Skip to content

I Cani Cino ya Nte Yakwe Yeova Yasiamila Pano Yakalonganila Ukuti pa Ceici?

I Cani Cino ya Nte Yakwe Yeova Yasiamila Pano Yakalonganila Ukuti pa Ceici?

Muli Baibo, izwi lya Cigliki lino insita zimwi yakasenula ukuti “iceici” likalozya ukwi umba lyako ya kapepa, lisilozya ku cikulwa muno yakapepela.

Cisinka conga aeci: Lino Paulo walembelanga Aina Klistu aali umu Loma, watumile umutende kuli Akwila na mamakwe Pulisila, alanda nu kuti: “Nalamuka ni ceici icikapepela mu ng’anda yao.” (Loma 16:5, Contemporary English Version) Paulo ataalamukanga icikulwa. Lelo yano watumiile umutende aantu aalonganilanga mung’anda yakwe Akwila na Pulisila. *

Fwandi mu cifulo cakuti twaama pano tukalonganila ukuti pa ceici, swemo tukaapaama ukuti pa “Ng’anda ya Wene.”

I Cani Cino Yayela i “Ng’anda ya Wene Iya Nte Zyakwe Yeova”?

Izina lii lyalinga sana pa mulandu na vii:

  • Pano cino tukalonganilamo i ng’anda nanti cikuulwa.

  • Tukalongana pamwi ku kupepa Yeova, Leza wino Baibo yalandapo, napya tukamuyeela ukambone nanti ukulanda icumi pali aliwe.​—Masamu 83:18; Ezaya 43:12.

  • Nupya tukalongana ku kusambilila pa Wene Wakwe Leza uno Yesu walandangapo sana.​—Mateo 6:9, 10; 24:14; Luka 4:43.

Mwemwe yantungwa kuyako uku Ng’anda ya Wene iyayela ukupipi na kuno muli pakuti mukalole vino ya Nte Yakwe Yeova yakalongana.

^ pala. 3 Amazwi kwene yaa yakazanwa na pali 1 Kolinto 16:19; Kolose 4:15; na Filimoni 2..