Skip to content

Uzye Amazwi Yakuti “Ilinso pa Linso” Yakapiliula Cani?

Uzye Amazwi Yakuti “Ilinso pa Linso” Yakapiliula Cani?

Vino Baibo yalandapo

Isunde lya kuti “ilinso pa linso” lyali pa Masunde yano Leza wapeezile aina Izlaeli ukupitila muli Mose, nupya Yesu nawe waomvizyeko isunde lilyo mwi Lyasi Lyakwe Ilya pa Mwamba. (Mateo 5:38, King James Version; Kufuma 21:24, 25; Malango 19:21) Isunde lii lyalozizye mukuti ndi cakuti yakulonda yalange mulinganya kuli ya kaifya, yali nu kuyafulula kulingana nu mulandu uno iyacita. *

Icisinte cii insita imwi calozyanga nu kwi zwi lya Cilatin ilyakuti lex talionis, nupya likazanwa mu vintu vino antu ya mpiti yaomvyanga.

Isunde lii lyaomviwanga ndi cakuti umwi wacisa umuze ku mufulo. Ukulozya ku muntu uwatacisa umuze ku mufulo Isunde Lyakwe Mose lyalanzile ukuti: “Muntu ndi wavuna muze ifupa, nawe kwene yamuvune ifupa. Ndi watonkola umuntu muze ilinso, nawe kwene atonkolwe ilinso. Muntu ali wensi ndi wakuula muze ilino, nawe kwene yamukuule ilino. Mu nzila ili yonsi ino umuntu wacisila umuntu muze, avino nawe kwene yamucitile.”—Aina Levi 24:20.

  • U mulandu ci uno kwayelile isunde lyakuti “ilinso pa linso”?

  • Uzye isunde lyakuti “ilinso pa linso” likaomba nu ku Ina Klistu?

  • Vino antu yamanya pi sunde lyakuti “ilinso pa linso” ivisi vya cumi

  • Yesu walungike umwalozile isunde lii

U mulandu ci uno kwayelile isunde lyakuti “ilinso pa linso”?

Isunde lyakuti “ilinso pa linso” litapeezile aliwensi insambu zya kulandula. Nomba, lyazwilizyanga ya kapingula pakuti yapingula ningo, nu kukanaya nu unkalwe nanti ukuya nu mulekelezya.

Isunde lii lyaombanga nu ku kutiinya aliwensi uwacisa muze ku mufulo nanti uwatapangila limwi ukucita vivyo. Isunde lyalondolwile ukuti: “Lyene antu yonsi lino yaca yuvwa vivyo, yalaya ni ntete, cakuti kutalaya nanti umwi uwakuti aswilizye icamusango ndi uwo.”—Malango 19:20.

Uzye isunde lyakuti “ilinso pa linso” likaomba nu ku Ina Klistu?

Awe, isunde lii lisiomba ku Ina Klistu. Lyali mu Masunde Yakwe Mose, yano imfwa yakwe Yesu izile ifumyapo.—Loma 10:4.

Nomba nanti ciye vivyo, isunde lii lyalimo imyelenganyizizye yakwe Leza. Likalanga ukuti Leza watemwa umulinganya. (Masamu 89:14) Likalanga na vino waya nu mulinganya, alikuti akalonda ya kacita ya viipe ‘iyakalipilwa kulingana ni nsambu.’—Yelemiya 30:11.

 

Vino antu yamanya pi sunde lyakuti “ilinso pa linso” ivisi vya cumi

Ivisi vya cumi: Umwi isunde lyakuti “ilinso pa linso” mwali unkalwe.

Icisinka: Isunde litakomelizye ukuya nu unkalwe mu mipingwile. Nomba ndi cakuti lyaomviwa ningo, lyazwanga ya kapingula ya milandu ukufumya intazi pa mulandu ulionsi ungacitika pano ala yamalola ivyalenzile ukuti ciye vivyo ukufika nu ku kumanya ukuti umwi wacitiile sile ku mufulo. (Kufuma 21:28-30; Mpendwa 35:22-25) Isunde lyakuti “ilinso pa linso” lyazwanga ya kapingula ukukanafulula umuntu ukucila mu cipimo.

Ivisi vya cumi: Isunde lya kuti “ilinso pa linso” lyapeelanga antu insambu zya kulandula.

Icisinka: Isunde Lyakwe Mose lyalanzile ukuti: “Utalandula uyi wa muntu umwi nanti kutwalilila kupata umuntu umwi.” (Aina Levi 19:18) Ukucila ukupeela muntu insambu zya kuilandwila, isunde lyakomelizye antu ukutaila muli Leza nu mu masunde yano wayapeezile alandanga pa cisuma ni ciipe.—Malango 32:35.

^ pala. 3 Cisinte cii cino insita zimwi yacilumbulanga umwi izwi lya Cilatini ilyakuti lex talionis, lyaomviwanga nu mu wikazi ku yantu yamwi aaliko mpiti sana.