Skip to content

Uzye Cikapiliula Cani ‘Kucindika So na Nyoko’?

Uzye Cikapiliula Cani ‘Kucindika So na Nyoko’?

Vino Baibo yalandapo

Isunde lyakuti “cindika so na nyoko” likazanwa sana muli Baibo. (Kufuma 20:12; Malango 5:16; Mateo 15:4; Efeso 6:2, 3) Mwaya ivintu 4 ivilinzilwe ukucitwa.

  1. Ukutaizya avyazi. Ungacindika avyazi yako ndi cakuti ukuyataizya pali vyonsi vino yakukucitila. Ungalanga ukuti ukataizya ndi cakuti ukucindika utunguluzi wao. (Mapinda 7:1, 2; 23:26) Baibo ikamukomelezya ukulola avyazi inu wa “ucindami,” winu kuli kuti mulinzile ukuvwa ningo ukuti mwakwata avyazi yayo.—Mapinda 17:6.

  2. Ukuvwila utunguluzi wao. Sana sana lino ucili umwance, ungalanga ukuti ukayacindika ndi cakuti ukwiusya ukuti a Leza uwayapeela utunguluzi uwo. Pali Kolose 3:20 pakalanda ukuti: “Mwe ana, namwe umulimo winu kuyela akwasi inu lyonsi, pano cii cikazanzya Leza.” Nanti sile a Yesu lino wali umwance waitemelwanga ukuvwila avyazi yakwe.—Luka 2:51.

  3. Ukuyalanga umucinzi. (Aina Levi 19:3; Ayebulai 12:9) Mu kucita vii mwaya ni milandile yako na vino ukacita lino ukulanda. Icacumi, avyazi insita zimwi yakacita ivintu ivingalenga cimukomele ukuyacindika. Nanti ciye vivyo, ana yalinzile ukucindika avyazi yao ndi cakuti yasikulanda nanti ukucita ivintu umusi umucinzi. (Mapinda 30:17) Baibo ikasambilizya ukuti ukulanda amazwi aipe kuli isi nanti nyina umulandu wa kufwilapo.—Mateo 15:4.

  4. Ukuyasakamala. Ndi cakuti avyazi inu yakula yangalondekwa uwazwilizyo umu vintu vimwi. Mungacindika avyazi inu ndi cakuti mukwezya na maka ukusininkizya ukuti yakukwata vyonsi vino yakulondekwa. (1 Timoti 5:4, 8) Lino kwasyiile panono ukuti Yesu afwe, wapekanyizizye limwi vino nyina wali nu kusyala akusakamalwa ndi wafwa.—Yoane 19:25-27.

Ivya ufi pali umwi ukucindika ya isi na ya nyina

Ufi: Pakuti ucindike avyazi yako ulinzile ukuleka yatungulula icupo cako.

Icisinka: Baibo ikasambilizya ukuti icupo cilinzile ukuya ica nkoleelo ukucila pali ya lupwa. Pa Utandiko 2:24 pakalanda ukuti: “Pa mulandu ukwene umonsi akasya isi na nyina nu kuilundanya ku muci wakwe.” (Mateo 19:4, 5) Icacumi, atwalane yangasambililako kuli vino avyazi nu ukwi yakuyapandako amano. (Mapinda 23:22) Nomba atwalane yangasoolola muno yalinzile ukupelela ukwikamo ya lupwa umu cupo cao.—Mateo 19:6.

Ufi: Avyazi yako yakwata amaka yonsi.

Icisinka: Nanti icakuti Leza wapeela avyazi amaka umu lupwa, antu yonsi yakwata umwakupelela, yatange yakwate amaka ukuluta Leza. Lino icilye icikalamba canenyile asambi yakwe Yesu ukukanauvwila Leza, yaswike ukuti: “Tulinzile ukuyela Leza, kuluta kuyela antu.” (Milimo 5:27-29) Avino caya nu ku yana, yalinzile ukuvwila avyazi yao “ukulingana na vino umwene akalonda” kuli kuti ukuyuvwila umu vintu vyonsi visikulwisyanya na masunde yakwe Leza.—Efeso 6:1, NWT.

Ufi: Ukuvwila avyazi yako kukalondekwa walondela vyonsi vino yazumilamo.

Icisinka: Baibo ikatukomelezya ukwezya ukulola vino tukusambiliziwa ndi cakuti ivya cumi. (Milimo 17:11; 1 Yoane 4:1) Umuntu akucita vivyo angasuka asoolole ukwakupepa ukupusineko nu kwa yavyazi. Baibo ikalanda pa antu yakwe Leza yamwi aali nu utailo atalondile imipepele ya yavyazi, pa yantu yayo pali na Abulaamu, Luti alino nu mutumwa Paulo.—Yoswa 24:2, 14, 15; Luti 1:15, 16; Galatiya 1:14-16, 22-24.

Ufi: Pakuti ucindike avyazi yako, ulinzile ukucitako intambi zya kupepa ivikolwe.

Icisinka: Baibo ikati: “Wapepa Mwene Leza wako, wene wenga sile awino watumikila.” (Luka 4:8) Umuntu akapepa ivikolwe akasosya Leza. Nupya Baibo ikasambilizya ukuti “afwe yatamanya nanti acimwi.” Yasimanya umucinzi uno antu yano yayatemilwe yakayapeela, nupya yatange yazwe nanti ukucisa antu ali nu umi.—Kasambilizya 9:5, 10; Ezaya 8:19.