Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Ta eo Baibõl̦ Ej Lukkuun Katakin Kõj?

 KÕMEL̦EL̦E KO JET

Jijej Ear Ke L̦otak ilo Tijem̦ba?

Jijej Ear Ke L̦otak ilo Tijem̦ba?

BAIBÕL̦ ejjab kwal̦o̦k ñan kõj ñããt eo Jijej ear l̦otak. Bõtab, ewõr mel̦el̦e ko ilo ie me rej kaalikkar bwe Jijej ear jab l̦otak ilo allõñin Tijem̦ba.

Ñan waanjoñak, jen lale ewi joñan an kar m̦õl̦o Betleem ilo allõñin Tijem̦ba. Betleem ej ijo Jijej ear l̦otak ie. Ekkar ñan kõl̦õn̦ta ko an RiJu ro, allõñin Kislev (wiik ko jem̦l̦o̦kin Nobõm̦ba im wiik ko jinoin Tijem̦ba) ej juon allõñ el̦ap an m̦õl̦o im wõttuot. Allõñ eo ãlikin Kislev ej Tibet (wiik ko jem̦l̦o̦kin Tijem̦ba im wiik ko jinoin Jãnwõde). Allõñin Tibet ej allõñ eo em̦õl̦otata ilo juon iiõ, im ekkã an jin̦o (snow) jikin ko reutiej ilo Israel ilo allõñ in. Jen lale ta eo Baibõl̦ ej ba kõn mejatoto eo ilo jikin ko me Betleem ej pãd ie, ilo allõñ kein.

Rijeje Baibõl̦ eo etan Ezra ear kaalikkar bwe el̦ap an m̦õl̦o im wõttuot ilo allõñin Kislev. Juon iien ke RiIsrael ro rar kobal̦o̦k ippãn doon ilo Jerusalem ilo “allõñ eo kein karatimjuon [Kislev], im raan eo kein karoñoul in allõñ eo,”  Ezra ear ba bwe armej rein rar ‘wũdiddid kõn an l̦ap an wõt.’ Kõnke allõñ in ekar juon iien pio̦ im eokkutkut an wõt im nana lañ, armej rein rar ba: “Iien in iien el̦ap wõt, im kõm ban jutak inabõj.” (Ezra 10:9, 13; Jeremaia 36:22UBS) Innem ejjel̦o̦k pere bwe rũlale jiip ro ilo Israel im menninmour ko nejier, rar jab pãd nabõj ñe ej boñ ilo allõñin Tijem̦ba!

Bõtab, Baibõl̦ ej kwal̦o̦k bwe jabõt ro rar pãd nabõj im lale menninmour ko nejier ilo boñõn eo Jijej ear l̦otak. Ilo m̦ool, rijeje Baibõl̦ eo etan Luk ear ba bwe ilo kar iien eo Jijej ear l̦otak, jet jabõt rar “emmej ilo boñõn eo im lale jiip ko aer ilo mel̦aaj” ilo juon jikin epaake Betleem. (Luk 2:8-12UBS) Eoon in ej kwal̦o̦k bwe jabõt rein rar pãd nabõj kõnke rar lale jiip ko nejier ilo mel̦aaj. Bareinwõt, ejjab ba bwe rar itoitak bajjek kõn menninmour ko aer ke ear raan ak ej ba rar emmej im lali ilo boñõn eo. El̦aññe Jijej ear l̦otak ilo allõñin Tijem̦ba, jabõt rein remaroñ ke kar pãd nabõj meñe el̦ap m̦õl̦o im wõt? Reban kar. Innem, mel̦el̦e kein kõn men ko rar wal̦o̦k ilo iien eo Jijej ear l̦otak rej kaalikkar  bwe ear jab l̦otak ilo allõñin Tijem̦ba. *—Lale kõmel̦el̦e eo itulal̦.

Naanin Anij ej kaalikkar ñan kõj ñããt eo Jijej ear mej, bõtab ejjab lukkuun kwal̦o̦k ñããt eo ear l̦otak. Men in ej kakeememej kõj kõn naan ko an Kiiñ Solomon ke ear ba: “Juon ãt em̦m̦an, em̦m̦an jãn weil̦ eaorõk; im raanin mej jãn raanin l̦otak.” (Ekklisiastis 7:1) Eñin unin el̦ap wõt an Baibõl̦ kõmel̦el̦e kõn jerbalin kwal̦o̦k naan eo an Jijej im iien mej eo an ak jidik wõt an kõnono kõn iien l̦otak eo an.

Ilo boñõn eo Jijej ear l̦otak, jabõt ro im menninmour ko nejier rar pãd nabõj ilo mel̦aaj ko

^ par. 1 Ñan kal̦apl̦o̦k am̦ mel̦el̦e kõn men in, lale peij 176-179 ilo bok eo etan Reasoning From the Scriptures. Ri Kõnnaan ro an Jeova rar kõm̦m̦ane bok in.