Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 15

Muka Loti Wapeepiile Icisila

Muka Loti Wapeepiile Icisila

LOTI nu lupwa lwakwe yaatenzi umu mpanga ya Kenani pamwi na Abulaamu. Wanda umwi Abulaamu wanenyile Loti ati: ‘Impanga ino twiikalamo yaticepa, ivitekwa vino tukweti vyativivulisya. Fwandi leka tupaalukane. Wewe umatandikilapo ukusoolola ukwakuya, alino nani namaya uku mpanga yuze.’

Loti walolekisye impanga pakuti asoolole ukwakuya. Waweni incende isuma cuze umu mpanga kwene iiya umwali amanzi nu mulemvwe sana. Incende ii yaali i citungu ca Yodani. Fwandi Loti nu lupwa lwakwe yaakukiile uku ncende iiya, yasenda ni vitekwa vyao. Yaile iyakuula ing’anda umu musumba wa Sodoma.

Antu aikalanga umu Sodoma yaali aipe cuze. Cii casosizye Loti, pano wali umuntu umusuma. Na Leza kwene wasosile. Lyene Leza watumile angeli yaili ukuya-neena Loti ukuti imisumba ya Sodoma na Gomola yaali nu konoonwa, pano antu aikalangamo yaali aipe.

Angeli yaneenyile Loti iyati: ‘Pitisya! Senda mamako na ana yako yoili mufume umu musumba uu!’ Loti nu lupwa lwakwe yaatandike ukusiitoka, acino fwandi, angeli yayafumizye umu musumba ala iyayalema pa makasa. Lyene umungeli wenga pali yaaya walanzile ati: ‘Utukini pakuti mutafwa! Mutapeepela icisila. Puukilini uku myamba, pakuti mutumoolwa.’

Loti na ana yakwe akazyana yuvwilile Leza nu kufuma umu Sodoma. Yatatazile iimilila nanti ukupeepela icisila. Nomba muka Loti wene atuvwilile. Lino yaapisile intamfu iipi ukufuma umu Sodoma, muka Loti wimilile nu kupeepela icisila. Lyene muka Loti wasangwike iwe lya musilya. Uzye watumulola apa cikope?

Tungasambililako icintu cimwi icisuma sana kuli vivyo ivyacitikiile ulupwa lwakwe Loti. Cikutusambilizya ukuti Leza akapususya antu aakamuvwila, lelo yonsi aasimuvwila yene, yalafwa.

Utandiko 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Luke 17:28-32; 2 Peter 2:6-8.