Skip to content

Uzye Mwazumila Muli Yesu?

Uzye Mwazumila Muli Yesu?

Ee. Twazumila muli Yesu uwalanzile ukuti: “Nene ndi nzila ni cumi nu umi. Pasi umwi angiza kuli Tata suka wizila muli nene.” (Yoane 14:6) Twakwata utailo uwakuti Yesu wafumile ukwiyulu aiza pano nsi nupya wapeezile umi wakwe uwali umalilike ukuya impolelwa. (Mateo 20:28) Imfwa yakwe Yesu nu kututuluka kwakwe vilalenga ukuti yonsi aamutaila yace yaye nu umi wa pe. (Yoane 3:16) Nupya twazumila nu kuti, ndakai Yesu akuteeka umu Wene wakwe Leza uwa kwiyulu uno likwene wasya ulete umutende umu nsi yonsi. (Umbwilo 11:15) Lelo, twamanya ukuti Yesu ataalingana na Leza, pano umweneco walanzile ukuti: “Tata andusile.” (Yoane 14:28) Fwandi, tusipepa Yesu, nupya tutazumila ukuti Yesu a Leza Uwa Maka Yonsi.