Skip to content

Muye pa utantiko unono

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Masunde Akacingilila Ivyeo

Masunde Akacingilila Ivyeo

Iuvi lyakwe ya Nte Yakwe Yeova lyacindika sana insambu zya yantu zya kusunga inkaama ukulingana na masunde ya muli Baibo. Iuvi lyamanya ukuti lilinzile ukulanzyanya nu muntu ukwaula ukupita umumbali, nu kuti pakuti ivintu vimwi viombeke ivya kwazwa Inte Zyakwe Yeova, iuvi lifwile ukusenda ivyeo pa muntu wenga na wenga ivikalondeka ukusungwa sana ivya nkaama, na pakuti liombe ningo imilimo ya kusakamala vya mipepele ni vya kwazwa yauze, napya lyamanya ukuti cikalondekwa sana kusunga inkama nu kusininkizya ukuti ivyeo vyonsi pa muntu wenga na wenga ivifiswa. (Mapinda 15:22; 25:9) Ukusunga inkaama i cintu cimwi cino twacindika sana.—Mapinda 20:19.

Impanga izipusane pusane zyapanga masunde akusungilila ivyeo pakuti yangasunga inkama zya muntu. Iuvi lyakwe ya Nte Yakwe Yeova lyene lyatandike mpiti sana ukusungilila inkama zya muntu nu kusunga ningo sana ivyeo pa muntu, ala na masunde aa mpanga akucingilila vyeo yatatala yapangwa. Iuvi lyakwe ya Nte Yakwe Yeova lilatwalilila ukusunga inkama pa vyeo ivili vyonsi vino lyapokelela wakwe vino likacita kufuma mpiti, ndi vino tulangilile mu masunde yaa.

Vino Masunde Yaa Yakaomba

Masunde yaa yakaomba kwi uvi lyonsi kwene lyakwe ya Nte Yakwe Yeova, ilikaimililwako na maofesi ya misambo aaya umu mpanga izingi mu nsi yonsi.

Ukucingilila Ivyeo

Iuvi lya Nte zyakwe Yeova likasungilila ivyeo pa muntu kulondela masunde yaa:

 1. Vyeo pa muntu wenga na wenga vilaombelwapo umu nzila isuma nupya ukulingana ni sunde.

 2. Vyeo pa muntu vikakopololwa, kuombelwapo, nu kuomviwa mu nzila iikulondekwa pa kuombela pa vikalondekwa mu mipepele yakwe ya Nte Yakwe Yeova nu mu milimo yakwazwa yauze.

 3. Vyeo pa muntu wenga na wenga vikaaya ivya cumi napya visiiya ivya mpiti. Nga muli vimwi vino visi ningo, iuvi nga lyamanya, likaombelapo zuwa zuwa nu kuzifya.

 4. Ivyeo pa muntu tukavisunga pa nsita ilingane na lino vikulondekwa ukuviomvya umwi uvi.

 5. Tukaelenganyapo sana pakuti tucindike insambu zya yantu zya kucingilila ivyeo.

 6. Tukalemasya ukuti twaomba ningo na vimasyini vyaomba ningo pakuti ivyeo pa yantu vitasokololwa ku yantu aatalinzile. Ya kompyuta aakasunga ivyeo pa muntu yakaya aa kompyuta aakalondekwa sile mapasiwedi pa kwingilapo pakuti antu sile amanya mapasiwedi yayo aangayapo. Maofesi yakayalwa nu kufungako ngi nsita ya kwinuka yafika napya yayo azumiliziwa sile, aliyo yangaya yakingileko.

 7. Vyeo pa muntu tusivituma uku maofesi yauze suka manye nga calinga pakuti yaomvye kuli vino vikulondekwa umu vya mipepele ya Nte Zyakwe Yeova, nu kukwazwilizyako antu, kuno ya Nte yonsi yazumila nupya yaitemelwa ukupingulapo aineco ukula-amwa ukuti a ya Nte Yakwe Yeova.

Insambu Zya Kufisa Ivyeo

 1. Insambu nanti amaka ya kusunga inkama pa vyeo vya yantu ni vyeo vya nkama sana, alino ni nsambu zya kulembulula nanti ukufuuta ivyeo vivyo, zilapeelwa sile kuli ya Nte yamwi, kulingana na vino ya Nte Yakwe Yeova yamanya ndi vino cilondolwilwe mu masunde yaa.

 2. Wensi akulenga ukuti yamuombele vii alinzile ukulondolola ivisinka ivikumanile nupya ivisintililwepo pakuti asininkiziwa ningo.

 3. Ndi cakuti umuntu akulonda ukulola ivyeo pa mwineco, ukuvilembulula, nanti ukuvifuuta, iuvi litu lilapima vino lingacita pa kumuzumilizya, lelo pa nsita yonga kwene ala likukonka masunde atantikwe paa, kumwi nu kwelenganya ndi cakuti ukupeela umuntu wiyo insambu kungaletelela iuvi litu icakuti ya Nte iyaponzya nu untungwa uno yakwata uwa kupepa Leza.

 4. Iuvi litu likalondesya sana ukusunga ivyeo pa muntu uwaya Inte Yakwe Yeova, manda yonsi. Ukufuuta ivyeo vivyo kungapusana na masunde itu pa vya mipepele.

Insambu Zya Kulenga Ukuvwangilwako

Ndi cakuti umuntu walola ukuti wapokwa insambu zyakwe, angalemba kalata kuli Komiti Ikatungulula Iofesi Lya Musambo. Kalata alinzile ukutumwa mu milungu iili muno intazi iyo yacitikila iyalenga kuti alenge ukuti akweti maka yamuvwangile.