Kutikini amazwi ya muli Baibo akopwa wa cangalo ala mukwezya ukwelenganya ivyacitikanga. Mungakopa mazwi yaa akopelwe limwi muno ikamo ni vilimba, nu tunyimbo alino nu kusimika. Na mavidyo ya uciulu apano yali.

Soololini ululimi mu kambokosi ka ndimi apisika, alino mutine apakuti Londini pakuti mulole ivyangalo vya muli Baibo ivya mazwi yatupu mu lulimi kwene lulo. Nga mwalemba amazwi yamwi aali mu mutwe wa cangalo nanti izina li buku lya muli Baibo ala imitwe ya vyangalo navyuze imaloleka pakuti musolepo.