Uzye namwe pali intanzi yonga nanti zingi izyati zilandwa umu kabuku kaa izyamucitikilapo? Ndi cakuti zyamucitikilapo, asi mwemwe mwenga. Aomvi yakwe Leza aingi aali nu utailo alumbulwa muli Baibo kumwi na a ndakai kwene nayo kwene yapita umu ntazi zizyo. Yeova wayavwile ukucimvya intazi zino yakwatanga, fwandi namwe kwene angamwazwa wakwe vivi kwene vino wayavwile.

Ndi cakuti mwawela kuli Yeova, nawe alapalama kuli mwemwe

 MWAIUSYA ukuti ndi cakuti mwawela kuli Yeova, nawe alapalama kuli mwemwe. Alamwazwa ukucimvya masakamika, kukana uvwa uyi, nupya mulaya nu mutende alino na kampingu isanguluke. Lyene cii cilalenga ukuti mwalondesya ukutandika ukuombela Yeova capamwi na ya kapepa yauzo. Ndi mwacita vivyo cilaya kwati avivi vino cali ku Ina Klistu yamwi aali umu nsita ya atumwa yano Petulo walembiile ukuti: “Mwemo mwakoline wa mfwele ziponge, lelo ndakai Leza wamuwezya kuli kacema nupya kacingilila winu.”—1 Petulo 2:25.

Kuwelela kuli Yeova aali cintu cicindamisye cino mungacita. U mulandu ci? Pano ndi mwacita vivyo mulazanzya Yeova. (Mapinda 27:11) Wakwe vino mwamanya, Yeova akauvwa wakwe vino tukauvwa, fwandi vino tukacita vingalenga ukuti atemwe nanti foo. Kwene icacumi, Yeova asitupatikizya ukuti tumutemwe nupya twamuombela. (Malango 30:19, 20) Umonsi umwi uwasambilila vyakwe Baibo wene walanzile ukuti: “Kusi angapatikizya umuntu ukuombela Leza. Afwile ukuitandikila sile umwineco.” Tungasoolola ukuombela Yeova ndi cakuti tukuitemelwa ukumupepa nu mwenzo onsi. Ndi cakuti tukucita vivyo ala tukumupeela uwila ucindamisye kuli kuti—ukaele witu—nupya ala tukulenga Yeova ukuya nu luzango ulukulu cuze. Cumi kwene kutaya icintu cino tungalinganya uku nsansa zino tukakwata ndi cakuti tukupepa Yeova uwalinga ukupepwa sile wenga.—Milimo 20:35; Umbwilo 4:11.

Nacuze i cakuti ndi mwatandika nupya ukupepa Leza, mulasambilila ivingi pali aliwe vino mukalondekwa ukumanya. (Mateo 5:3) U mulandu ci uno twalandila vivyo? Antu aingi muno nsi yakauzya ukuti: ‘U mulandu ci uno twayela pano nsi?’ Yatamanya masuko ku mauzyo aakalanda umulandu uno twayela nu umi. Antu yakalondesya sana ukumanya masuko pano Yeova u wayapeezile umi kwene uwo. Watupanzile kuti twaya nu luzango lino tukumuombela. Kusi cimwi icingatulenga ukuya nu luzango ukucila pa kumanya ukuti tukapepa Yeova nu mwenzo onsi.—Masamu 63:1-5.

Fwandi mulinzile ukumanya ukuti Yeova akaalondesya ukuti muwele kuli aliwe. Mungasininkizya uli vivyo? Tale elenganyini pa kabuku kwene kaa: Pakuti kapangwe, kwali ukupepelapo kuli Yeova. Umwi wizile amuletela kabuku kwene kaa, limwi umuntu wiyo wali a eluda nanti kapepa muzo aliwensi. Lyene mwatandike ukukawelenga pakuti mulondele amazwi ali umu kabuku kwene kaa. Fwandi vyonsi vii vikulangilila ukuti Yeova atamwilila foo. Akulonda ukumwazwa ukuti muwele kuli aliwe.—Yoane 6:44.

Tukakomeleziwa wakwe cimwi ukumanya ukuti Yeova asyailila aomvi yakwe aafuma umu cilongano. Vikwene ali vino nkazi uwi zina lyakwe Donna wazumiile. Walanzile ukuti: Natandike ukupumbuka panono panono, lelo ilingi nelenganyanga sana pa Masamu 139:23, 24, apaya mazwi yakuti: ‘Ncecete, we Leza, ulole umwenzo wane, unjezye pakuti umanye vino nkaelenganya. Lola ndi cakuti nimpita umu nzila iipe, ntungulule umu nzila ya umi wape.’ Namanyile ukuti ntali uwa muno nsi pano imiyele ino naaweni aantu ya muno nsi yali nayo itali isuma; nupya namanyile ukuti mfwile ukuya sile umwi uvi lyakwe Yeova. Natandike ukwiluka ukuti fwandi Yeova atanjilile; nalondekwanga sile ukuwela kuli aliwe. Naya nu luzango wakwe cimwi pano vikwene ali vino nacisile!”

“Natandike ukwiluka ukuti fwandi Yeova atanjilile; nalondekwanga sile ukuwela kuli aliwe”

Namwe kwene tukumupepela ni myenzo iitu yonsi ukuti mukaye nu luzango luno Yeova akapeela nupya kwene. (Neemiya 8:10) Ndi mwaswilila kuli Yeova mulaya ni nsansa cuze.