Etal ñan katak ko ilo bok in

Etal ñan secondary menu

Ri Kõnnaan ro an Jeova

Kajin M̦ajel̦

Baibõl̦ ilo Online

Riiti Baibõl̦ eo online ak download ñan roñjake. Ukok in Baibõl̦ eo an Ri Kõnnaan ro an Jeova (New World Translation of the Holy Scriptures) ej juon ukok ejim̦we im epidodo ñan riiti. Em̦õj aer printi ilo elõñl̦o̦k jãn 100 kajin ko. Em̦õj an armej ro bõke elõñl̦o̦k jãn 170 milien copy in Baibõl̦ in ipel̦aakin lal̦ in.

 

Jol̦o̦k bõd. Ejjañin wõr Baibõl̦ in ilo kajin eo am̦. Jouj im bar kããlõt juon kajin.

Men ko kein me ewõr ilo kajin in: