“Kucincila kwane kwa pa ng’anda yako u kulandya.”—YOA. 2:17.

INYIMBO: 13, 21

1, 2. (a) I vifulo vya musango ci vino aomvi yakwe Yeova aaliko mpiti yaomvyanga pa kupepa? (b) Uzye Yesu walolanga uli ing’anda ya kupepelamo iyali umu Yelusalemu? (c) I vyani vino tumasambilila umu cipande cii?

AOMVI yakwe Leza aliko mpiti, yaakweti vifulo vya kupepelapo, wakwe vino caya na ndakai kwene. Lino Abeli wapeelanga impolelwa kuli Leza, limwi wakuuzile kavuwa. (Utan. 4:3, 4) Nowa, Abulaamu, Isaki, Yakobo, alino na Mose yonsi yakuuzile utuvuwa. (Utan. 8:20; 12:7; 26:25; 35:1; Kufu. 17:15) Yeova wanenyile aina Izlaeli ukuti yakuule itenti lya kupepelamo. (Kufu. 25:8) Apa cisila wizile ayanena ukukuula ing’anda ya kupepelamo. (1 Yamw. 8:27, 29) Lino antu yakwe Leza yawezile ukufuma umu uzya, yakonganilanga umu mang’anda ya mapepo. (Mako 6:2; Yoa. 18:20; Mili. 15:21) Aina Klistu yakutandikilako nayo yakonganilanga umu mang’anda. (Mili. 12:12; 1 Kol. 16:19) Ndakai, antu yakwe Yeova yakalonganila umu Mang’anda ya Wene aingi wakwe cimwi umu nsi yonsi, muno yakapepela Yeova nu kusambilila pali aliwe.

2 Yesu wacindike sana ing’anda yakupepelamo iyali umu Yelusalemu. Vino Yesu watemilwe ing’anda yakupepelamo, calenzile asambi yaiusya amazwi yakwe kalemba wa Masamu aakuti: “Kucincila kwane kwa pa ng’anda yako u kulandya.” (Masa.  69:9; Yoa. 2:17) Ing’anda ya Wene itaakolana ni “ing’anda yakwe Yeova” iyaliko mpiti umu Yelusalamu. (2 Mila. 5:13; 33:4) Lelo tulinzile ukucindika sana icifulo citu icakupepelapo. Umu cipande cii, tumasambilila pa visinte ivya muli Baibo ivikatwazwa ukuya ni miyele isuma lino tuli pa Mang’anda ya Wene. Tumasambilila na vino tulinzile ukusakamala Amang’anda itu a Wene, alino na vino tungazwilizyako kusangula impiya izyakulipila, uku vintu ivikaalondekwa apa Mang’anda ya Wene. *

TUKAALANGA UKUTI TWACINDIKA UKUPEPA KWITU UKUSANGULUKE

3-5. Uzye ing’anda ya Wene icani, nupya tulinzile ukuilola uli?

3 Ing’anda ya Wene aali cifulo pano antu yakakonganila uku kupepa Yeova. Ukulongana, u wila ukufuma kuli Leza nupya kukatwazwa kukomya ucuza witu na aliwe. Apa kulongana, aali pano Leza akaatuneenela ivyakucita ukupitila umwi uvi lyakwe. I syuko sana ukulya “apa cipango cakwe” Yeova cila mulungu. Tutalinzile ukwilila ukuti ulwamo luu lwacindama ukuluta.—1 Kol. 10:21.

4 Yeova akatuneena ukwaula ukupita umu mbali ukuti akalonda twalongana uku kumupepa nu kukomelezyanya. (Welengini Ayebulai 10:24, 25.) Pa mulandu wakuti twacindika Yeova, tutalaapuswa uku kulongana na patalinzile. Nga tukupekanyizizya ukulongana nu kulondesya ukwasukapo, ala tukulanga ukuti twacindika ukulongana.—Masa. 22:22.

5 Imiyele iitu lino tuli apa kulongana alino na vino tukasunga Ing’anda iitu iya Wene i vikaalanga vino twacindika Yeova. Fwandi lyonsi imiyele itu ilinzile ukuya isuma pakuti twalumbanya izina lyakwe Yeova.—Loliniko 1 Yamw. 8:17.

6. I vyani vino antu yakalanda apa Mang’anda itu aa Wene, na pa ina itu aakalonganilamo? (Lolini icikope cakutandikilako.)

6 Nga tukulanga ukuti twacindika Mang’anda ya Wene, antu yauze yakalola. Umonsi umwi uwa ku Turkey walanzile ati: “Natemilwe sana vino pa Ng’anda ya Wene palolekanga ningo, nupya apausaka. Antu aazanyilweko yaazwite ningo, yaali ni nsansa, nupya yampokeelile ningo. Nuvwile ningo sana.” Umonsi wii watandike ukuzanwa lyonsi uku kulongana, nupya pataalengile wizile awatiziwa. Umu musumba umwi uku Indonesia, aina yaamileko aomvi yamwi aamu uteeko na ina mupalamano, ukwiza lola Ing’anda ya Wene ipya. Umuomvi wa mu uteeko watemilwe sana vino Ing’anda ya Wene yalolekanga ningo, vino yakuuzilwe, na vino aina yazifizye apanzi. Walanzile ati: “Vino ing’anda ii ikuloleka ningo, cikulangilila sile ukuti vino mwazumilamo i vya cumi.”

Imiyele itu ilinzile ukucindika Leza (Lolini mapalagalafu 7, 8)

7, 8. Uzye tukalanga uli ukuti twacindika Yeova lino tuli apa Ng’anda ya Wene?

7 Yeova aakatulalika ukuti twazanwa uku kulongana apa Mang’anda ya Wene, fwandi tulinzile ukuloleka ningo nu kulanga imiyele isuma lyonsi lino twaya umu kulongana. Tusicita ivintu ukuluta umu cipimo. Tusiikako amasunde aingi sana pa micitile ya vintu lino tuli apa kulongana nupya tusicita kwati tuli apa Mang’anda itu lino tuli apa Ng’anda ya Wene. I cacumi ukuti Yeova akaalonda ukuti twaipakizya lino tuli apa Ng’anda ya Wene. Lelo tukalonda ukuti lyonsi twalanga umucinzi kuli Yeova lino tuli apa Ng’anda ya Wene. Ali mulandu uno tukazwalila vizwalo vya usaka nupya ivya mucinzi, tusituma amazwi kuli yauze ukuomvya foni lino tukulongana, tusilanzyanya amalyasi kwati tukwizya,  nupya tusilya apa nsita ya kulongana. Nupya avyazi yalinzile ukusambilizya ana yao ukuti yatalinzile ukuzingana nanti ukucina apa Ng’anda ya Wene.— Kasa. 3:1.

8 Lino Yesu waweni aakazyanga umu ng’anda ya kupepelapo, wasosile sana nu kuyazingamo. (Yoa. 2:13-17) Umu Mang’anda itu a Wene, amuno tukapepela Yeova nu kusambilila pali aliwe. Fwandi citanga cizipe ukulanzyanya ivya uculuzi lino tuli apa Ng’anda ya Wene.—Lolini Neem. 13:7, 8.

TUKA-AZWILIZYA UKUKUULA MANG’ANDA YA WENE

9, 10. (a) Uzye ya Nte Yakwe Yeova yakakuula uli Mang’anda ya Wene, nupya i cani icacitika?(b) Uzye aina yano yatanga yakwanisye ukuikuulila Mang’anda ya Wene yakayazwa uli?

9 Aomvi yakwe Yeova yakaombesya sana umu nsi yonsi pa kukuula Mang’anda ya Wene. Aomvi aingi yakaitemelwa ukulemba apa mapepala vino Ing’anda ya Wene ilaaloleka, ukwazwilizyako ukukuula, nu kwazwilizyako ukuzifya Mang’anda ya Wene aononeka. I vyani ivyacitika? Ukutandika pa 1 November, 1999, Mang’anda ya Wene asuma sana ukuluta pali 28,000 yaakuulwa umu nsi yonsi. Fwandi tungati cila wanda tukakuula Mang’anda ya Wene aali 5.

10 Iuvi lyakwe Yeova likatuma aomvi yakuitemelwa ukuomvya imisangulo ukuya umu kukuula Mang’anda ya Wene konsi kuno yakulondekwa umu nsi. Tukauvwila icisinte ca muli Baibo icikatucincizya ukwankanyako yauze lino tukweti ivintu ivingi. (Welengini 2 Kolinto 8:13-15.) Lyene na ina kwene aaya umu vilongano ivitaakwata impiya, yaayakuulila Mang’anda ya Wene asuma sana.

11. Uzye aina yamwi yalanzile yatuuli apa Ng’anda yao iya Wene ipya, nupya cii camulenga ukuvwa uli?

11 Aina itu aaya umu Cilongano cimwi icayela uku mpanga iya ku Costa Rica yalemvile yati: “Ndi twalola Ing’anda itu iya Wene, tukalola ngati tukulota! Tukafilwa ukuzumila. Ing’anda itu iya Wene yakuuzilwe umu manda sile 8! Yeova u wapolelile amapekanyo yano iuvi lyakwe lyapanzile, nu kutungilila kwa ina itu. Icifulo cii icakupepelapo u wila usuma cuze uno Yeova watupeela. Tukataizya sana pa wila uu.” Tukatemwa sana ukuvwa kuno aina yakupepa kuli Yeova ukutaizya pali vino wayacitila. Nupya tukalondesya ukuti aina itu umu nsi yonsi yakaikwatile Mang’anda yao a Wene. Ukwaula nu kutwisika Yeova aakatungilila umulimo wa kukuula Mang’anda ya Wene, pano ndi yakulwa sile, antu na yauze aingi cuze yakatandika ukwiza umu kulongana.—Masa. 127:1.

12. Uzye mungazwilizya mutuuli umulimo wa makuule ya Mang’anda ya Wene?

12 Uzye mungazwilizya uli umulimo wa kukuula Mang’anda ya Wene? Limwi  mungaipeelesya ukuti mwa-azwilizyako umulimo kwene uu. Nupya swensi kwene cila muntu tungaasangwilako impiya izya kuomvya umu makuule ya Mang’anda ya Wene. Ndi cakuti tukuomba apangapela amaka itu ukutungilila umulimo uu, tukaaya sana ni nsansa izyaya umu kupeela, ni cacindama sana icakuti, tukalumbanya Yeova. Tukakolanya aina itu aaliko mpiti vino yaitemiilwe ukusangwilako uku makuule ya Mang’anda yao aakupepelamo.—Kufu. 25:2; 2 Kol. 9:7.

TUKAAZIFYA MANG’ANDA ITU A WENE

13, 14. I vyani vino tukasambilila muli Baibo ivikalanga ukuti tulinzile ukusunga ningo Mang’anda itu a Wene?

13 Tukapepa Leza witu uwa muzilo aakalonda kuti twaomba ningo. Ali mulandu uno tulinzile ukusungila Mang’anda itu a Wene ningo nupya ausaka. (Welengini 1 Kolinto 14:33, 40.) Pakuti tuye ausaka nupya amuzilo wakwe Yeova, tulinzile ukuya asanguluke umu mipepele itu, umu myelenganyizizye, napya tulinzile ukuya ni miyele isuma, alino imili itu nayo ilinzile ukuloleka iya usaka.—Umbw. 19:8.

14 Ndi tukuzifya Ing’anda itu iya Wene ukuti yaloleka ningo, cisitutalila ukwama antu ukwiza umu kulongana. Nupya antu yakalola ukuti vino tukasambilizya ukuti insi ipya iilaya iyausaka, i vya cumi. Yakalola nu kuti Leza witu uwa usaka nupya uwa muzilo, alazifya insi ukuya paladaise.—Eza. 6:1-3; Umbw. 11:18.

15, 16. (a) U mulandu ci uno limwi cingatalila ukusunga ningo Ing’anda ya Wene lyonsi, lelo u mulandu ci uno tulinzile ukuizifizya lyonsi? (b) Uzye ukuzifya Ing’anda ya Wene kulinzile ukupekanyiziwa uli, nupya i syuko ci lino swensi twakwata?

 15 Antu yakaelenganya ivipusane-pusane apa mizifizye. U mulandu ci? Pano inkulilo zya antu zyapusana-pusana. Yamwi yakaikala umu ncende zino mwaya sana ulukungu, nanti ukwaya imiseo ya matipa. Yamwi nayo yataakwata amanzi aakuomvya pa kuzifya. Asi mulandu na kuno tukaikala nanti vino antu yakaelenganya pa kuzifya, tulinzile ukusunga Ing’anda itu iya Wene usaka. Pano i cifulo cino tukapepelapo Yeova.—Malan. 23:14.

16 Ndi cakuti tukulonda ukuti Ing’anda itu iya Wene iyaloleka ningo, tulinzile ukuteyanya ningo ivintu. Ya eluda yakapekanya vino Ing’anda ya Wene ilinzile ukuzifiwa nupya yakasininkizya ukuti vyonsi ivikaalondekwa pa kuzifya apano vili. Nupya ya eluda yakapekanya ningo pakuti imilimo ya kuzifya iyaombwa. Apa Ng’anda ya Wene, paaya vimwi vikalondekwa ukuzifiwa lyonsi pa cisila ca kulongana, lelo vimwi vyene visizifiwa lyonsi. Swensi kwene twakwata isyuko lya kuzifyako Ing’anda ya Wene.

TUKASAKAMALA NINGO ING’ANDA ITU IYA WENE

17, 18. (a) I vyani vino tungasambililako kuli vino antu yakwe Yeova aaliko mpiti yasakamalanga ningo ing’anda ya kupepelamo? (b) U mulandu ci uno Mang’anda ya Wene yalinzile ukusakamalwa ningo?

17 Nupya Ing’anda itu iya Wene ikaloleka ningo ndi cakuti tukuzifya ivyononeka. Vikwene avino na aomvi yakwe Leza aaliko mpiti yacitanga. Umwene wa Ayuda Yoasyi wanenyile antu ukusangwilangako impiya zya ku ng’anda ya kupepelamo. Umwene wanenyile antu ukuomvya impiya kwene zizyo ukuzifya ing’anda yakupepelamo lyonsi lino vimwi vyononeka. (2 Yamw. 12:4, 5) Lino paapisile imyaka ukucila pali 200, Umwene Yosiya nawe waomvizye imisangulo kwene iiyo ukuzifizyako ing’anda ya kupepelamo.—Welengini 2 Milandu 34:9-11.

18 Aina yamwi aaya muli ya komiti ya maofesi ya misambo yazanyile ukuti umu mpanga zimwi antu aingi yataelezya ukusunga ivikuulwa ni viombelo ivya usaka. Limwi antu sile anono aaya umu mpanga zizyo aamanya ukuomba ningo. Nanti limwi antu yataakwata impiya izya kukalila vino yangazifizya ivikulwa nanti iviombelo vyao pakuti vyaloleka ningo. Lelo ndi cakuti tusikuzifya ivyononeka uku Ng’anda itu iya Wene, ikaata ukuloleka ningo nupya antu yakalola. Lyene Ing’anda ya Wene itanga icitile unte uku ncende iiyo. Ndi cakuti tukuombesya ukuzifya Ing’anda ya Wene ukuti iyaloleka ningo, tukalumbanya Yeova nupya tusionona impiya zino aina umu nsi yonsi yakasangula.

Tutalinzile ukutazyela Mang’anda ya Wene (Lolini mapalagalafu 16, 18)

19. I vyani vino mumacitanga pakuti mwalangizya ukuti mwacindika icifulo ca kupepelapo Yeova?

19 Ing’anda ya Wene i cikuulwa icapeelwa kuli Yeova. Asi ca muntu ali wensi nanti icilongano cimwi. Twatitusambilila umu cipande cii ukuti, ivisinte vya muli Baibo vilatwazwa ukulalola Ing’anda ya Wene ukuti i cifulo ca kupepelapo Leza. Pa mulandu wakuti twacindika Yeova, tukalanga ukuti twacindika ukulongana alino ni Ng’anda ya Wene. Tukauvwa ningo ukusangula impiya izya kwazwilizya ukukuula Mang’anda ya Wene na yauze, nu kuombesya ukuyasunga ningo alino nu kuyazifya. Wakwe vino Yesu wali, naswe tukalanga ukuti twatemwa nu kucindika icifulo ca kupepelapo Yeova.—Yoa. 2:17.

^ par. 2 Icipande cii cikulanda apa Mang’anda ya Wene. Lelo vino tumasambililamo vikulozya nu ku vikuulwa vyuze ivikaomviwa umu kupepa Yeova.