Mexico

Jãmne

Botswana

Nicaragua

Italy

Etke armej rein relukkuun m̦õn̦õn̦õ? Kõnke rej pãd ilo juon iaan kweilo̦k ko am rel̦l̦ap. Ilo kar iien ko etto, Anij ear kakien ri karejar ro an bwe ren koba ippãn doon im kweilo̦k jilu alen ilo juon iiõ. Ãindeinl̦o̦k wõt, kõmij m̦õn̦õn̦õ in kweilo̦k ippãn doon ilo iien kweilo̦k ko rel̦l̦ap. (Duteronomi 16:16) Ri Kõnnaan ro an Jeova rej kõm̦m̦an kweilo̦k ko rel̦l̦ap jilu alen ilo juon iiõ ipel̦aakin lal̦ in. Kweilo̦k kein rel̦l̦ap remaroñ juon, ruo ak jilu raan aetokier. Ta tokjãn ko kõmij bõki jãn kweilo̦k kein rel̦l̦ap?

Kweilo̦k kein rej kõm̦m̦an bwe kõmin epaakel̦o̦k Kũrjin ro m̦õttam. Ri Israel ro rar lukkuun m̦õn̦õn̦õ ilo aer kar kabuñ ñan Jeova “ibwiljin armej otemjej.” Ilo wãween in l̦o̦k wõt, kõmij m̦õn̦õn̦õ in kabuñ ñan Jeova ippãn doon ilo iien kweilo̦k kein rel̦l̦ap. (Sam 26:12, UBS; 111:1, UBS) Ilo iien kein, kõmij maroñ iioon Ri Kõnnaan ro an Jeova jãn ãne ko ak aelõñ ko jet im bwebwenato ippãer. Kajjojo armej ak baam̦le rej make bõktok kijeer m̦õñã bwe ren maroñ m̦õñã im bwebwenato ippãn doon ñe ej iien kakkije ilo raelep. Iien kakkije kein rej jipañ kõm bwe kõmin jel̦ãl̦o̦k kajjien doon. (Jerbal 2:42, UBS) Ilo iien kweilo̦k kein rel̦l̦ap, kõmij make loe yokwe eo em̦ool im ej kabõrokuk aolep ‘ri tõmak ro m̦õttam’ ipel̦aakin lal̦ in.​—1 Piter 2:17, UBS.

Kweilo̦k kein rej jipañ kõm bwe en l̦apl̦o̦k amim mel̦el̦e kõn Baibõl̦. Ke kar kõmel̦el̦eik Ri Israel ro kõn Naan ko an Anij, rar bõk tokjãn men in im rar “mel̦el̦e kake.” (Nihimaia 8:8, 12) Kõmij bareinwõt kaorõki aolep naan in kakapilõk im tõl ko kõmij bõki ilo iien kweilo̦k kein rel̦l̦ap. Kajjojo raan, ewõr juon eoon me ej ãinwõt unin tõl in aolep katak ko renaaj wal̦o̦k ilo naaj raan eo. Aolep katak ko im waanjoñak ko rej jipañ kõm bwe kõmin kõm̦m̦ani men ko Anij ekõn̦aan ilo mour ko am. Tõmak eo am ej kajoorl̦o̦k ñe kõmij roñ bwebwenato ko an Kũrjin ro m̦õttam kõn wãween aer kar lo tõprak meñe elõñ apañ im mãlejjoñ ko rej iiooni ilo raan kein me epen mour. Bareinwõt, ilo jet iaan kweilo̦k kein, kõmij alwõje tieta ko jãn Baibõl̦ me rej katakin kõm men ko kõm maroñ kõm̦m̦ani ilo mour ko am. Ilo kajjojo iaan kweilo̦k kein, elõñ armej ro rej peptaij bwe ren kalikkar ke em̦õj aer ajel̦o̦k mour ko aer ñan Anij.

  • Etke el̦ap an armej ro m̦õn̦õn̦õ ilo iien kweilo̦k ko rel̦l̦ap?

  • Ta tokjãn ko kwomaroñ bõki ñe kwõnaaj kobatok ilo kweilo̦k kein rel̦l̦ap?