ALUMENDO ya paa yakuloleka apusane sana, asi avivyo? Uzye watuumanya amaziina yao? Iziina lyakwe mfundi a Esau, nu mulumendo aakucema imfwele a Yakobo.

Esau na Yakobo yaali aa mpundu, yamwana Isaki na Labeka. Isaki watemilwe sana Esau, pano wali a mfundi uwakomanga sana inyama nupya waletelanga ulupwa icifwa. Nomba Labeka wene watemilwe sana Yakobo, pano waali umufuuke sana.

Pa nsita iiya, Abulaamu sikulu ala atatala wafwa, nupya Yakobo watemilwe sana ukuvwa vino sikulu wasimikanga pali Yeova. Abulaamu wafwile ala ali ni myaka 175, lino yampundu yaali ni myaka iya kuvyalwa 15.

Lino Esau wali ni myaka 40, watwazile yamama yaili aina Kenani. Cii calenzile ukuti Isaki na Labeka yaye sana nu ulanda, pano yamama yaaya yataapepanga Yeova.

Lyene wanda umwi, icintu cimwi cacitike icalenzile Esau ukusokela Yakobo sana. Insita yafisile iyakuti Isaki apolelele umwana wakwe umukalamba. Esau u waali umukalamba pali Yakobo, fwandi Esau wamanyile ukuti u wali nu kupolelelwa. Nomba Esau ala wakazya mpiti ukalamba ku muto wakwe. Nupya, lino ana yaa yavilwe, ala Leza walanda mpiti ukuti Yakobo wali nu kupolelelwa. Vivikwene vino Leza walanzile i vyacitike. Isaki wapolelile Yakobo.

Lyene, lino Esau wizile amanya vii, wasokiile sana Yakobo. Wasosile sana icakuti walanzile ati wali nu kumoola Yakobo. Lino Labeka uvwile vii, wasakamile sana. Waneenyile iya Isaki ukuti: ‘Ciliipa sana ndi cakuti na Yakobo kwene waca watwala mama uwa mu Kenani.’

Lino Isaki uvwile vii, wamile Yakobo nu kumuneena ati: ‘Kusi kwezya ukutwala mama uwa mu Kenani. Fwandi uye uku Alani kuli sokulu Betueli. Lyene umu ng’anda yakwe Labani mwana Betueli amuno uce ukatwalile.’

Yakobo uvwilile isi, nupya papokwene watandike ulwendo ulutali ulwakuya uku Alani, kuno yalupwa yakwe iikalanga..