Saulo aliwe watandikiilepo ukuya umwene wa ina Izlaeli. Nomba Yeova wamukaanyile, nu kusoolola Davidi ukuti aliwe aateeka. Tulasambilila ivingi pali Davidi. Lino wali umulumendo, waile alwa ni pombolo Golyati. Lyene utwike ukufuma ku Mwene Saulo, uwamuuvwilanga uzuwa. Kufuma papo kwali mwanaci umusuma sana wino yatangi Abigelo uwalesizye Davidi ukucita icintu cimwi iciipe.

Lyene tulasambilila ivingi pali Solomoni mwana Davidi uwapyanyile isi nu kuya umwene wa ina Izlaeli. Aene yatatu akutandikilako ukuteeka aina Izlaeli yateekanga pa myaka 40 cila-muntu. Lino Solomoni wafwile, uwene wa Izlaeli wapaalukiine paili, kwali uwayeliile uku kaeya nu waeliile uku katutu.

Uwene uwayeliile uku kaeya wali ni mitundu 10, nupya waaliko pa myaka 257 kufika lino onoonyilwe uku ina Asilya. Lyene lino paapisile imyaka 133 uwene uwayeliile uku katutu, uwali ni mitundu iili nao kwene onoonyilwe. Pa nsita iiya alino aina izlaeli yasenzilwe umu uzya uku Babiloni. Fwandi Iciputulwa Cakwe CINI (4) cikalanda pa vintu ivyacitiike pa myaka 510 lino kwacitiike ivintu ivingi sana.