Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Ya Johannes Rauthe yali umu mulimo wa kusimikila, limwi umu myaka yakwe ya 1920

 IVYACITIIKE MPITI

“Nkuombesya Pakuti Nalumbanya Yeova”

“Nkuombesya Pakuti Nalumbanya Yeova”

LUPUNGU LWA MULINZI lwa Cizungu lwakwe Sepetemba 1, 1915, lwalondolwile inkondo ya kutandikilako iya nsi yonsi, iyononyile impanga ukucila pali 30 ukuti, “Inkondo zyonsi izyacitikanga mpiti zitaali wa nkondo izipisye izikacitika ndakai uku ulaya.” Pa mulandu wa vintu ivipisye ivyacitiike umu nkondo ii, Lupungu lwatile: “Umulimo wa Wene usiombwa ningo, sana sana umu mpanga ya Germany na France.”

Pa mulandu ni vikanza ivyacitikanga umu nsi, Asambi ya Baibo yatamanyile ningo upiliulo wa kukanaya umu vikanza vya mu nsi. Nomba yalondesyanga ukusimikila ilandwe. Pa mulandu wakuti Wilhelm Hildebrandt walondanga ukuombesya umu mulimo wa Wene, walembesizye ukuti yamutumile amakope yi buku lyakuti The Bible Students Monthly umu lulimi lwa Cifrench. Cino wailile uku France u mulimo wa usilika asi u mulimo wakwe u kolopota (kasimikila wa nsita yonsi). Umuntu kwene wi uwalolekanga ukuya umulwani, wazwalanga yunifomu wa usilika, ala akunena antu ilandwe lisuma ilya mutende uku ina France apitanga umu nzila ala yakuzunguka sile.

Ya kalata aapulinsilwe mu Lupungu Lwa Mulinzi yalangilile ukuti asambi yakwe Baibo yauze aali asilika nayo yatandike ukulondesya ukusimikila ilandwe lisuma ilya Wene. Umwina Lemke, uwaombelanga umu mpuka ya vita vya pa manzi, walondolwile ukuti kwali yano waombanga nayo 5 aatemilwe ilandwe lisuma. Walemvile ati, “Nanti lino indi umu wato uu, nkuombesya pakuti nalumbanya Yeova.”

Ya Georg Kayser yaile uku nkondo nu kwiza wela uku nganda ala yakaombela Yeova. I vyani vyacitike? Iizile yapokako ulupapulo lwa kuomvya pa kusambilila Baibo, iyapokelela icumi nu mwenzo onsi, nu kuta ukuomba usilika. Lyene yatandike ukuomba umulimo uuze usi wa usilika. Pa cisila ca nkondo, yatandike ukuomba upainiya nupya yaali acincile sana.

Nanti icakuti Asambi Yakwe Baibo yatamanyile ivingi pa kukanaya umu vikanza vya miteekele, imicitile yao iya vintu ni myelenganyizizye yao yapusine sana na antu yauze atemilwe inkondo. Nanti icakuti aali umu vikanza vya miteekele na ya simapepo ya mu macalici yatungililanga impanga yao, Asambi Yakwe Baibo  yene yatungililanga “Umwanangwa wa Cituku,” kulikuti Yesu. (Eza. 9:6) Nanti icakuti yamwi yataatwalilile ukusenka uku vikanza vya miteekele, yasininkizye ukwaula nu kutwisika wakwe vino ya Konrad Mörtter yalemvile ukuti, “Namanya ningo sana ukupitila umwi Zwi Lyakwe Leza ukuti Umwina Klistu atalinzile ukukoma antu.”—Kufu. 20:13. *

Ya Hans Hölterhoff yaomvyanga kasitandi kakusunka ala yatiyikapo Loleni! wa mpiti uwakuti The Golden Age

Uku Germany, kuno isunde litaazumilizye umuntu ukuipingwila ukuzumila nanti ukukana ukuomba incito ya usilika, Asambi Yakwe Baibo ukucila pali 20 yakanyile ukwingila incito ya usilika. Yamwi pali yaa yayalolanga ukuti yavulungana, wakwe ya Gustav Kujath, yano yatwazile uku cipatala cakwe ya cipena nu kutandika ukuyapeela umulembo. Ya Hans Hölterhoff, aakanyile umulimo wa usilika, yayatwazile uku cifungo, kuno yaile yakana ukuombako imilimo yonsi iyayamo ivya usilika. Alinzi yanyefile ya Hans Hölterhoff maulu mpaka iyatandika ukuvwa icanji. Lino ukucita vivyo kutaomvile, yatandike ukuyacuzya. Nomba, ya Hans yatwalilile ukuya acumi ukufikila lino inkondo yasizile.

Aina yauze yano yapatikizye ukwingila usilika yakananga ukuomvya imfuti. * Ya Johannes Rauthe yaali pali yaayo akanyile ukuomvya imfuti nupya yayapiile imilimo ya kuombela uku njanji. Ya Konrad Mörtter yaombelanga uku cipatala, nupya ya Reinhold Weber yaombanga umulimo wakwe unasi. Ya August Krafzig yatemilwe sana ukuti imilimo ino yaombanga itayazumilizyanga ukuya uku nkondo. Asambi yakwe Baibo na yauze aayakolanyanga yapingwilepo ukuombela Yeova pa mulandu wakuti yamanyile upiliulo wa kutemwa na ucisinka.

Pa mulandu na vino Asambi Yakwe Baibo yacitanga umu nsita ya nkondo, aomvi ya mu uteeko yatandike ukuyalondelezya. Umu myaka iyalondeliilepo, Asambi Yakwe Baibo umu Germany, yapezilwe imilandu iingi wakwe cimwi pa mulandu wa mulimo wao uwa kusimikila. Pa kwazwilizya Asambi Yakwe Baibo, iofesi lya musambo ilya ku Germany lyapanzile dipatimenti iyakulolekesya pa milandu apa Betele umu musumba wa Magdeburg.

Ya Nte Yakwe Yeova yatwalilile ukumanyilapo na vyuze pa kukanaya umu vikanza vya miteekele. Lino kwizile kuya inkondo yakwe ciili iya mu nsi yonsi, yatwalilile ukukana ukuombako usilika. Cii calenzile ukuti uteeko wa ku mpanga ya German utandike ukuyacuzya sana. Nomba pali sana upusano ukwi lyasi lii na malyasi aalafuma uku nkoleelo umu cipande cakuti “Ivyacitiike Mpiti.”—Ivyacitiike Mpiti uku Central Europe.

^ par. 7 Lolini ilyasi lya Yasambi Yakwe Baibo ilya ku Ulaya umu Nkondo ya Nsi Yonsi Yakwe Ciili umu cipande cakuti “Ivyacitiike Mpiti—Balishipikishe mu “Nshita ya Kwesha’” mu Lupungu lwa Ciyemba lwakwe Mei 15, 2013.

^ par. 9 Ilyasi pa vintu vii lyalemvilwe umwi buku lyakuti Millennial Dawn Ibuku VI (1904) na muli Zion’s Watch Tower wakwe Ogasiti 1906 umu lulimi lwa Cigerman. Lupungu Lwa Mulinzi lwakwe Sepetemba 1915 mwali ulondolozi upya uwakuti Asambi Yakwe Baibo yatalinzile ukuomba umulimo wa usilika. Nomba, icipande cii citalimo umu lulimi lwa Cigerman.