Antu umu nsi yonsi yakalondekwa ukutekeziwa. (Kasa. 4:1) Mu mwezi wakwe Sepetemba onsi tulaombesya wakwe cimwi ukupeela antu Lupungu Lwa Mulinzi, ululalanda sana pa kutekeziwa. Mukapeele sana antu magazini yii. Nomba pa mulandu wakuti tukalondesya sana ukulanda na antu umu kulungatika pakuti tuyatekezye, fwandi tutalaasya magazini pa mang’anda pano pasi antu.

MAZWI AAKULANDA

“Swensi kwene insita zimwi tukalonda uwa kututekezya. Nomba uzye vwilini a weni angatutekezya? [Welengini 2 Kolinto 1:3, 4.] Lupungu luu lukulanda pali vino Leza akatutekezya.”

Ndi cakuti umuntu akulondesya ukusambilila nupya wapokako na magazini, . . .

MUTAMBISYINI VIDYO IYAKUTI U MULANDU CI UNO MULINZILE UKUSAMBILILA BAIBO?

Lyene muneenini muti mungatemwa ukusambilila nawe Baibo.

LANDINI AMAZWI AAKUTI MUKAKWATE APA KUYATANDIKILA LINO MULASWILILAKO

Uzyini iuzyo ilyakuya-asuka ndi mwaswililako, ilili wakwe lii “U mulandu ci uno Leza walekela sile ukuti ucuzi wacitika?