Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan laajrak in katak ko

 KATAK 9

Ewi Wãween eo Em̦m̦antata Jemaroñ Kapojakl̦o̦k Im̦aan M̦okta jãn Iien Kweilo̦k Ko?

Ewi Wãween eo Em̦m̦antata Jemaroñ Kapojakl̦o̦k Im̦aan M̦okta jãn Iien Kweilo̦k Ko?

Cambodia

Ukraine

El̦aññe kwõj katak Baibõl̦ ippãn juon iaan Ri Kõnnaan ro an Jeova, bõlen ekkã am̦ riiti im kapojel̦o̦k im̦aan bok eo am̦ m̦okta jãn iien katak. Ãindeinl̦o̦k wõt, jej aikuj kapojakl̦o̦k im̦aan m̦okta jãn iien kweilo̦k ko bwe en l̦ap tokjãn ko jej bõki. Ñe jej kõm̦m̦an ad iien ñan kapojakl̦o̦k im̦aan ñan kweilo̦k ko innem l̦ak m̦õj l̦oore pepe in ad, eokwe enaaj l̦ap tokjãn ko jenaaj bõki.

Kããlõt jikin eo im ñããt eo kwõnaaj katak ie. Ñããt eo elukkuun mel̦ak im enaaj em̦m̦an ñan am̦ katak ippam̦ make? Em̦m̦an ke in jibboñtata, m̦okta jãn am̦ ilo̦k im jerbal? Ak em̦m̦an ke in jota, ñe ajri ro rej kiki? Meñe emaroñ jab aetok iien am̦ katak, em̦m̦an ñe kwõj pepe kõn joñan iien eo kwõnaaj kõjerbale ñan katak. Innem, jouj im l̦oore pepe in am̦ im jab kõtl̦o̦k bwe jabdewõt men en kapañ eok jãn am̦ katak ippam̦ make. Kwõn katak ilo juon jikin eo me ejjel̦o̦k keroro ie. Bõlen em̦m̦anl̦o̦k ñe kwõj kuni men ko me remaroñ kõm̦ad eok ãinwõt retio, TV, ak cell phone eo nejõm̦. M̦okta jãn am̦ katak, em̦m̦an ñe kwõj jar. Men in enaaj jipañ eok bwe kwõn lukkuun kõl̦mãnl̦o̦kjen̦ kõn men ko kwõj katak kaki ilo Baibõl̦ eo, im jab l̦õmn̦ak kõn jabdewõt men ko jet.​—Pilippai 4:6, 7.

Kakõl̦l̦eik bok eo am̦ im kõppojak bwe kwõn uwaak. M̦oktata, kwõn kajjioñ lale ta eo katak eo ej kõnnaan kake. L̦õmn̦ak kõn etan ak taitõl̦ in katak eo. Lale ewi wãween unin tõl ko reddik rej ekkejell̦o̦k ñan taitõl̦ in katak eo. Kwõn bar lale pija ko ak kajjitõk in ãlij ko ilo jem̦l̦o̦kin katak eo. Kajjitõk kein rej kwal̦o̦k kõn mel̦el̦e ko rel̦l̦ap im rej wal̦o̦k ilo katak eo. Ãlikin am̦ riiti juon pãrokõrããp, jouj im bar lale kajjitõk eo an. Lale el̦aññe kwõmaroñ loi uwaak eo an kajjitõk in ilo pãrokõrããp in. Riiti eoon ko ilo pãrokõrããp eo im kajjioñ lale ewi wãween an eoon kein jejjet ñan katak eo. (Jerbal 17:11) Ñe kwõj loe uwaak eo ilo pãrokõrããp eo, eokwe kwõn kakõl̦l̦eiki jet iaan naan ko. Ilo wãween in, ñe kwõnaaj loe kakõl̦l̦e ko am̦, enaaj pidodo am̦ keememej uwaak eo ñe kwõj pãd ilo iien kweilo̦k ko. Innem, el̦aññe kokõn̦aan, kwõmaroñ kotak peim̦ im uwaak ilo naan ko am̦ make ñe ej iien kweilo̦k.

Ilo am̦ etale katak ko rej wal̦o̦k kajjojo wiik ilo iien kweilo̦k ko, men in enaaj jipañ eok bwe en l̦apl̦o̦k wõt am̦ mel̦el̦e kõn katak ko ilo Baibõl̦.​—Matu 13:51, 52.

  • Bwe kwõn maroñ kapojakl̦o̦k im̦aan ñan iien kweilo̦k ko, ta eo kwõmaroñ kõm̦m̦ane?

  • Ta ko kwõj aikuj kõm̦m̦ani bwe kwõn maroñ uwaak ilo iien kweilo̦k ko?