Skip to content

Uzye Baibo Ingangazwa Ukukwata Ulupwa Lwa Nsansa?

Uzye Baibo Ingangazwa Ukukwata Ulupwa Lwa Nsansa?

Vino Baibo yalandapo

Ee. Ukupanda mano kumwi ukwampomvu ukwa muli Baibo kwazwa antu aingi cuze ukukwata insansa mu ndupwa zyao aeku:

  1. Mwacindika icupo cinu. Kuipeelesya sana umu cupo ukukalenga amu lupwa ukuya ni nsansa.—Mateo 19:4-6.

  2. Mwalanga ukutemwa nu mucinzi. Mukucita vii mwaya nu kucitila ya winu vino namwe mungatemwa ukuti yamucitila.—Mateo 7:12; Efeso 5:25, 33.

  3. Mutaomvya mazwi aipe. Mwalanda ni cikuku nanti icakuti limwi ya winu yangalanda nanti ukucita ivyakumusosya. (Efeso 4:31, 32) Baibo ikalanda pa Mapinda 15:1 ukuti: “Ukwasuka luse luse kukamala icipyu, lelo akasa kakakatusya ukali.”

  4. Mwaya acisinka kuli ya winu. Mwalangizya citemwiko kuli ya winu sile nu kuyapeela ivya mu cupo asi kuli yauze foo. (Mateo 5:28) Baibo ikati: “Ing’anda ilinzile kucindikwa na antu onsi. Ya iya na aci yalinzile kutailana.”—Ayebulai 13:4.

  5. Mwalanga ukutemwa uku ana inu lino mukuyasambilizya. Mutaya sana nu aluse nupya mutaya akalipisye.—Mapinda 29:15; Kolose 3:21.