Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Kuvwila Vino Yatucelula Kungalenga Tupusuke!

Kuvwila Vino Yatucelula Kungalenga Tupusuke!

APA 26 Dizemba, 2004, kwali icilundumusi icipisye icatesinzye umusili uku Simeulue, icilila icayela ku Indonesia. Antu yonsi yasumvile sile amano pali yemba. Manzi aaya umu mbali yakwe yemba yatandike ukuswilila mukasi. Lilyo kwene antu yatandiike ukusimwila ku myamba, ala yakupunda yakuti, Smong! “Smong!” Antu ya ku mpanga yii, ali vino yakapunda ngi cakuti iikwaya maimbi pali yemba aakayako ndi kwapita icilundumusi. Umu mamineti sile 30, amaimbi yafisile ku mulundu nu konona mang’anda aingi.

Icilila ca Simeulue aali ncende iyatandikilepo ukuzanzwa. Umu muzi uu mwali antu 78,000, lelo afwile uku uzanzo uu yali sile 7. Nomba u mulandu ci uno yafwilile sile anono? * Antu amu cilila cii yayacelwile ukuti: ‘Ndi cakuti kwacitika icilundumusi na manzi aaya umu mbali yakwe yemba yatandika ukuswilila mukasi, mwautukila ku myamba, pano pa kasita sile kanono ala mayimbi yamatandika ukukatuka nu kwiza uku mulundu.’ Fwandi antu apa cilila ciici, ndi yalola vikwene, yakamanya ukuti kwasya kuye uzanzo. Fwandi icalenzile antu yaaya ukupusuka, a pa mulandu wa kuvwila vino yaayacelwile.

Baibo ikalanda apa uzanzo uuli apiipi ukuti, “kulaya macuzi aipisye kuluta, yano atatazile yayeko kufuma lino insi yaumvilwe kufika na ndakai nupya yatalatala yayeko.” (Mateo 24:21) Nomba uzanzo uu, asi uwa konona Insi uku vintu vino antu yakacita nanti amazanzo akaicitikila sile; pano Leza waumvile insi ukuti iikalilile amanda pe. (Kasambilizya 1:4) Lelo, ucuzi uuli nu kucitika, u kulonda kwakwe Leza ukwakuti ‘akonone yao akaonona insi.’ Fwandi ivintu vyonsi iviipe vili nu kufumiziwapo. (Umbwilo 11:18; Mapinda 2:22) Ala mwandini iviintu vilaziipa cuze!

Nupya ucuzi ukulu cuze wene utalonona antu aakaele wakwe vino cikaya ndi kwacitika ivilundumusi alino na mazanzo yauze. Baibo ikaati, “Leza u kutemwa,” nakupya Leza wino wakwata izina lyakuti Yeova, watulaya ukuti: “Aololoke yalikala umutende umu mpanga, nu kuipyana umuyayaya.” (1 Yoane 4:8; Masamu 37:29) Nomba, mungacita uli pakuti muce mupusuke ucuzi ukulu cuze nu kuipakizya ivintu visuma vino Leza watulaya? Cino mungacita sile: U kuvwila vino yakumucelula!

MWAYA APEMPULE KULI VINO VIKUCITIKA NDAKAI

Tutanga tulande uwanda na kasita lino uyi nu kucula vilasila, pano Yesu walanzile ati: “Kusi nanti wenga wamanya kwiza kwa wanda ulya nanti kasita. Angeli ya mwiyulu nanti Mwana kwene yatamanya, suka sile Tata.” Lelo nanti caaya vii, Yesu watukomelezya ukuti, “pempulini.” (Mateo 24:36; 25:13) Kuli vyani? Baibo yatulondolwela vino ivintu vili nu kuya umu nsi lino Leza ataatala waleta impelelekezyo. Wakwe viivi kwene vino amanzi a mu mbali yakwe yemba ndi yatandika ukuswilila umukasi, cika-avwa antu aku Simeulue ukumanya ukuti kwasya kuye  uzanzo pa mulandu na maimbi amuli yemba, na ndakai kwene ivikacitika, vikalenga tumanye ukuti impelelekezyo yatipalama. Akambokosi akali umu cipande kwene cii kakulanda pa vintu vino Baibo yasoowile ukuti vilaacitika.

Kwene ivintu vimwi ivyativilumbulwa mu kambokosi, vyatandika mpiti ukucitika. Lelo Yesu walanzile ukuti ndi “vintu vii vyonsi,” vyatandika ukucitika, tulamanya ukuti impelelekezyo ya nsi ili apiipi. (Mateo 24:33) Lyene elenganyini mweineco muti, ‘A lilaci lino ivintu vii ivyalumbulwa muli Baibo (1) vyatandike ukucitika umu nsi yonsi, (2) lino vyonsi vyacitikile capamwi, na (3) lino ivintu vyatwaliliile ukwipilako sile?’ Kwaula nu kutwisika, likwene aali lino vikucitika.

VINO LEZA WALANGIZYA UKUTI WATUTEMWA

Uwali kateeka uku United States, walanzile ati ‘Nga mukulonda ukupususya antu mufwile ukukwata inzila imwi iya kuyacelwilamo.’ Pa cisila ca uzanzo uwaliko umu 2004 ku mulandu na maimbi aakatwike lino icilundumusi capisile, yisileko ivintu vimwi ivya kucelula antu ku uzanzo uwa musango ndi uu. Vikwene avino na Leza wacita, wikako ica kutumanyisya ukuti impelelekezyo yatipalama. Baibo yasoowile ukuti: “Ni Landwe Lisuma lii lya Wene lilakosolwa mu nsi yonsi kuya umboni ku antu amu nko zyonsi, alino mpelelekezyo iliiza.”—Mateo 24:14.

Umwaka uwasizile, ya Nte Yakwe Yeova yaomvizye ama-awazi ukucila pali 1.9 bilyoni ukusimikila umu mpanga izili 240 nupya ukucila umu ndimi 700. Umulimo uu uwa kusimikila ukalangilila sana ukuti impelelekezyo ili apiipi. Vino ya Nte Yakwe Yeova yatemwa sana antu, yakayacelula ukuti uwanda uwa upinguzi wakwe Leza wati-upalamisya. (Mateo 22:39) Pa mulandu wa kuti Yeova wamutemwa, watamupeela ni vyeo vii vino mukuwelenga ivya kumucelelula. Mwaiusya ukuti, Leza “asyalonda kuti muntu umwi akononwe. Wene akalonda  kuti antu yonsi yazenzuke.” (2 Petulo 3:9) Uzye vino Leza wamutemwa, muluvwa ukucelula kuno akumucelula?

KUUTUKA KUNGALENGA MUPUSUKE!

Nga mukwiusya, aikalanga pa cilila ca Simeulue, yasimwilile ku myamba lino yaweni sile ukuti amanzi mu mbali yakwe yemba yaswilila mukasi; yatalolezile maimbi kuti yakatuke. Vino yacisile i vyalenzile ukuti yapusuke. Pakuti naswe tukapusuke ucuzi ukulu cuze, tulinzile ukuutuka likwene lino ucuzi utatala watandika. Tungacita uli pakuti tuutuke? Leza wanenyile kasema Ezaya ukulemba amazwi akutukomelezya pali vino cilaya “umu manda akusyalikizya,” ali kuti insita kwene yii ino tulimo. Walemvile ati: ‘Tuyini twapita tutumbele umwamba wakwe Yeova, apakuti aye akatusunde vino tuli nu kucita, apakuti twalondela mwi kula lyakwe.’—Ezaya 2:2, 3.

Ukusimwilila apa mwamba papela kungalenga mwalola vyonsi nupya mungacingililwa. Antu imintapendwa ni mintapendwa ndakai yakusambilila Baibo nu kumanya vino Leza akalonda, nupya nu kusenuka yakusenuka pakuti yaye ni miyele isuma. (2 Timoti 3:16, 17) Aakacita vi ali yano yakatandika ‘ukupita umwi kula lyakwe Leza’ nupya Yeova akayapaala nu kuyacingilila.

Uzye mungatemwa ukuti namwe kwene musambilile pali Leza nu kuti aamucingilila lino muli umu manda yaa akusyalikizya? Mukwai tukumukomelezya ukuti muwelenge Amalembelo aakalanga ukuti tuli “umu manda akusyalikizya” aali mu kambokosi akali mu cipande kwene cii. Ya Nte Yakwe Yeova kuno mwikala yangatemwa sana ukumwazwa ukuvwikisya malembelo na vino mungayaomvya. Nanti limwi mungazana amasuko uku mauzyo yano mukalonda ukumanya ndi mwaya apa webusaiti iitu iya www.jw.org. Mulole umu Ciyemba apalemvilwe ukuti AMASAMBILISHO YA MU BAIBOLO > AMASUKO KU MEPUSHO YA MU BAIBOLO..

^ par. 3 Uzanzo uu uwacitiike umu 2004 wakomile antu ukucila pali 220,000, nupya uzanzo kwene uu waya pa mazanzo aipisye aacitikapo aamusango uu.