Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 16

Isaki Watwala Mama Umusuma

Isaki Watwala Mama Umusuma

UZYE watuumanya umukazyana aali pa cikope cii? Iziina lyakwe a Labeka. Nu monsi wino akuya umu kukomaana nawe a Isaki. Labeka amaya umuci wakwe Isaki. Uzye watuumanya vino cali?

Cali vii, isi wakwe Isaki Abulaamu walondanga ukuti umwanakwe atwale umukazyana wa miyele isuma. Atalondanga ukuti Isaki atwale umukazyana umwina Kenani, pano antu yaaya yapepanga tu leza twaufi. Acino Abulaamu wamile umuomvi wakwe nu kumuneena ati: ‘Nkulonda ukuti uye kuno yalupwa yaane yakaikala uku Alani nu kusenda umukazyana uwakuti Isaki ace atwale.’

Papo kwene sile, Umuomvi wakwe Abulaamu wasenzile ingamila nu kutandika ulwendo ulutali. Lino wafisile apiipi na kuno yalupwa yakwe Abulaamu ikalanga, wimiliile apa cifula. Yaali insita ya manguzi, lino ya mama amu musumba iizanga uku kusemba amanzi uku cifula. Lyene umuomvi wakwe Abulaamu wapefile kuli Yeova ati: ‘Si leka umukazyana aamansembela manzi nu kusembela ingamila ukuti zimwe aye ali wino watusoolola ukuya umuci wakwe Isaki.’

Pataalengiile, na Labeka wizile uku kusemba amanzi. Lino umuomvi wakwe Abulaamu wamuleenzile amanzi, wamupeezile. Lyene umukazyana wiyo wasemvile amanzi yakuti ingamila zyonsi zimwe. Umulimo uuwa wali ukome sana pano ingamila zikamwa amanzi aingi sana.

Lino Labeka wamazile ukuomba umulimo uu, umuomvi wakwe Abulaamu wamuuzizye iziina lyakwe yaisi. Nupya uzizye ndi cakuti angaya akalaaleko ukumwao. Umukazyana walanzile ati: ‘Yatata aa Betuele, nupya itukwata pano mungaya mukalaale.’ Umuomvi wakwe Abulaamu wamanyile ukuti Betuele wali umwana wakwe Nawoli umwina wakwe Abulaamu. Acino wafukime nu kutaizya Yeova pa kumutungulula kuli yalupwa yakwe Abulaamu.

Uwanda kwene uuwa usiku, umuomvi wakwe Abulaamu wanenyile Betuele na Labani silenzi wakwe Labeka cino wiziile. Yonsi yoili yaazumiile ukuti Labeka apite nawe nu kuyatwalwa kuli Isaki. Nga Labeka wene walanzile atuuli lino yaamuzizye? Walanzile ati: ‘Ee nkulonda,’ wazumiile ukupita. Lyene uwanda uwalondelilepo, yaakwezile pa ngamila nu kutandika ulwendo ulutali ulwa kuswilila uku Kenani.

Yaile iyafika amanguzi. Labeka waweni umonsi akutandala umu calo. Umonsi wiyo wali a Isaki. Watemilwe cuze ukulola Labeka. Pa nsita ii, ala papita sile imyaka itatu pano nyina wakwe Isaki, Sala wafwilile, nupya Isaki ala acili nu ulanda. Nomba lyene, Isaki wizile atemwa sana Labeka, icalenzile ukuti atandike ukuya ni nsansa nupya.