Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Uzye Mwamanyapo Uli?

Uzye Mwamanyapo Uli?

U mulandu ci uno Yesu wamiile yaya akazizyanga umu ng’anda ya mapepo ukuti a “iivi”?

ILYASI ilyaya mwi buku li landwe lyakwe Mateo likati, “Yesu aingila mu ng’anda ikulu yakwe Leza, azinga aculuzi na akauzyanyanga vintu vyao. Lyene apenola vipango vyakwe yakakauzya ya mpiya ni vilimba vyakwe yano akazyanga inkunda. Ayanena ati, ‘Calembwa mu malembelo cati, ing’anda yane ilaamwa ing’anda ya mapepo. Lelo mwemo mwaicita ininga ya iivi.’”—Mate. 21:12, 13.

Malyasi yampiti yakalangilila ukuti aakazyanga umu ng’anda ya kupepelamo yakomizye imitengo ya vintu yatakazyanga vino yalinzile ukukazya. Ibuku limwi ilikalanda pa ya Yuda likati, kwali insita imwi umu nsita ya Ina Klistu akutandikilako lino umuntu wali nu kulipila denari wenga wakwe goldi pa tupeele twili utwakupeela impolelwa. Impiya zizyo zyalingine ni mpiya zino umuntu aakaomba incito wali nu kukwata pacisila ca kuomba amanda 25. Ivipeele nanti inkunda ali vino apina yali nu kupeela impoleelwa, lelo umutengo wa vyunyi vii wizile iukula sana. (Levi 1:14; 5:7; 12:6-8) Simapepo Simeon ben Gamaliel, wasosile sana pa mikazizye ii, wasisizyeko vintu vyakupeela impolelwa, na ci calenzile umutengo wa cipeele uwele pansi ukulingana na vino wali mpiti.

Wakwe vino twatitulola, aakazyanga umu ng’anda ya mapepo yaliilanga antu. Ali mulandu uno Yesu walandile ukuti yali a “iivi.”