Israel

Czech Republic

Benin

Cayman Islands

Kokõn̦aan ke kappok mel̦el̦e ko jet bwe en l̦apl̦o̦k joñan jel̦ã eo am̦ kõn Baibõl̦? Elõñ ke jabdewõt eoon, armej, jikin, ak jabdewõt men en̦ me kwaar riiti ilo Baibõl̦ im kokõn̦aan kal̦apl̦o̦k am̦ jel̦ã kake? Ak ewõr ke jabdewõt am̦ apañ im kwõjjab lukkuun jel̦ã el̦aññe Baibõl̦ emaroñ jipañ eok kake? El̦aññe aet, jouj im ilo̦k ñan l̦ãibrãre eo ilo Im̦õn Kweilo̦k eo.

Ewõr bok ko im kein katak ko jet me remaroñ jipañ kõj ilo l̦ãibrãre eo. Emaroñ jab wõr ippam̦ aolep bok ko me Ri Kõnnaan ro an Jeova rar kõm̦m̦ani ilo kajin eo am̦. Bõtab, elõñ iaan bok kein repãd ilo l̦ãibrãre eo ilo Im̦õn Kweilo̦k eo. Emaroñ bar wõr ukok in Baibõl̦ ko jet, tũkjinede, im bok ko jet me remaroñ jipañ eok. Kwõmaroñ kõjerbale jabdewõt iaan bok kein ilo l̦ãibrãre eo m̦okta jãn iien kweilo̦k im ãlikin an jem̦l̦o̦k kweilo̦k eo. El̦aññe ewõr computer ijo, eokwe emaroñ wõr bũrookraam̦ eo etan Watchtower Library ie. Rar likũt elõñ bok ko im kein katak ko jet ad ñan ilowaan bũrookraam̦ in. Epidodo kõjerbale men in kõnke kwõj taip ak je naan eo ak eoon eo kwõj aikuji, im bũrookraam̦ in ej make kappukot waj aolep mel̦el̦e ko kõn men kein ñan kwe.

El̦ap tokjãn l̦ãibrãre in ñan ro me ewõr kun̦aaer ilo kweilo̦k eo, Jerbal eo Ad im Wãween Ad Mour. Kwõmaroñ kõjerbal l̦ãibrãre eo ilo Im̦õn Kweilo̦k eo ñe kwõj kõpooj katak ko am̦. Em̦m̦aan eo me ej lale kweilo̦k in ej bõk eddon l̦ãibrãre eo. Ej an em̦m̦aan in eddo ñan kõm̦m̦an bwe aolep bok ko rekããl ren pãd im kon̦ ilo l̦ãibrãre eo. Em̦m̦aan in ak eo me ej katak Baibõl̦ ippam̦ emaroñ jipañ eok bwe kwõn kappukot mel̦el̦e ko kwõj aikuji. Bõtab, ejjel̦o̦k juon emaroñ bõki jabdewõt bok ko an l̦ãibrãre in. Jej aikuj kõjparok bok kein im jab jeje ilowaaer.

El̦aññe jekõn̦aan loe ‘jel̦ãl̦o̦kjen̦ eo kõn Anij,’ Baibõl̦ ej ba bwe jej aikuj m̦õn̦õn̦õ in pukote ãinwõt ñe jej kappukot “m̦weiuk ko rettino.” (Jabõn Kõnnaan 2:1-5) L̦ãibrãre eo ilo Im̦õn Kweilo̦k eo emaroñ jipañ eok bwe kwõn jinoe kappukot jel̦ãl̦o̦kjen̦ in eaorõk.

  • Ta bok ko im kein katak ko jet me repãd ilo l̦ãibrãre eo ilo Im̦õn Kweilo̦k eo?

  • Wõn ro remaroñ jipañ eok bwe kwõn jel̦ã kilen kõjerbale bok ko im kein katak ko jet ilo l̦ãibrãre eo?