Zedekiya atuvwilile Vino Yeova wamunenyile kuti atontele aina Babiloni

39:4-7

  • Ya mwana Zedekiya yayakomile ala isi akulola nako. Lyene nawe yamutonkwile manso, iyamunyepa mu minyololo, nupya yamwisile mu cifungo uku Babiloni kufika nalino wizile afwa

Ebedimeleki walangilile ukuti wataile Yeova nupya wasakamile sana kasema wakwe Yeova, Yelemiya

39:15-18

  • Yeova walavile Ebedimeleki ukuti wali nu kumucingilila lino wali nu konona umusumba wa Yuda

Yelemiya wakosozile ilandwe nu kusipa pa myaka iingi ala umusumba wa Yelusalemu utatala ononwa

40:1-6

  • Yeova wacingilile Yelemiya lino umusumba wa Yelusalemu ya uzingulwike nupya wapekinye ukuti aina Babiloni yamusapule