Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Etal ñan laajrak in katak ko

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Katakin Ajri Ro Nejũm̦

 KATAK 4

Ear Kam̦õn̦õn̦õik Jeova im Jemãn

Ear Kam̦õn̦õn̦õik Jeova im Jemãn

Ta eo Jepta ear jar im kallim̦uri Jeova kake?

Ear pen an leddik eo nejin Jepta kõm̦m̦ane kallim̦ur eo an jemãn

Kwõj ke loe leddik eo ilo pija in?Leddik in ej nejin juon em̦m̦aan etan in Jepta. Baibõl̦ ejjab kwal̦o̦k etan leddik in, ak jejel̦ã wõt bwe ear kam̦õn̦õn̦õik Jeova im jemãn. Jen kiiõ katak kõn leddik in im Jepta.

Jepta ej juon em̦m̦aan elukkuun em̦m̦an. El̦ap an kar katakin leddik eo nejin kõn Jeova. Jepta ear bar juon eo ekajoor im em̦m̦an an lale Ri Israel ro. Eñin unin armej Ri Israel ro rar kõn̦aan bwe en tõl er ñan tarin̦aeik armej ro renana.

Jepta ear jar ñan Anij bwe en jipañ e ñan an wiin. Im ke Jepta ear jar, ear kallim̦ur ñan Anij bwe ñe enaaj wiin ilo tarin̦ae eo, armej eo m̦oktata me enaaj diwõjtok jãn m̦weo im̦õn ñe ero̦o̦l, enaaj  lel̦o̦k bwe en jerbal ñan Jeova. Ear kallim̦ur bwe armej in enaaj pãd ilo im̦õn kõppãd eo im jerbal ñan Anij toon wõt an mour. Im̦õn kõppãd in ej jikin eo armej ro jem̦aan rekajoor kabuñ ñan Anij ie. Eokwe, Jepta ear wiin! Im ke ear ro̦o̦l ñan m̦weo im̦õn, kwõjel̦ã ke wõn eo ear diwõjtok m̦oktata?

Ej leddik eo nejin Jepta! Leddik in ej make wõt nejin, ak kiiõ Jepta ej aikuj lel̦o̦ke. El̦ap an men in kar kabũrom̦õje Jepta. Ak keememej bwe Jepta ear kallim̦ur. Leddik in nejin ear m̦õkaj im ba ñan jemãn im ba, ‘Jema kwaar kõm̦m̦an kallim̦ur ñan Jeova, im kwõj aikuj kam̦oole.’

Ro m̦õttan leddik eo nejin Jepta rar lol̦o̦k e aolep iiõ

Leddik in ear bar bũrom̦õj. Etke? Kõnke ñe etal im jerbal ilo im̦õn kõppãd eo, mel̦el̦ein bwe eban pãlele im eban wõr nejin ajri. Ak el̦ap an kar kõn̦aan kõm̦m̦ane men eo jemãn ear kallim̦ur kake. Im ear bar l̦ap an kõn̦aan kam̦õn̦õn̦õik Jeova. Men in ear l̦apl̦o̦k an aorõk jãn an pãlele im wõr nejin ajri. Kõn men in, ear etal ñan im̦õn kõppãd eo im jerbal ñan Anij toon wõt an mour.

Kwõl̦ak lale men in ear kõm̦m̦ane ear ke kam̦õn̦õn̦õik Jeova im jemãn?Aet! Ñe kwõj pokake im kwõj yokwe Jeova ãinwõt leddik eo nejin Jepta, eokwe Jeova im jem̦am̦ im jinem̦ renaaj bar m̦õn̦õn̦õ ippam̦.