“Ukupandwa mano, kukalenga mapange yacitike.”—Mapinda 20:18, NW.

Swensi kwene tukalondekwa impiya pakuti twasakamala ningo indupwa zitu. (Mapinda 30:8) Pano kwene, “impiya zikacingilila.” (Kasambilizya 7:12) Mwe yano mwatwalana limwi cingaamutalila ukulanzyanya pa mpiya, nomba mutaaleka impiya zyaleta intazi umu cupo cinu. (Efeso 4:32) Aatwalana yalinzile ukutailana nu kuombela pamwi lino yakupingula pali vino yali nu kuomvya impiya.

 1 MWAPEKANYA NINGO

BAIBO IKATI: “Uzye aweni uwa munomuli nga kulonda kukuula ulupungu, asyatala aikala pansi nu kupendulula impiya zino angasumbapo, kuti alole ndi akweti zingi zyakumalila mulimo?” (Luka 14:28) Cacindama sana ukuti mwalanzyanya vino muli nu kuomvya impiya zino mukweti. (Amosi 3:3) Mwalanzyanya pa vintu ivikulondekwa, alino na pa mpiya zino mungasumba ukuti mukale ivintu vivyo. (Mapinda 31:16) Nanti cakuti mwati-mukwata impiya izyakukala icintu cimwi, cisipiliula ukuti mufwile sile ukukala icintu cico. Mwaezya ukukana-kongola. Mwaomvya sile impiya zino mukweti.—Mapinda 21:5; 22:7.

VINO MUNGACITA AEVI:

  • Ndi cakuti mwati-mukwata impiya zino musikuomvya pa mpela ya mwezi, mwalanzyanya vino muli nu kuziomvya

  • Ndi cakuti impiya zino mukweti zyati-zicepa, mwacefyako ivyakukala. Limwi cingaaziipa imwayelekela ivyakulya mweineco ukuluta ukuya umu kukala vino yeleka mpiti yaavilonga nu mutukopo nanti muli pulasitiki

 2 MWAUVWAKO UKUYAUZO NU KUPEKANYA NINGO

BAIBO IKATI: “Ipange litu ilyakucita cisuma, asi sile pa manso ya Mwene [“Yeova,” NW], lelo na pa manso ya antu kwene.” (2 Kolinto 8:21) Mwaya acisinka kuli yawinu apa mpiya zino mukakwata na vino mukaziomvya.

Lyonsi mwauzyako yawinu lino mukupingulapo ukuomvya impiya izingi. (Mapinda 13:10) Ndi cakuti mukulanzyanya pali vino muli nu kuomvya impiya, mulaaya nu mutende umu cupo. Mutalola ukuti impiya zino mwakwata izyakwinu mwenga, mwazilola ukuti i zya lupwa.—1 Timoti 5:8.

VINO MUNGACITA AEVI:

  • Muce mulanzyanye pa mpiya zino cila-muntu angaomvya ukwaula ukuuzyako uwakwe

  • Mutaaloleela mpaka ipaya intazi alino imulanzyanya apa mpiya