Skip to content

Uzye Kwaya Umuntu Aliwensi Uwamanya Uwalemvile Baibo?

Uzye Kwaya Umuntu Aliwensi Uwamanya Uwalemvile Baibo?

Vino Baibo yalandapo

Antu aingi yayasambilizya ukuti tutanga tumanye ningo uwalemvile Baibo. Nomba Baibo yalanda mu kulungatika uwalemvile amazwi ayamo. Iviputulwa vimwi vikatandika na mazwi yakuti, “amazwi yakwe Neemiya,” “icilolwa cakwe Ezaya,” na akuti “izwi lyakwe Yeova ilizile kuli Yoweli.”—Neemiya 1:1; Ezaya 1:1; Yoweli 1:1.

Yakalemba yakwe Baibo aingi yalanda ukuti yalembiile ivyeo mwi zina lyakwe Yeova, Leza wa cumi wenga mpo, nupya aliwe wayatungululanga lino yalembanga. Ya kasema alemvile Amalembelo ya Ciyebulai yalanzile ukuluta pa miku 300 ukuti: ‘Yeova wavwanga wati.’ (Amosi 1:3; Mika 2:3; Naumi 1:12) Ya kalemba yakwe Baibo yauze yapokelelanga amazwi yakwe Leza ukupitila mu yangeli.—Zakaliya 1:7, 9.

Baibo yalemvilwe na aonsi 40 pa myaka kuluta pali 1,600. Aonsi yamwi yalemvile amabuku ya muli Baibo kuluta pali lyonga. Nupya muli Baibo mwaya mabuku 66. Mwaya mabuku 39 aa Malembelo ya Ciyebulai yano yamwi yakaama ukuti Upangano wa Mpiti alino na mabuku 27 aa Malembelo ya Cigiliki Aaina Klistu, yano ilingi yakaamwa ukuti Upangano Upya.