Skip to content

Uzye Baibo Ikalandapo Uli pa Wengwa? Uzye Ukumwa Uluyembu?

Uzye Baibo Ikalandapo Uli pa Wengwa? Uzye Ukumwa Uluyembu?

Vino Baibo yalandapo

Asi luyembu ukumwa umu kulinga. Baibo ikalondolola ukuti waini uwila ukufuma kuli Leza nupya ungalenga antu ukuipakizya umi. (Masamu 104:14, 15; Kasambilizya 3:13; 9:7) Baibo nupya ikalanda nu kuti waini umulembo.—1 Timoti 5:23.

Yesu wamwangako waini lino wali pano nsi. (Mateo 26:29; Luka 7:34) Mu vizungusyo ivyamanyikwa vino Yesu wacisile, paya na cino wasenwile manzi ukuya waini, yali ali wila uno wapeezile kuli yano yatwalananga.—Yoane 2:1-10.

Intazi izyaya umu kumwesya uwengwa

Nanti icakuti Baibo ikalanda pa visuma ivyaya muli waini, ikakanya ukumwesya uwengwa nanti ukukoleka. Fwandi Umwina Klistu uwapingulapo ukumwa uwengwa alinzile ukumwa umu kulinga. (1 Timoti 3:8; Tito 2:2, 3) Baibo ikalanda pa milandu ino tulinzile ukukanamwesya uwengwa.

  • kasenula imyelenganyizizye ni mipingwile ya vintu. (Mapinda 23:29-35) Umuntu uwatakoleka atange alondele vino Baibo ikalanda ukuti “mupele mili inu kunoli wa mpolelwa zya umi, nu kuipeelesya mu kumuombela nu kumuzanzya. Kuu, kuli kupepa kwa cumi kuno mulinzile mwacita.”—Loma 12:1.

  • Ukumwesya uwengwa kukalenga intete ni nsonyi ukusila nupya ‘kukaonona amano.’—Oseya 4:11; Efeso 5:18.

  • Kungalenga umuntu ukutandika ukulizya impiya nu umi ukukanaya ningo.—Mapinda 23:21, 31, 32.

  • Ukumwesya sana uwengwa nu kukoleka kukasosya Leza.—Mapinda 23:20; Galatiya 5:19-21.

Uzye ukumwesya uwengwa kwaya uli?

Ndi cakuti umuntu wamwa lyene wailetela uzanzo nanti yauze ala watamwesya. Kulingana na Baibo, ukukoleka kutalondololwa ukuti kukalenga umuntu ukufwa icipafi lelo yalondolola ukuti uwatakoleka akavulunganyiziwa, ukupempezyoka, uwa vikanza nanti ukulanda amazwi aipe amiponto. (Yobo 12:25; Masamu 107:27; Mapinda 23:29, 30, 33) Kumwi sile na yayo akakana ukukoleka yangalaukilwa uku “ukolesi” nu kukwata intazi izikaiza ndi cakuti umwi wakoleka.—Luka 21:34, 35.

Ukuteelelela sile

Baibo nupya ikalanda pa nsita zimwi zino Aina Klistu yalinzile ukuteelela sile ukumwa uwenga:

  • Ndi cakuti yakusosya yamwi.—Loma 14:21.

  • Ndi cakuti yakutama masunde ampanga iyo.—Loma 13:1.

  • Ndi cakuti yakufilwa ukuikaanya. Yayo akakwata intazi pa mulandu nu wengwa yalinzile ukuipeelesya ukucitapo cimwi zuwa zuwa.—Mateo 5:29, 30.