Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan laajrak in katak ko

Eñin Ke Kar Karõk eo an Anij?

Eñin Ke Kar Karõk eo an Anij?

EL̦AÑÑE kwõj riit nuujpeba, alwõj TV, ak roñjake retio, kwõnaaj make kile bwe armej ro ilo lal̦ in rej nanal̦o̦k wõt. Ekanooj lõñ nuuj ko kõn an l̦ap kowadoñ, wõr tarin̦ae, im an rinana ro kaamijak im ko̦kkure armej kõn baam̦ ko! Ak ta kõn baj apañ ko kwõj iiooni ilo mour n̦e am̦ make? Bõlen el̦ap am̦ bũrom̦õj im eñtaan ilo mour in kõn am̦ nañinmej ak kõn an mej juon eo ejitõnbõro ippam̦. Ñe kwõj iioon wãween kein reppen, kwõj ãinwõt em̦m̦aan eo etiljek etan Job me ear ba: “El̦aññe renaaj bo̦uni eddon eñtaan ko kab bũrom̦õj ko aõ, eddoier enaaj kar l̦ap jãn eddon bok ko iparijet.”Job 6:2, 3, UBS.

Kajjitõk ippam̦ make:

  • Eñin ke kar kõn̦aan im karõk eo an Anij ñan ña im armej otemjej?

  • Ia eo imaroñ bõk jipañ ie ñan kõm̦adm̦õde apañ ko ij iiooni?

  • Ewõr ke juon iien jenaaj lo aenõm̦m̦an im jokwane ilo lal̦ in?

Baibõl̦ ej letok uwaak ko rem̦m̦an ñan aolepen kajjitõk kein.

 BAIBÕL̦ EJ KATAKIN KÕJ BWE ANIJ ENAAJ KÕM̦M̦ANI AOLEP OKTAK KEIN REM̦M̦AN IOON LAL̦ IN.

“Enaaj kõm̦õrãik jãn mejãer dãnnin kõmjaal̦al̦ otemjej, im enaaj ejjel̦o̦k bar mej, im rejãmin bar liaajlo̦l̦, ak jañ, ak eñtaan.”Revelesõn 21:4

“Armej ekũrro enaaj kãke.”Aiseia 35:6

“Mejãn ro repilo renaaj pel̦l̦o̦k.”Aiseia 35:5

 “Rimej otemjej ilo lõb renaaj roñ ainikien, im renaaj wal̦o̦k jãn libwier.”Jon 5:28, 29, UBS

“Rũjokwe ie ejãmin ba, ‘I nañinmej.’”Aiseia 33:24

‘Ãneo enaaj obrak kõn wiit im keinikkan ko renaaj kabwe ioon tol̦ ko.’Sam 72:16, UBS

 BÕK TOKJÃN JÃN KATAK KO ILO BAIBÕL̦

Jab m̦õkaj im l̦õmn̦ak bwe men ko kar kwal̦o̦ki ilo peij eo l̦o̦k, rej ino̦ñ bajjek. Anij ear kallim̦ur bwe enaaj bõktok aolep men kein, im Baibõl̦ ej kwal̦o̦k ewi wãween an Anij naaj kajejjet kallim̦ur kein an.

Elõñ bar tokjãn ko jemaroñ bũki jãn Baibõl̦ eo. Baibõl̦ ej kwal̦o̦k wãween eo em̦m̦antata me emaroñ jipañ kõj ñan lo m̦õn̦õn̦õ ilo mour ko ad rainin. Ñan waanjoñak, kõl̦mãnl̦o̦kjen̦ m̦õk kõn apañ ko kwõj iiooni kiiõ. Bõlen ejabwe jããn, ewõr apañ ilowaan baam̦le n̦e am̦, kwõnañinmej, ak bõlen em̦õj an jako juon eo ejitõnbõro ippam̦. Baibõl̦ emaroñ jipañ eok bwe kwõn kõm̦adm̦õdi apañ ko ilo mour n̦e am̦, im emaroñ kaenõm̦m̦an eok ilo an uwaaki kajjitõk ko ãinwõt kajjitõk kein ilal̦:

  • Etke jej eñtaan?

  • Ewi wãween ad maroñ kijenmej im ineem̦m̦an wõt meñe jej iioon apañ ko ilo mour in?

  • Ewi wãween ad maroñ kõm̦m̦an bwe baam̦le eo ad en lem̦õn̦õn̦õ?

  • Ta eo ej wal̦o̦k ñan kõj ñe jemej?

  • Jenaaj ke bar lo ro rejitõnbõro ippãd me remej?

  • Etke jejel̦ã bwe Anij enaaj kajejjet kallim̦ur ko an kõn ilju im jekl̦aj?

 Am̦ riiti bok in ej kwal̦o̦k bwe kokõn̦aan jel̦ã kõn ta eo Baibõl̦ ej ba. Bok in enaaj lukkuun jipañ eok. Kwõnaaj loe bwe ewõr kajjitõk ko ñan kajjojo pãrokõrããp. Elõñ milien armej ro me rej katak Baibõl̦ ippãn Ri Kõnnaan ro an Jeova, em̦m̦an ippãer kõjerbal kajjitõk im uwaak ilo aer katak. Kõmij kõjatdikdik bwe enaaj bar ãindein eñjake n̦e am̦. Anij en kajeraam̦m̦an eok ilo am̦ nãj katak im make kam̦ool ñan eok kõn ta eo Baibõl̦ ej lukkuun katakin kõj!