Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan laajrak in katak ko

 KATAK 12

Juon L̦addik me Eperan

Juon L̦addik me Eperan

Jen katak kõn l̦addik eo ear kõjparok mour eo an l̦eo nãj jemãn. Etan kar l̦eo nãj jemãn in rijjilõk Paul. Jejaje etan l̦addik in. Jejel̦ã wõt bwe ear kõm̦m̦ane juon men me ej kwal̦o̦k bwe ear peran im jab mijak. Kokõn̦aan ke jel̦ã ta eo ear kõm̦m̦ane?

Kar kalbuuji Paul ilo Jerusalem kõn an kwal̦o̦k naan kõn Jijej. Jet em̦m̦aan ro renana rar dike Paul, im rar kõm̦m̦ane juon pepe enana. Rekar ba: ‘Jen kajjitõk ippãn ri tõl in rũttarin̦ae en̦ bwe en ba rũttarin̦ae ran̦ ren bõkl̦o̦k Paul ñan jikin ekajet en̦. Im jenãj kũttiliek iturin ial̦ en̦ im ñe rebõkl̦o̦k Paul ijen̦l̦o̦k, jem̦ane!’

L̦addik eo ej ba ñan Paul im bo̦o̦j in rũttarin̦ae eo kõn pepe eo an rinana ro

L̦addik eo nãj nejin Paul ear roñ kõn pepe eo an rinana ro. L̦addik eo enaaj ta kiiõ? Eokwe, ear etal ñan m̦õn kalbuuj eo im ba ñan Paul. Kõn men in, Paul ear m̦õkaj im ba en etal im ba ñan bo̦o̦j eo an rũttarin̦ae ro kõn pepe eo an rinana ro. Ear ke pidodo an l̦addik eo etal im kõnnaan ippãn bo̦o̦j eo an rũttarin̦ae ro?Ekar pen kõnke l̦ein eutiej. Ak l̦addik eo nãj nejin Paul ear peran im jab mijak, im ear ba kõn pepe eo ñan bo̦o̦j eo.

Bo̦o̦j eo an rũttarin̦ae ro ear jel̦ã ta eo en kõm̦m̦ane. Ear ba bwe enañin 500 rũttarin̦ae ren etal ippãn Paul l̦o̦k bwe ren kõjparok e im bõkl̦o̦k e ñan Seseria ilo boñõn eo wõt. Rar ke m̦an Paul?Rar jab! Pepe eo an rinana ro ear jab tõprak, im Paul ear jab jorrããn.

Ta eo kwõmaroñ katak jãn bwebwenato in?Kwõmaroñ katak ñan peran im jab mijak, ãinwõt kar l̦addik eo nãj nejin Paul. Jejjab aikuj mijak ñe jej kwal̦o̦k kõn Jeova ñan armej ro. Kwõnaaj ke peran wõt im jab mijak in kõnnaan kõn Jeova?Ñe kwõnaaj, ewõr en̦ kwõmaroñ kõjparoke ãinwõt an kar l̦addik eo kõjparok Paul.

RITTI ILO BAIBÕL̦ EO AM̦