Ku Cambodia

Ku Ukraine

Ndi cakuti mukasambilila Baibolo na Nte umwi, mufwile mukapekanyizizya limwi vino mumasambilila. Na lino mukulonda ukuya uku kulongana, cikaziipa sana ukupekanya vino mumaya mukasambilile. Icikazipisya u kupekanya lyonsi.

Mwalonda insita isuma ni ncende iisuma ukwa kupekanyizizya. Iinsita ci ino mungawelenga ukwaula ivya kumuvulunganya? Uzye a katondo-tondo lino mutatala mwaya uku milimo, nanti a manguzi sana lino ana yalaala? Limwi mutanga mukwanisye ukuwelenga insita ikulu, nomba cingazipa ukuti mwasyako insita ya kuwelenga, kupya mutafwile ukuleka nanti cimwi ukumuvulunganya. Mwalondako incende kuno kusi icongo, imuzimya na ledio, nanti TV, na foni. Ukupepa kuli Leza lino mutatala mwatandika ukuwelenga, kungamwavwa ukwililako uku masakamika yamwi pakuti mwike sile amano ukwi-Izwi Lyakwe Leza.—Filipi 4:6, 7. 

Mwaconga apali ivisinka, nu kuipekanya ukuyalandapo apa kulongana. Pa kupekanya, mwatandikilapo ukumanya icikulandwapo. Mwatala imwelenganya pa mutwe wa cipande cino mukusambililapo, nu kulola vino utumitwe tunono tukulanda apa cisinka icili umu lyasi lilyo, nga alino mwalolekesya ivikope na mauzyo akupitulukamo aakulanga ivisinka. Lyene nga mwafika paa, mungawelenga palagalafu yonga na yonga nu kuzana masuko uku mauzyo yano yalembela limwi. Mwawelenga amalembelo aalimo, nu kwelenganya vino malembelo yayo yakutungilila icisinka cino mukusambililapo. (Milimo 17:11) Ndi mwazana icasuko uku cuzyo, mwasilapo nanti ukucongapo pa kuti apa kulongana muce mukiusye icasuko. Nga alino apa kulongana, mukakatusye ikasaka nga mukulonda kuti mukalandepo mu mazwi inu.

Nga mukupituluka umu masambililo apusane-pusane cila-mulungu, mulamanya ivingi ivya muli Baibolo.—Mateo 13:51, 52.

  • Uzye mungatantika mutuuli pakuti mwapekanya ivya mu kulongana?

  • Mungaipekanya mutuuli pa kuti muce mukalandepo apa kulongana?