Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Ta eo Baibõl̦ Ej Lukkuun Katakin Kõj?

Kar kõm̦m̦ane bok in ñan jipañ eok jel̦ã ta eo Baibõl̦ ej ba kõn unin ad eñtaan, ta eo ej wal̦o̦k ñan kõj ñe jemej, ewi wãween bwe baam̦le eo ad en lem̦õn̦õn̦õ, im bar men ko jet.

Eñin Ke Kar Karõk eo an Anij?

Bõlen kokõn̦aan jel̦ã etke elukkuun baj lõñ apañ ko rej wal̦o̦k ilo raan kein. Kwaar jel̦ã ke bwe Baibõl̦ ej ba m̦õttan jidik enaaj wõr oktak ko rem̦m̦an ilo lal̦ in im bwe kwõmaroñ lo jeraam̦m̦an?

KATAK 1

Ta M̦ool eo kõn Anij?

Kwõl̦ak lale Anij ej ke yokwe eok im kaorõk eok? Katak kõn Anij im wãween ko rem̦m̦an kõn e im elemen am̦ maroñ epaakel̦o̦k e.

KATAK 2

Baibõl̦ eo Ej Juon Menin Letok jãn Anij

Ewi wãween an Baibõl̦ eo maroñ jipañ eok kõm̦adm̦õdi apañ ko am̦? Etke kwõmaroñ tõmak kanaan ko ie?

KATAK 3

Ta Ankilaan Anij kõn Lal̦ In?

Enaaj ke lukkuun jejjet karõk eo an Anij bwe lal̦ in en juon pedetaij? Ñe aet, ñããt?

KATAK 4

Wõn in Jijej Kũraij?

Katak bwe kwõn jel̦ã etke Jijej ej Messaia eo kar kallim̦ur kake, ear itok jãn ia, im etke ej make wõt nejin Jeova.

KATAK 5

Menin Letok eo an Anij ñan Lo̦mo̦o̦ren Armej Otemjej

Ta katok in mour eo an Jijej? Ewi wãween am̦ maroñ bõk tokjãn jãne?

KATAK 6

Ro Remej Repãd Ia?

Lale ta eo Baibõl̦ ej ba kõn unin an armej mej im ia eo ro remej repãd ie.

KATAK 7

Ro Rejitõnbõro Ippam̦ me Remej Renaaj Bar Mour

Ewõr ke juon me eaorõk ippam̦ im em̦õj an jako? Jenaaj ke bar lo ro remej? Katak kõn ta eo Baibõl̦ ej ba kõn iien eo ro remej renaaj bar mour.

KATAK 8

Ta in Aelõñ eo an Anij?

Elõñ rejel̦ã jar eo an Irooj. Ta mel̦el̦ein naan kein: “En itok am̦ Aelõñ”?

KATAK 9

Jej Ke Mour ilo “Raan ko Ãliktata”?

Lale wãween an kõm̦m̦an im l̦õmn̦ak ko an armej ro kam̦ool bwe jej mour ilo “raan ko ãliktata” me Baibõl̦ ear kanaan kake.

KATAK 10

Men ko Enjel̦ ro Rem̦m̦an im Renana Rej Kõm̦m̦ani ñan Kõj

Baibõl̦ ej kwal̦o̦k kõn enjel̦ ro rem̦m̦an im enjel̦ ro renana. Em̦ool ke bwe ewõr enjel̦ ro rem̦m̦an im ro renana? Remaroñ ke kõm̦m̦an jabdewõt ñan kwe?

KATAK 11

Etke Anij Ej Kõtl̦o̦k bwe Armej Ren Bũrom̦õj im Eñtaan?

Elõñ rej n̦aruon Anij kõn aolep jorrããn ko rej wal̦o̦k ilo lal̦ in. Ak kwe, ta am̦ baj l̦õmn̦ak? Katak bwe kwõn maroñ jel̦ã ta eo Anij ej ba kõn unin an armej bũrom̦õj im eñtaan.

KATAK 12

Mour ilo Wãween eo Ej Kabuñbũruon Anij

Jemaroñ mour ilo wãween eo ej kabuñbũruon Jeova. Joñan, jemaroñ jem̦jerãik e.

KATAK 13

Kaorõk Mour Ãinwõt an Anij Kaorõke

Ewi wãween an Anij l̦õmn̦ak kõn m̦an lo̦je, bõk bõtõktõk, im mour ko an menninmour?

KATAK 14

Men ko Kwõmaroñ Kõm̦m̦ani bwe Baam̦le N̦e Am̦ En Lem̦õn̦õn̦õ

L̦õm̦aro, lim̦aro im ajri ro remaroñ anõke wãween an kar Jijej kwal̦o̦k yokwe. Ta eo jej katak jãn Jijej?

KATAK 15

Kabuñ ilo Wãween eo Anij Ej Buñbũruon Kake

Etale 6 men ko me rej jipañ kõj ñan kile armej ro ilo kabuñ eo em̦ool.

KATAK 16

Rejetake Wãween Kabuñ eo Em̦ool

Ta mãlejjoñ ko kwõnaaj iiooni ñe kwõnaaj kwal̦o̦k kõn tõmak eo am̦ ñan ro jet? Ewi wãween am̦ maroñ kõm̦m̦ane men in ilo am̦ jab kal̦õkatip er?

KATAK 17

Kepaak Anij ilo Am̦ Jar

Anij ej ke roñjake jar ko am̦? Ñan uwaake kajjitõk in, kwõj aikuj jel̦ã ta eo Baibõl̦ ej ba kõn jar.

KATAK 18

Am̦ Jem̦jerãik Anij Ej Itok jãn Am̦ Peptaij

Ta buñtõn ne ko kwõj aikuj kõm̦m̦ani bwe kwõn maroñ peptaij im erom juon Kũrjin? Lale peptaij ej kõkkar kõn ta im elemen an juon aikuj peptaij.

KATAK 19

Pãdwõt ilo Yokwe eo an Anij

Ewi wãween ad kwal̦o̦k yokwe im kam̦m̦oolol Anij kõn men ko otemjej ear kõm̦m̦ani ñan kõj?

KÕMEL̦EL̦E KO JET

Mel̦el̦ein Ãt eo Etan Anij im Wãween Kõjerbale

Em̦õj jol̦o̦k etan Anij jãn elõñ ukokin Baibõl̦ ko. Etke? Eaorõk ke ñan ad kõjerbal ãt eo etan Anij?

KÕMEL̦EL̦E KO JET

Wãween Kanaan eo ilo Bokin Daniel Ej Kwal̦o̦k kõn Itok eo an Messaia Eo

Elõñl̦o̦k jãn 500 iiõ ko m̦oktal̦o̦k, Anij ear kwal̦o̦k kõn ñããt eo Messaia eo enaaj lukkuun itok. Katak kõn kanaan in me elukkuun kãitoktoklimo!

KÕMEL̦EL̦E KO JET

Jijej Kũraij Ej Messaia eo Kar Kallim̦ur Kake

Aolep kanaan ko ilo Baibõl̦ kõn Messaia eo rar jejjet kũtieer ippãn Jijej. Kwõmaroñ kam̦oole ilo Baibõl̦ n̦e am̦ ñan lale wãween an kar jejjet tipdikin aolep kanaan kein.

KÕMEL̦EL̦E KO JET

M̦ool Ke bwe Jemãn, Nejin, im Jetõb Kwõjarjar Rej Joñan Wõt Juon?

Elõñ armej rej tõmak bwe katak eo kõn jilu anij ilo juon ej pedped ioon Baibõl̦. M̦ool ke men in?

KÕMEL̦EL̦E KO JET

Kũrjin ro Rem̦ool Rejjab Kõjerbal Debwããl ilo Aer Kabuñ

Jijej ear ke lukkuun mej ioon juon debwããl? Kwõmaroñ riit im lo uwaak eo ilo Baibõl̦.

KÕMEL̦EL̦E KO JET

Kõjota eo an Irooj Ej Kautiej Jeova

Kar kakien Kũrjin ro ñan kõm̦m̦ane Kõjota eo an Irooj, eo im jej bar n̦aetan Kwõjkwõjin Keememej Mej eo an Kũraij. Ñããt im ewi wãween ad keememeje iien in?

KÕMEL̦EL̦E KO JET

Ewõr Ke Juon An ak Jetõb Ilowaad me Ej Mour M̦aanl̦o̦k Ãlikin Ad Mej?

Elõñ rej l̦õmn̦ak bwe ñe juon armej emej an ej weaakl̦o̦k jãn ãnbwinnin im mour m̦aanl̦o̦k wõt. Ak ta eo Baibõl̦ ej ba kõn men in?

KÕMEL̦EL̦E KO JET

Ta in Sheol im Hedis?

Jet ukokin Baibõl̦ rej kõjerbal naan kein “lõb” ak “hell” ñan Sheol im Hedis. Ta mel̦el̦ein naan kein?

KÕMEL̦EL̦E KO JET

Ta in Raanin Ekajet eo an Anij?

Katak kõn ewi wãween an naaj Raanin Ekajet eo an Anij juon jeraam̦m̦an ñan aolep armej ro rej pokake Anij.

KÕMEL̦EL̦E KO JET

1914—Iiõ eo Eaorõk ilo Kanaan ko ilo Baibõl̦

Ta kein kam̦ool ko ilo Baibõl̦ me rej kwal̦o̦k bwe 1914 ej juon iiõ eaorõk?

KÕMEL̦EL̦E KO JET

Wõn Maikõl Arkenjel̦ Eo?

Baibõl̦ ej kwal̦o̦k wõn eo ej arkenjel̦ eo ekajoor. Katak kõn e bwe en l̦apl̦o̦k am̦ jel̦ã kake im ta ko ej kõm̦m̦ani kiiõ.

KÕMEL̦EL̦E KO JET

Ta Mel̦el̦ein “Babil̦on El̦ap”?

Bokin Revelesõn ej kõnono kõn juon kõrã etan “Babil̦on El̦ap.” Ak ej ke jitõñl̦o̦k ñan lukkuun juon kõrã? Ta eo Baibõl̦ ej ba kõn kõrã in?

KÕMEL̦EL̦E KO JET

Jijej Ear Ke L̦otak ilo Tijem̦ba?

Lale ta eo Baibõl̦ ej kwal̦o̦k kake kõn mejatoto eo ilo Betleem ilo boñõn eo Jijej ear l̦otak. Ta eo men in ej kaalikkare ñan kõj?

KÕMEL̦EL̦E KO JET

Jej Aikuj Ke Kautiej Raan ko Rel̦l̦ap an Kien im Kabuñ?

Raan ko rel̦l̦ap me el̦ap an ijo jikũm̦ kautieji rar jebar im wal̦o̦k jãn ia? Bõlen ñe kwõjel̦ã ia eo rej itok jãne, kwõnaaj bwilõñ kake.