yokwe lal̦, ear letok Nejin eo ej make wõt.” (Jon 3:16, UBS) An kar Jeova letok Nejin bwe en mej kõn kõj, ej menin kam̦ool eo el̦aptata me ej kaalikkar an Jeova lukkuun yokwe kõj. Ej bareinwõt kam̦ool bwe Jijej ej yokwe kõj, kõnke ear m̦õn̦õn̦õ in katok kõn mour eo an. (Riit Jon 15:13.) Menin letok in an Anij ej lukkuun kaalikkar bwe E im Nejin rej yokwe im kaorõk eok.Galetia 2:20, UBS.

Juon wãween jej kam̦m̦oolol Jeova kõn menin letok eo an ej ilo ad katak Baibõl̦ bwe jen jel̦ã kõn e

19, 20. Ta ko kwõmaroñ kõm̦m̦ani ñan kwal̦o̦k am̦ kam̦m̦oolol Anij kõn menin letok eo an?

 19 Ta ko kwõmaroñ kõm̦m̦ani ñan kwal̦o̦k am̦ kam̦m̦oolol Anij kõn menin letok eo an? Eokwe, m̦oktata kwõj aikuj katak kõn Jeova bwe kwõn jel̦ã kõn e. (Jon 17:3, UBS) Ilo am̦ katak kõn bok in ippãn Baibõl̦ eo am̦, enaaj jipañ eok bwe kwõn jel̦ã kõn Jeova. Im ñe enaaj l̦apl̦o̦k am̦ jel̦ã kõn Jeova, yokwe eo am̦ ñane enaaj bar l̦apl̦o̦k. Yokwe in enaaj kõm̦akũt eok bwe kwõn kõn̦aan kabuñbũruon iien otemjej.1 Jon 5:3.

20 Kwal̦o̦k bwe kwõj tõmak ilo katok in mour eo an Jijej. Baibõl̦ ej ba bwe “jabdewõt eo ej tõmak Nejin ewõr an mour indeeo.” (Jon 3:36, UBS) Ewi wãween ad kwal̦o̦k ad tõmak ilo Jijej? Eokwe, jejjab aikuj kwal̦o̦k wõt ilo naan. Bokin Jemes 2:26 (UBS) ej ba: “Tõmak ñe ejjel̦o̦k an jerbal, emej.” Mel̦el̦ein men in bwe ad tõmak ej alikkar ilo kõm̦m̦an ko ad. Juon wãween jemaroñ kwal̦o̦k bwe jej tõmak ilo Jijej, ej ilo ad kate kõj ñan l̦oore joñak eo an. Jen l̦oore joñak eo an ilo wãween ad kõnono im ilo wãween kõm̦m̦an ko ad.Jon 13:15.

21, 22. (1) Etke jej aikuj pãd ilo Kõjota eo an Irooj kajjojo iiõ? (2) Ta eo jenaaj katak kake ilo Katak 6 im 7?

21 Pãd ilo Kõjota eo an Irooj kajjojo iiõ. Ilo kar boñõn Nisan 14, ilo iiõ eo 33, Jijej ear kõm̦m̦ane juon kõjota eaorõk. Baibõl̦ ej n̦aetan iien in ‘kõjota eo an Irooj.’ (1 Korint 11:20; Matu 26:26-28) Rej bar n̦aetan iien in, Kwõjkwõjin Keememej Mej eo an Kũraij. Jijej ear kõm̦m̦ane kwõjkwõj in ñan jipañ rijjilõk ro, ekoba aolep Kũrjin ro rem̦ool jãn tõre eo tok ñan rainin, bwe ren keememej bwe ikijjeen katok in mour eo an, ear kõl̦l̦ã on̦ãn jerawiwi ko an armej otemjej. Ikijjeen kwõjkwõj in, Jijej ear kakien rũkal̦oor ro an im ba: ‘Kom̦win kõm̦m̦ane men in ilo ememej eõ.’ (Luk 22:19) Ad pãd ilo  iien in eaorõk ej kakeememej kõj kõn joñan an Jeova im Jijej yokwe aolep armej. Jej kwal̦o̦k ad kam̦m̦oolol Jeova kõn an kar letok Nejin bwe en katok kõn mour eo an kõn kõj, ilo ad pãd ilo Kwõjkwõjin Keememej Mej eo an Jijej kajjojo iiõ. *—Lale kõmel̦el̦e eo itulal̦.

22 An kar Jeova letok Nejin bwe en katok kõn mour eo an kõn kõj ej juon menin letok eaorõk. (2 Korint 9:14, 15) Men in eaorõkl̦o̦k jãn jabdewõt menin letok otemjej, im ejjab kõj wõt jemaroñ bõk tokjãn jãne ak ebar koba ro remej. Ilo naaj Katak 6 im 7, jenaaj katak kõn ewi wãween an ro remej maroñ bõk tokjãn jãn katok in mour eo an Jijej.

^ par. 21 Ñan kal̦apl̦o̦k am̦ mel̦el̦e kõn Kõjota eo an Irooj, jouj im lale Kõmel̦el̦e ko Jet im katak eo etan “Kõjota eo an Irooj Ej Kautiej Jeova.”