Baibo isisambilizya ukuti cila muntu wakwata umungeli wa kumucingilila. Icacumi ukuti insita imwi Yesu walanzile ati: “Cenjelini mutezya kuti musule wenga uwamu ana yaa anono [Asambi yakwe Yesu], pano insita zyonsi angeli yao aakayalinda, yene yakaikala pipi na Tata ali mwiyulu.” (Mateo 18:10) Nomba, kuluta ukulanda ukuti cila muntu wakwata umungeli uwa kumucingilila, Yesu walanzile ukuti angeli yatemwa sana asambi yakwe. Acino, ya kapepa ya cumi yasicita ivingayaletelela pa mulandu sile uwakuti angeli yangayacingilila.

Uzye ci cikusenula ukuti angeli yasyacingilila antu? Awe foo. (Masamu 91:11) Yamwi yakayuvwa ukuti Leza wayateyanyizizya angeli aakuyazwa. Ya Kenneth, atiyalumbulwa pa kutandika kwa cipande ci, nayo avino yakayuvwa. Nanti icakuti tutanga tuyasusye, limwi cingaya icacumi. Ya Nte Yakwe Yeova yakailolela vino angeli yakaayazwa lino yakuomba mulimo wa kukosoola. Fwandi, pa mulandu wakuti angeli yasiloleka, tutanga tuti Leza akayaomvya ku kwazwa antu muli vii na vii. Lelo, tulinzile sile ukulataizya sana kuli kaumba, pali vyonsi vino akacita pa kutwazwa.—Kolose 3:15; Yakobo 1:17, 18.