Skip to content

Uzye Amausoowelo Aakalanda pali Mesiya yakalangilila Umu cumi Ukuti Yesu wali Ali Mesiya?

Uzye Amausoowelo Aakalanda pali Mesiya yakalangilila Umu cumi Ukuti Yesu wali Ali Mesiya?

Vino Baibo yalandapo

Ee. Lino Yesu wali pano nsi, wafikilizye amausoowelo aingi pali Mesiya, uwali nu kuya “Katuula wa antu amu nsi.” (Danieli 9:25; 1 Yoane 4:14) Nupya na pa cisila ca mfwa yakwe, Yesu watwalilile ukufikilizya amausoowelo yaa.—Masamu 110:1; Milimo 2:34-36.

  • Uzye izina lyakuti “Mesiya” likapiliula cani?

  • Uzye antu aingi yangafikilizya amausoowelo akalanda pali Mesiya?

  • Uzye Mesiya alaloleka ku nkoleelo?

  • Amausoowelo yanga aya muli Baibo akalanda pali Mesiya?

  • Amausoowelo yamwi aapali Mesiya yano Yesu wafikilizye

Uzye izwi lyakuti “Mesiya” likapiliula cani?

Izwi lya Ciyebulai ilyakuti Ma·shiʹach (Mesiya) ni likolaneko ilya Cigiliki ilyakuti Khri·stos (Klistu) yonsi yoili yakapiliula ukuti “Umupakwe.” Fwandi “Yesu Klistu” cikapiliula “Yesu Umupakwe,” nanti “Yesu Mesiya.”

Mu nsita ino Baibo yalembwanga, umuntu wayanga umupakwe ndi cakuti yamwitila amafuta pa mutwe pa cisila cakusontwa ukuya pa utunguluzi. (Aina Levi 8:12; 1 Samueli 16:13) Yesu wasonsilwe na Leza ukuya Mesiya, intunguluzi iya maka sana. (Milimo 2:36) Nomba nanti ciye vivyo, Yesu atapasilwe na mafuta, lelo Leza wamupasile nu mupasi wa muzilo.—Mateo 3:16.

Uzye antu aingi yangafikilizya amausoowelo akalanda pali Mesiya?

Awe. Wakwe viivi kwene vino cifwati ca muntu cikamanyisya sile muntu kwene wiyo wenga, avino nu kufikiliziwa kwa mausoowelo alembwa muli Baibo yakalozya sile kuli Mesiya nanti Klistu casila. Nomba Baibo ikatucelula ukuti “Antu aufi yalaloleka, yano alailanda ukuti yene ali Klistu kwene, nupya ali yakasema. Yalacita vilangililo vikulu ni vizungusyo kuti yaponzye na asololwe kwene ndi cingaya.”—Mateo 24:24.

Uzye Mesiya alaloleka ku nkoleelo?

Awe. Baibo yasoowile ukuti Mesiya wali nu kufuma mu mupanda wa Mwene Davidi. (Masamu 89:3, 4) Nomba, Ivyeo ivyalandanga pa vikolwe vya Yayuda kufika kuli Davidi vyaponzile, vifwile vyononike lino aina Loma yononyile Yelusalemu mu 70 C.E. * Kufuma lili kwene, antu cayatalile ukusininkizya ukuti Yesu wali uwa mu lupwa lwakwe Davidi. Ukupusanako, nanti cakuti ivyeo vya pa vikolwe vii vyalolike mu nsita yakwe Yesu, kutaali uwakananga ati Yesu asi wa mu lupwa lwakwe Davidi kumwi na alwani yakwe kwene.—Mateo 22:41-46.

Amausoowelo yanga aya muli Baibo akalanda pali Mesiya?

Citangupala ukumanya impendwa mu kulungatika iya mausoweelo apali Mesiya. Inzila ya kupendelamo mausoowelo ingapusana nanti sile umu malyasi amuli Baibo aakalanda pali Mesiya. Amazwi aya pali Ezaya 53:2-7 yalanda amausoowelo aingi akalanda pali Mesiya. Yamwi yangalola ivyeo vii kwati usoowelo sile onga, lyene yauze nayo yangalola ukuti cila cikomo usoowelo onga.

Amausoowelo yamwi aapali Mesiya yano Yesu wafikilizye

Usoowelo

Ukazanwa pa

Ukufikiliziwa

Umwana wakwe Abulaamu

Utandiko 22:17, 18

Mateo 1:1

Amu mupanda wakwe Isaki umwana wakwe Abulaamu

Utandiko 17:19

Mateo 1:2

Ukuvyalwa kwa luko lwa ina Izlaeli ulwa Yayuda

Utandiko 49:10

Mateo 1:1, 3

Kufuma mu mutande wa Mwene Davidi

Ezaya 9:7

Mateo 1:1

Ukuvyalwa kwakwe nacisungu

Ezaya 7:14

Mateo 1:18, 22, 23

Ukuvyalilwa mu Betelemu

Mika 5:2

Mateo 2:1, 5, 6

Ukwamwa izina lyakuti Imanueli *

Ezaya 7:14

Mateo 1:21-23

Intandikilo isuma

Ezaya 53:2

Luka 2:7

Ana anono yakomwa pa cisila ca kuvyalwa kwakwe

Yelemiya 31:15

Mateo 2:16-18

Ukwamwa kufuma ku Eguputo

Oseya 11:1

Mateo 2:13-15

Ukwamwa umwina Nazaleti *

Ezaya 11:1

Mateo 2:23

Ukukolelelwa ni nkombe

Malaki 3:1

Mateo 11:7-10

Ukupakwa ukuya Mesiya mu 29 C.E. *

Danieli 9:25

Mateo 3:13-17

Ukuvwanga kwakwe Leza ukufuma ukwi yulu ukumanyisya ukuti Yesu u mwanakwe

Masamu 2:7

Milimo 13:33, 34

Ukuya mucincile pa ng’anda yakwe Leza

Masamu 69:9

Yoane 2:13-17

Ukukosoola ilandwe lisuma

Ezaya 61:1

Luka 4:16-21

Ukusimikila pa lwalala mu Galili wali usininkizyo ukulu

Ezaya 9:1, 2

Mateo 4:13-16

Ukucita vizyungusyo wakwe vino Mose wacitanga

Malango 18:15

Milimo 2:22

Wakwe vino cali kuli Mose, Yesu nawe kwene walandanga amelenganyo yakwe Leza

Malango 18:18, 19

Yoane 12:49

Ukupozya alwale aingi

Ezaya 53:4

Mateo 8:16, 17

Atalondanga sile ukuisekesya umwineco

Ezaya 42:2

Mateo 12:17, 19

Uvwilanga uluse yano yaculanga

Ezaya 42:3

Mateo 12:9-20; Mako 6:34

Wasookolwile umulinganya wakwe Leza

Ezaya 42:1, 4

Mateo 12:17-20

Wapandanga antu amano asuma sana

Ezaya 9:6, 7

Yoane 6:68

Wacindike izina lyakwe Yeova

Masamu 22:22

Yoane 17:6

Waomvyanga vilangililo

Masamu 78:2

Mateo 13:34, 35

Intunguluzi

Danieli 9:25

Mateo 23:10

Aingi yatamutaile

Ezaya 53:1

Yoane 12:37, 38

Iwe lya kupumikako

Ezaya 8:14, 15

Mateo 21:42-44

Antunze ya mukanyile

Masamu 118:22, 23

Milimo 4:10, 11

Yamupasile ukwaula umulandu

Masamu 69:4

Yoane 15:24, 25

Ukuzevya pa kwingila mu Yelusalemu pali punda

Zakaliya 9:9

Mateo 21:4-9

Ance yamulumbanyizye

Masamu 8:2

Mateo 21:15, 16

Wizile mwi zina lyakwe Yeova

Masamu 118:26

Yoane 12:12, 13

Yamufutwike ku muntu umutailwe uwayanga pamwi nawe

Masamu 41:9

Yoane 13:18

Yamufutwike pa mpiya ma siluva 30 *

Zakaliya 11:12, 13

Mateo 26:14-16; 27:3-10

Ivyuza vyamupuusile

Zakaliya 13:7

Mateo 26:31, 56

Ya kapepa ya ufi yamukatukile

Masamu 35:11

Mateo 26:59-61

Atasukanga lino alwani yamupeelanga imilandu

Ezaya 53:7

Mateo 27:12-14

Yamuswizile amati

Ezaya 50:6

Mateo 26:67; 27:27, 30

Ukupoolwa ku mutwe

Mika 5:1

Mako 15:19

Ukunyambwa

Ezaya 50:6

Yoane 19:1

Atalandwile lino yamumanga

Ezaya 50:6

Yoane 18:22, 23

Amu uteeko yapangine ukuti yamukatukile

Masamu 2:2

Luka 23:10-12

Yamupampamile makasa na maulu pa cimuti

Masamu 22:16

Mateo 27:35; Yoane 20:25

Antu yankine ivya kuzwala vyakwe

Masamu 22:18

Yoane 19:23, 24

Wapendilwe pamwi na yakaifya

Ezaya 53:12

Mateo 27:38

Yaamutukanga

Masamu 22:7, 8

Mateo 27:39-43

Waculile ya kaifya

Ezaya 53:5, 6

1 Petulo 2:23-25

Walolike kwati Leza watamutazyela

Masamu 22:1

Mako 15:34

Yamumwesizye waini musasamile nupya umusulwe

Masamu 69:21

Mateo 27:34

Uvwile sana lusala lino wali sile mupipi nu kufwa

Masamu 22:15

Yoane 19:28, 29

Wapeezile umupasi wakwe kuli Leza

Masamu 31:5

Luka 23:46

Wapeezile umi wakwe

Ezaya 53:12

Mako 15:37

Waipeezile impolelwa pakuti afumyepo uluyembu

Ezaya 53:12

Mateo 20:28

Amafupa yakwe yatavunyilwe

Masamu 34:20

Yoane 19:31-33, 36

Yamupopiile

Zakaliya 12:10

Yoane 19:33-35, 37

Wazikiilwe pamwi na akama

Ezaya 53:9

Mateo 27:57-60

Watutulwilwe ukufuma ku yafwe

Masamu 16:10

Milimo 2:29-31

Yapyanikapo muze pali sikamfutu

Masamu 109:8

Milimo 1:15-20

Wikala kwi kasa lilunji lyakwe Leza

Masamu 110:1

Milimo 2:34-36

^ pala. 15 Ibuku limwi (McClintock and Strong’s Cyclopedia) likalanda ukuti: “Pangaya ukutwisika ndi cakuti twalanda ukuti ivyalembwa vya luko lwa Yayuda ni ndupwa zyao vyononyilwe lino Yelusalemu ononyilwe, asi apa cisila foo.”

^ pala. 40 Izina lya Ciyebulai ilyakuti Imanueli, ilikapiliula ukuti ‘Leza Ali Naswe’ likalondolola mulimo wakwe Yesu nga Mesiya. Ukwiza kwakwe ukwa pano nsi ni milimo ino waomvile ikalangilila ukuti Leza akaazwa antu yakwe aakamupepa.—Luka 2:27-32; 7:12-16.

^ pala. 52 Izwi lyakuti “Nazaleti” lifwile lyafuma kwi izwi lya Ciyebulai ilyakuti neʹtser ilikapiliula ‘misisi.’

^ pala. 58 Pakuti muzane ivyeo na vyuze ivikalanda pali vino vyacitikanga ukufika mu 29 C.E. umwaka uno Mesiya walolike, lolini icipande cakuti “Vino usoowelo wakwe Danieli walanda pa kwiza kwakwe Mesiya.”

^ pala. 127 Usoowelo uu waya mwi buku lyakwe Zakaliya, nomba kalemba wakwe Baibo Mateo walanzile ukuti “cafikiliziwe cino Leza wavwanzile kupitila muli kasema Yelemiya.” (Mateo 27:9) Cikaloleka ukuti ibuku lyakwe Yelemiya insita zimwi ilikaambilapo ukulumbulwa mu ciputulwa ca Malembelo akaamwa ukuti “Yakasema.” (Luka 24:44) Mateo afwile walumbwile “Yelemiya” ukulozya ku mabuku yonsi ausoowelo ukwikako ni buku lyakwe Zakaliya.