Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 95

Vino Yesu Wasambilizyanga

Vino Yesu Wasambilizyanga

WANDA umwi, Yesu waneenyile umonsi umwi ukuti afwile ukutemwa umuze. Umonsi wiyo uzizye Yesu ati: ‘Uzye umunji a weni?’ Yesu wamanyile vino umonsi wiyo welenganyanga. Umonsi wiya welenganyanga ukuti auze yaali antu amutundu wakwe sile na yano wapepanga nayo. Leka tuvwe vino Yesu waneenyile umuntu wiya.

Insita zimwi, Yesu wasimikanga ilyasi pa kusambilizya. Vii ali vino wacisile lino waali nu monsi kwene wiyo. Wasimike ilyasi lya muYuda nu mwina Samaliya. Twasambilila ukuti aYuda aingi yataatemilwe aina Samaliya. Vino Yesu wasimike aevi:

Uwanda umwi, kwali umuYuda uwapitanga umu museo uwapita umu myamba ala akuya uku Yeliko. Nomba ivipondo vyamulemile. Vyamuposile impiya nu kumuuma sana apiipi sile nu kumukoma.

Lino paapisile akasita, simapepo umuYuda wapitanga umu museo kwene uuwa. Waweni umonsi kwene wiya wino ivipondo vyumile. Uzye watuumanya vino wacisile? Wapambiite atwalilila nu ulendo. Lyene kwali umuntu namuze uwizile uwali sana kapepa. Wali umwina Levi. Uzye wimiliile? Awe foo, nawe kwene wapisile sile ukwaula ukwavwilizya umonsi wino yumile uku vipondo. Lola simapepo nu mwina Levi apa cikope yakupita umu museo.

Nomba, lola umonsi aali nu muntu wino ivipondo vyumile. Umonsi wii u mwina Samaliya. Akwazwa umuYuda. Akumwikila umulembo pa vilonda. Lyene ukufuma papo wizile amusenda umuntu kwene wii nu kumutwala uku cifulo ca kupuuzilako kufikila lino wizile apola.

Lino Yesu wamazile ukusimika ilyasi kwene lii, uzizye umonsi wiya uwamuziizye icuzyo ati: ‘Uzye pali yaaya yatatu, u kwelenganya ukuti aalikwi uwali umuze wa monsi wino ivipondo vyumile? Uzye a simapepo, nanti u mwina Levi, nanti u mwina Samaliya?’

Umonsi waswike ati: ‘U mwina Samaliya. Pano wali ni cikuuku kuli wiya wino ivipondo vyumile.’

Yesu walanzile ati: ‘Wavwanga ivya cumi. Fwandi naawe pitanga uwacitila antu yauze wakwe vino umwina Samaliya wacisile.’

Uzye wemo utatemilwe vino Yesu wasambilizyanga? Tungasambilila ivintu ivingi cuze ndi cakuti tukuvwa vino Yesu walaanda muli Baibo, asi avivyo?