Leza akauvwa mapepo yitu. 1 Petulo 3:12

Yeova “akauvwa mapepo.” (Masamu 65:2) Akalonda twamuneena ivili mu myenzo itu.

Mutapepa kuli yauze, suka sile kuli Yeova.

 Tungalanda ivingi mu mapepo yitu. 1 Yoane 5:14

Mwapepa muti ukulonda kwakwe Leza kucitike umwi yulu na pano nsi.

Mwapepela umwi zina lyakwe Yesu pa kuti mulangizye ukuti mukutaizya pali vino Yesu wamucitila.

Mwalenga Yeova uwazwilizyo wa kucita ivisuma. Mwi pepo, mungamulenga ni vya kulya, incito, umwa kwikala, ivya kuzwala nu umi usuma.