Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Katakin Ajri Ro Nejũm̦

 KATAK 5

Samuel Ear Kõm̦m̦ane Wõt Men eo Ejim̦we

Samuel Ear Kõm̦m̦ane Wõt Men eo Ejim̦we

Jãn ke Samuel ear dik, ear jokwe im jerbal ilo im̦õn kõppãd eo an Jeova, ijo in armej ro rar itõk ñane bwe ren kabuñ ñan Jeova ie. Elemen bwe Samuel en kar pãd ilo im̦õn kõppãd eo? Jen m̦okta katak kõn jinen Samuel, etan in Hanna.

Elukkuun kar to an Hanna kõn̦aan bwe en wõr nejin, ak ear jaje wõr nejin. Kõn men in, ear jar im akwel̦ap ñan Jeova bwe en jipañ e. Ear kallim̦ur bwe ñe enaaj wõr juon nejin l̦addik enaaj lel̦o̦k bwe en jokwe im jerbal ilo im̦õn kõppãd eo. Jeova ear uwaake jar eo an Hanna, im ear wõr juon nejin l̦addik. Hanna ear likũt etan, Samuel. Im ke Samuel ear jilu ak emãn an iiõ, jinen ear bõkl̦o̦ke ñan im̦õn kõppãd eo bwe en jerbal ñan Jeova ãinwõt an kar kallim̦ur.

Etan bũrij eo eutiej ilo im̦õn kõppãd eo ej Ilai. L̦õm̦aro ruo nejin rar bar jerbal in bũrij ilo im̦õn kõppãd eo. Keememej bwe im̦õn kõppãd eo kar jikin kabuñ ñan Anij, im armej ro rej jerbal ie rej aikuj kõm̦m̦ani men ko rem̦m̦an. Ak l̦õm̦aro nejin Ilai rar kõm̦m̦ani men ko relukkuun nana. Samuel ear loi ta ko rar kõm̦m̦ani. Samuel ear ke kõm̦m̦ani men ko renana ãinwõt kar l̦õm̦aro nejin Ilai?Ear jab. Samuel ear kõm̦m̦ani wõt men ko rejim̦we ãinwõt an kar jemãn im jinen katakin e.

Ta eo Ilai en kar aikuj kõm̦m̦ane ñan l̦õm̦aro nejin?En kar aikuj kaje er im kabõjrak aer jerbal ilo im̦õn kõppãd eo, ak Ilai ear jab. Kõn men in, Jeova ear illu ippãn Ilai im l̦õm̦aro nejin im ear ba bwe enaaj kaje er.

Samuel ej ba ñan Ilai men eo Jeova ear ba ñan e

Juon boñ ke Samuel ear kiki, ear roñ an juon ainikien kũri im ba: ‘Samuel!’ Im ear ettõrl̦o̦k ñan ippãn Ilai, ak Ilai ear ba: ‘Iar jab kũr kwe.’ Jilu kõttan an roñ an ainikien eo kũri. Im ilo iien eo kein kajilu, Ilai ear ba ñan Samuel bwe ñe ebar roñ ainikien eo, en ba: ‘Ña e Jeova, ij roñjake.’ Im eñin men eo Samuel ear kõm̦m̦ane. Jeova ear ba ñan e: ‘Ba ñan Ilai ke inaaj kaje e im baam̦le en̦ an kõn men  kan̦ renana rej kõm̦m̦ani.’ Ear ke pidodo an Samuel ba men in ñan Ilai?Ear jab. Jekdo̦o̦n ñe Samuel ear mijak, ak ear ba ñan Ilai men eo Jeova ear ba. Ear m̦ool men eo Jeova ear ba kõnke Ilai im l̦õm̦aro nejin rar mej.

Em̦m̦an waanjoñak eo an Samuel ñan kõj. Etke? Kõnke ear kõm̦m̦ani wõt men ko rejim̦we jekdo̦o̦n ñe ear loi men ko renana armej ro jet rar kõm̦m̦ani. Ak kwe? Kwõnaaj ke ãinwõt Samuel im kõm̦m̦ani wõt men ko rejim̦we? El̦aññe aet, eokwe Jeova kab jem̦am̦ im jinem̦ renaaj m̦õn̦õn̦õ ippam̦.

RIITI ILO BAIBÕL̦ EO AM̦