Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Wõn Ro Rej Kõm̦anm̦an Ankilaan Jeova Rainin?

 KATAK 25

Ewi Wãween Amim Kalõke Im̦õn Kweilo̦k Ko? Etke Kõmij Kalõke M̦õkein?

Ewi Wãween Amim Kalõke Im̦õn Kweilo̦k Ko? Etke Kõmij Kalõke M̦õkein?

Bolivia

Nigeria, m̦weo kar m̦okta im m̦weo ekããl

Tahiti

Ilo Im̦õn Kweilo̦k ko an Ri Kõnnaan ro an Jeova, men eo el̦aptata aer katak kake jãn Baibõl̦ eo ej kõn Aelõñ eo an Anij. Eñin ej kar men eo eaorõktata me Jesus ear kwal̦o̦k naan kake ñan armej ro.​—Luk 8:1, UBS.

M̦õkein rej jikin kabuñ eo em̦ool. Ri Kõnnaan ro an Jeova rej kõjerbal Im̦õn Kweilo̦k kein ñan karõke im kõm̦m̦ane jerbal in kwal̦o̦k naan ko aer ilo bukwõn ko aer. (Matu 24:14) Im̦õn Kweilo̦k kein reoktak jãn doon. Bõtab, rejjab kainõknõk m̦õkein el̦e jãn joñan im kakilepi el̦ap jãn joñan. Ekkã an lõñl̦o̦k jãn juon eklejia rej kõjerbale Im̦õn Kweilo̦k eo ilo bukwõn eo. Ilo tõrein kiiõ, em̦õj amim kalõk elõñ to̦ujin Im̦õn Kweilo̦k ko rekããl kõnke ej lõñl̦o̦k wõt uwaan eklejia ko wõj kajjojo. Joñan an lõñ m̦õkein kõm ar kalõke, ej ãinwõt ñe kõmar kalõke 5 Im̦õn Kweilo̦k ko kajjojo raan. Ewi wãween kõmij maroñ kõm̦m̦ane men in?​—Matu 19:26.

Rej kalõke m̦õkein kõn jabawõt ko kar kajenolo̦ki ñan ekkal Im̦õn Kweilo̦k ko. Rej jilkinl̦o̦k jabawõt kein ñan ra eo. Ra eo ej kakon̦i jããn kein bwe en maroñ lel̦o̦k ñan eklejia ko me rej aikuj ekkal ak kõkãle Im̦õn Kweilo̦k ko aer.

Aolep ri ekkal ro rejjab kõl̦l̦ã im m̦anit ko aer, wãween aer mour, im jerbal ko aer reoktak jãn doon. Ilo elõñ aelõñ ko, kar kõm̦m̦an karõk ko bwe en wõr Kumi ko Rej Kalõk Im̦õn Kweilo̦k Ko. Ri jerbal ro ilo kumi kein rej etal ñan jikin ko jet im tõl ilo jerbal in ekkal Im̦õn Kweilo̦k ko. Rej bareinwõt jipañ ri tõmak ro ijo ikijjeen jerbal in ekkal. Ñe em̦õj, rej bar ilo̦k im bar kalõke Im̦õn Kweilo̦k ko an eklejia ko jet. Jet iien, rej ilo̦k ñan jikin ko me elukkuun iiet Ri Kõnnaan ro an Jeova im kõm̦m̦ane men in. Ilo bar jet aelõñ ko, ewõr juon kamiti ak kumi me kar jitõñ er bwe ren loloorjake jerbal ko ñan ekkal im kõkããle Im̦õn Kweilo̦k ko ilo bukwõn ko aer. Em̦m̦aan ro ilo kamiti in rej uwaan ro me rej lale eklejia ko aer. Rej bõk eddon aolep jerbal ko rej wal̦o̦k ilo iien ekkal im kõkããl Im̦õn Kweilo̦k ko. Ri tõmak ro me ewõr aer kapeel im imminene ilo jerbal in ekkal rej m̦õn̦õn̦õ in kõjerbal iien ko aer make ñan kalõk Im̦õn Kweilo̦k kein. Ilo aolep jikin ekkal ko, enañin aolep ri jerbal ro ijo rej itok jãn eklejia eo me an Im̦õn Kweilo̦k eo. Unin an maroñ tõprak aolep jerbal kein ej kõn kajoor eo an Jeova, im kõnke ri jerbal rein rej kate er joñan wõt aer maroñ.​—Sam 127:1; Kolosse 3:23.

  • Etke kõmij maroñ ekkal Im̦õn Kweilo̦k ko ipel̦aakin lal̦ in?