Skip to content

Uzye “Alufa na Omega” A weni Nanti I Cani?

Uzye “Alufa na Omega” A weni Nanti I Cani?

Vino Baibo Yalandapo

Amazwi yakuti “Alufa na Omega” yakalozya kuli Yeova Leza, uwa Maka Yonsi. Amazwi yaa yakazanwa imiku itatu muli Baibo.—Umbwilo 1:8; 21:6; 22:13. *

U mulandu ci uno Leza akayamila umwineco ukuti “Alufa na Omega”?

Alufa na Omega i vilembo vya mu Cigiliki, conga i cakutandikilako alino cuze naco i cakusyalikizyako, ululimi lwa Cigiliki ali luno iciputulwa ca muli Baibo cino antu aingi yakaama ukuti Upangano Upya calembiilwemo pa kutandika, mu ciputulwa kwene cii u mwaya ni buku lya Umbwilo. Apayela ivilembo kwene vii umu vilembo vya lulimi lwa Cigiliki pakaalangilila ukuti Yeova sile wenga ali wakutandikilako nupya ali wakusyalikizya. (Umbwilo 21:6) Wali a Leza wa Maka Yonsi ukufuma sile mpitimpiti, nupya alatwalilila ukuya Leza wa Maka Yonsi amanda pe. Aliwe sile u ‘waliko nupya alayelelela.’—Masamu 90:2.

Uzye ‘uwa nkolelo nga nu wakusyalikizya’ a weni’?

Baibo ikaomvya mazwi kwene yaa kuli Yeova na kuli Yesu Umwanakwe, nomba upiliulo wene ukapusanako. Elenganyini pa vya kulolelako viili.

  • Pali Ezaya 44:6, Yeova walaanda ukuti: “Nene wankolelo nga nu wakusyalikizya. Kutaya Leza na muze, suka sile nene nenga.” Paa Yeova wasininkizya ukuti a Leza wa manda pe; kutaya na muze. (Malango 4:35, 39) Fwandi api Lembelo lii, amazwi yakuti ‘uwa nkolelo nga nu wa kusyalikizya’ i cilicimwi na mazwi yakuti “Alufa na Omega.”

  • Nupya amazwi yakuti “uwa nkoleelo [pro’tos, asi alufa] na uwa kusyalikizya [e’skha·tos, asi omega]” yaaya pa Umbwilo 1:17, 18 na 2:8. Umu vikomo vii, amazwi yauze aaya umwi lyasi lii yakalaanga ukuti wino waloziwako wafwile nupya aiza aya nu umi. Fwandi ivikomo vii visilozya kuli Leza pano wene atatala wafwapo. (Habakuku 1:12) Lelo, Yesu wene wafwile nupya watuutulwilwe. (Milimo 3:13-15) Wali ali muntu wa kutandikilako ukutuutulwilwa ukwi yulu kuno waile aya umupasi uutangafwa, lyene akuno akaikala “nu umi manda pe.” (Umbwilo 1:18; Kolose 1:18) Lyene Yesu aliwe wapeelwa umulimo wa kutuutulula ukufuma pa nsita kwene iiya. (Yoane 6:40, 44) Fwandi ali wakusyalikizya wino Yeova watuutulwile umu kulungatika. (Milimo 10:40) Ukulingana nu ulondolozi uu, fwandi Yesu tungamwama ukuti ‘uwa nkolelo nga nu wa kusyalikizya.’

Uzye amazwi aaya pa Umbwilo 22:13 yakasininkizya ukuti Yesu nawe a “Alufa na Omega”?

Awe. Uwalanzile amazwi aaya pa Umbwilo 22:13 ataalumbulwa, nupya mwaya alandamo apusanepusane. Umuntu umwi uwasambilila sana (Professor William Barclay) walemvile ukuti: “Ivintu vitaalembwa umu kukonkana ukulingana na vino vyacitiike; . . . Nupya ilingi cikatala ukumanya uwalanzile amazwi yamwi.” (The Revelation of John, Volume 2, Revised Edition, ifwa 223) Fwandi, “Alufa na Omega” uwalumbulwa pa Umbwilo 22:13 aaliumwi kwene uwalumbulwa ukuomvya izina kwene lii umu vipande vyuze umwi buku lya Umbwilo—A Yeova Leza.

^ pala. 3 Yakazanwa umuku walenga 4 pa Umbwilo 1:11 muli Baibo wa King Version. Nomba Amabaibo aingi asenulwa ndakai yatiikamo amazwi yayo pa cikomo cii pano yasizanwa umu mpapulo zya mpiti sana izya Cigiliki lelo yafwile yisilemo sile amazwi yaa umu mpapulo izizile izilembwa pa cisila.