Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ISAMBILILO 4

Uzye Yesu Klistu A Weni?

Uzye Yesu Klistu A Weni?

1. Nga Yesu wafumile kwi?

I miyeele ci ino Yesu wakweeti pa kuti antu yamufikila vii?—MATEO 11:29; MAKO 10:13-16.

Yesu ataya wa yantu, pano wene lino atali aize avyalwe pano nsi, wali u mungeli ukwi yulu. (Yoane 8:23) Wene ali wino Leza watandikiilepo ukupanga. Na pa kupanga ivintu vyonsi, Leza waomvizye Yesu kwene. Yesu ali wino Leza waipangiile sile umwineco; fwandi cili cino Yesu akaamilwa ukuti Umwana wakwe Leza uwavilwe wenga mpo. (Yoane 1:14) Nupya, Yesu aaliwe wavwangilangako Leza; ali cino yakamwamila yati “Izwi.”—Welengini Mapinda 8:22, 23, 30; Kolose 1:15, 16.

2. U mulandu ci uno Yesu wiziile pano nsi?

Leza watumile Umwanakwe kufum’ukwiyulu nu kumwiika umunda yakwe nacisungu, Maliya uwali umuYuda. Fwandi kuli kuti Yesu atakweti isi pano nsi. (Luka 1:30-35) Cino Yesu wiziile pa mpanga ya pansi aeci: (1) ku kusambilizya antu icumi pali Leza, (2) ku kutulanga vino tungaacita vino Leza akalonda, nu mu mavya kwene, alino na (3) ku kupeela uumi wakwe umalilike pa kuti atukulule.—Welengini Mateo 20:28.

3. U mulandu ci uno tukalondela umuntu wakutukulula?

Pa kukulula antu kuti yataca yafwe, cikalondeka ukuipeela sana. Insita zimwi cikalondeka na malipilo. (Kufuma 21:29, 30) Leza atalondanga kuti antu yace yaafwa nanti ukukota. Nga twamanya uli vivyo? Pano Leza wanenyile muntu wankoleelo, Adamu ukuti ndi waca wiifya, alafwa. Fwandi Adamu atiifya, nga ataafwile foo. (Utandiko 2:16, 17; 5:5) Baibolo ikati imfwa izile uku yantu yonsi kupitila muli Adamu. Kuli kuti Adamu aliwe  waleesile uluyembu ni imfwa ku yana yakwe yonsi. Lyene pa kuti tukululwe kufuma uku mfwa ino twapyanyile kuli Adamu, palinzile paye umwi uwakutukulula.—Welengini Loma 5:12; 6:23.

Nga lyene a weni walinzile ukutukulula ukufuma uku mfwa? Umuntu ndi wafwa, ala wailipilila pa maifyo yakwe umwineco. Kutaya umuntu angalipilila antu yauze pa maifyo yao.—Welengini Masamu 49:7-9.

4. U mulandu ci uno Yesu wafwilile?

Yesu wali umumalilike; kuli kuti wapusanako na vino fwemo twaya. Fwandi wene ataalinzile ukufwa pa kuti alipile pa maifyo yakwe pano wene atatazile aifyapo. Lelo, Yesu wafwilile maifyo ya yauze. Leza watutemwa wakwe cimwi, acino watumiile nu Mwanakwe kuti aize tufwile. Na Yesu kwene watutemwa pano wazumiile lino Isi wamutumile ukwiza-tufwiila pa kuti tutuulwe ku maifyo itu.—Welengini Yoane 3:16; Loma 5:18, 19.

5. Nga ndakayi Yesu akucita vyani?

Lino Yesu wali pa mpanga ya pansi, wapozyanga alwale, nu kuzyula afwe, kapya wapususyanga yonsi aaculanga. Vivi kwene vino wacisile ali vino alacitila antu yonsi akamumvwila. (Mateo 15:30, 31; Yoane 5:28) Lino Yesu wafwiile, Leza wamututulwile nu kumuswilizya ukwiyulu. (1 Petulo 3:18) Kufuma papa, Yesu wikazile kwikasa lilungi lyako Leza nu kuloleela kufika lino Yeova wamupeezile amaka yakuteeka insi. (Ayebulai 10:12, 13) Lyene ndakayi, Yesu u Mwene umwiyulu, napya, alondezi yakwe yakakosoola ilyasi lii lisuma umunsi yonsi.—Welengini Danieli 7:13, 14; Mateo 24:14.

Likwene sile, Umwene Yesu wasya ace afumyepo macuzi yonsi kumwi na antu akalenga kuti kuye macuzi. Yonsi yano yakataila Yesu nu kumumvwila, yalaaipakizya uumi usuma mu paladaise pa mpanga ya pansi.—Welengini Masamu 37:9-11.