LINO Davidi wakomile Golyati, umukalamba wa yasilika wino yatangi Abineli wamutwazile kuli Saulo. Nawe Saulo watemilwe sana pali vino Davidi wacisile. Wamusoolwile ukuya ali mukalamba wa asilika, nupya wamusenzile ukuti akaaikala nawe ukwi sano.

Uwanda umwi, lino asilika yaawelanga ukufuma umu kulwa na aaFilisiti, anaci yaatandike ukwimba yakuti: ‘Saulo umoozile antu aingi, nomba Davidi umoola antu nyanya mupuma.’ Lino Saulo uvwile vii, camuwavile, lyene auvwa uzuwa, pano Davidi awino antu yacindikisyanga ukucila Saulo. Nomba Yonatani mwana Saulo wene ataali nu uzuwa. Watemilwe sana Davidi, alino na Davidi kwene watemilwe Yonatani. Acino aonsi yaa yuvwanyile ukuti yalatwalilila ukuya ivyuza amanda yonsi.

Davidi wamanyile sana ukulizya izeeze, na Saulo watemilwe vino Davidi walizyanga. Nomba uwanda umwi uzuwa wakwe Saulo wamulenzile ukuti acite icintu cimwi iciipe sana. Lino Davidi walizyanga izeeze, Saulo watoozile isumo nu kusumbila Davidi ukuti amutote, aiza ati: ‘Namatota Davidi ni isumo lingile nu mu ciumba.’ Nomba Davidi walewike, ni isumo litaamutosile. Lino paapisile amanda, Saulo waswilizyepo ukupusa Davidi ni isumo. Lyene Davidi wamanyile ukuti afwile ukucenjela sana.

Uzye ukwiusya vino Saulo walavile? Watiile wensi aalakoma Golyati alamupeela umwanakwe umukazyana. Awe, Saulo wasusile aneena Davidi ukuti atoole Mikala mwana Saulo, nomba lino atatala wamutoola, walinzile ukuya umoola aaFilisiti 100. Uzye vwile Saulo wacisile ningo? Cino Saulo walondanga, u kuti aaFilisiti yakumoole Davidi. Nomba yataamumoozile, nawe Saulo wapeezile Mikala kuli Davidi.

Uwanda umwi Saulo waneenyile Yonatani na aomvi yakwe yonsi ukuti walondanga ukukoma Davidi. Nomba Yonatani waneenyile isi ati: ‘Mutaca mukome Davidi. Ataatala wamuluvyanyapo. Wene vyonsi vino wacita, i visuma vitupu nupya vyamwazwa mwemwe. Waipeeliisye ukuya koma Golyati, namwe mwatemilwe lino muvwile ukuti watamumoola.’

Saulo uvwilile vino umwanakwe walanzile, acino walanzile ukuti atalakoma Davidi. Avino yaaneenyile Davidi ukuti awele apa ng’anda nu kutwalilila ukuombela Saulo ndi vino waombanga mpiti. Nomba, wanda umwi ala Davidi akulizya injimbo, Saulo waswilizyepo ukusumbila Davidi isumo kuti amutote. Davidi walewike, ni isumo iliya litota umu ciumba. Uu wali ali muku wakwe citatu kumupusa ni isumo! Lyene Davidi wamanyile ukuti afwile ukupuuka!

Uwanda kwene uuwa, usiku, Davidi waile ukwakwe. Nomba Saulo watumile aonsi akuyamukoma. Mikala wamanyile vino isi walondanga ukucita. Acino, waneenyile iiya, Davidi ati: ‘Nga mutakuutuka usiku kwene uu, mutondo mutalayapo, ale imufwa.’ Lyene usiku kwene Mikala wavwiliizye Davidi ukufumila api windo nu kupuuka. Pa myaka 7 Davidi wafisamanga mu ncende zipusane-pusane pakuti Saulo ataca amuzane.

1 Samueli 18:1-30; 19:1-18.