Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan laajrak in katak ko

 KATAK 1

Kain Armej Rot Ri Kõnnaan ro an Jeova?

Kain Armej Rot Ri Kõnnaan ro an Jeova?

Denmark

Taiwan

Venezuela

India

Ewõr jete Ri Kõnnaan ro an Jeova im kwõjel̦ã kajjier? Bõlen elõñ Ri Kõnnaan ro an Jeova im rej jokwe ilo bukwõn ak aelõñ eo am̦. Bõlen kwõj jerbal ak jikuul̦ ippãn jet iaam. Ak bõlen em̦õj amim kar lowõj eok im bwebwenato ippam̦ kõn Baibõl̦ eo. Wõn kõm im etke kõmij kwal̦o̦k naan ñan armej ro kõn men ko kõmij tõmaki ilo Baibõl̦ eo?

Kõmij jokwe im mour ibwiljimi. Eoktak wãween amim kar dik im rũttol̦o̦k jãn doon. Jerbal im wãween amim mour ebar oktak jãn doon. Ilo kar jinoin, jet iaam kar m̦õttan bar juon kabuñ. Jet iaam kõmar jab tõmak bwe ewõr Anij. Bõtab, m̦okta jãn am kar erom juon iaan Ri Kõnnaan ro an Jeova, kõmar aolep bõk iien im etale katak ko ilo Baibõl̦ eo. (Jerbal 17:11) Kõmar errã ilo men ko kõmar katak kaki, innem kõmar make kõm̦m̦ane jokãlõt eo ñan kabuñ ñan Jeova Anij.

Kõmij bõk tokjãn ko jãn am katak Baibõl̦. Ãinwõt aolep armej, kõmij iioon apañ ko ilo mour in im ewõr men ko kõmij m̦õjn̦o̦ kaki. Bõtab, kõmij lukkuun m̦õn̦õn̦õ kõnke kõmij kate kõm ñan jerbali naan in kakapilõk ko jãn Baibõl̦ eo raan otemjej. (Sam 128:1, 2) Eñin ej juon iaan un ko kõmij itoitak im bwebwenato ippãn ro jet kõn men ko rem̦m̦an im em̦õj am kar katak jãn Baibõl̦ eo.

Kõmij mour ekkar ñan katak ko jãn Baibõl̦. Men kein me kõmij katak jãn Baibõl̦ eo rej jipañ kõm bwe kõmin m̦õn̦õn̦õ im kwal̦o̦k kautiej ñan ro jet. Katak kein rej bar jipañ kõm bwe kõmin m̦ool im jouj. Aolep katak kein rej jipañ kõm bwe kõmin ãjmour im jel̦ã kun̦aam ilo bukwõn ko kõmij jokwe ie. Rej bareinwõt jipañ kõm bwe kõmin mour ilo jim̦we im bwe en em̦m̦an amim kõm̦m̦an ñan kõrã ro pãleem, l̦õm̦aro pãleem im ajri ro nejim. Kõmij tõmak bwe “Anij ej kõm̦m̦an ñan armej otemjej ilo ejjel̦o̦k kalijekl̦o̦k.” Eñin unin tõmak ko am rej kabõrokuk kõm ãinwõt juon baam̦le el̦ap ipel̦aakin lal̦ in. Meñe eoktak aelõñ im m̦anit ko am jãn doon, kõmij jab watõke men kein. Eñin unin meñe kõmij jokwe ibwiljimi, aolep Ri Kõnnaan ro an Jeova reoktak jãn armej ro ilo jukjuk im pãd ko rej jokwe ie.​—Jerbal 4:13, UBS; 10:34, 35, UBS.

  • Ilo wãween et ko Ri Kõnnaan ro an Jeova rej ãinwõt armej ro jet?

  • Ta tokjãn ko Ri Kõnnaan ro an Jeova rej bõki jãn aer katak Baibõl̦?