Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Melenganyo Asuma

Melenganyo Asuma

Baibo ikatucelula pa kuya na melenganyo aipe lelo ikatukomelezya kulaelenganya pa vintu ivisuma ivingatwazwa.

KUSOKA

CISINTE CA MULI BAIBO: “Asisoka zuwa wazipapo ukuluta kavulumula wa mpanzela.” —Mapinda 16:32.

VINO CIKUSENULA: Cikazipa ndi cakuti twaombesya ukuya na maka ya kuikanya muli vino tukaelenganya. Insita zimwi tungasoka, nomba ndi cakuti tusikukanya icipyu, ivintu vingiipa sana. Aakalondelezya ayako ndakai yazana ukuti ndi cakuti umuntu wasoka sana angalanda nanti ukucita ivintu ivingalenga aize alanguluka pa cisila.

VINO MUNGACITA: Sambililini vino mungaikanya lino mutatala mwacita cimwi. Antu yamwi yakaelenganya ukuti antu akasoka sana yakoma, lelo antu yaa yatonta. Baibo ikalanda ukuti “Umuntu wino atanga alesye umwenzo wakwe akoline nu musumba uwapomolwa ukwaula ilinga.” (Mapinda 25:28) Inzila yonga ingamwazwa kukanasoka sana, u kumanya ningo ivyativicitika lino tutatala twalanda nanti ukucita cimwi. “Amano ya muntu, ali yano yakamuteeka umwenzo.” (Mapinda 19:11) Cingazipa ndi cakuti twatala twamanya ningo vino mulandu uli pakuti tutasoka sana.

KUTAIZYA

CISINTE CA MULI BAIBO: “Mulinzile mwataizya.”—Kolose 3:15.

VINO CIKUSENULA: Yakalanda ukuti umuntu aakataizya akaya sana ni nsansa. Nanti sile antu yaya akuti yaponzyapo vimwi nanti kufwilwa yangazumila cisinka cii. Yakalanda ukuti icayavwile ukuya na melenganyo asuma asi kwika mano pali vino yaponzizye, lelo ukutaizya pa vintu vino yakweti.

VINO MUNGACITA: Cila wanda mwaelenganya nanti kulemba pa vintu vino mukataizya. Vitafwile ukuya i vintu vikalamba sana. Mwaika mano nu ku tuntu sile tunono utuli wakwe, kuloleka ningo ukwi lanzi ndi lyatunka, kulanzyanya na yano mwatemwa, nanti sile ukuya aumi pa wanda uwo. Ukwika  mano ku vintu vii kungamwazwa sana ukuya na melenganyo asuma nupya mungaya ni nsansa.

Cingamwazwa sana ndi cakuti mukwelenganya pa mulandu uno mukataizizya pa lupwa ni vyuza vino mwakwata. Ndi cakuti mwalola ivisuma vimwi vino antu yauze yakucita, mwayanena, mungayanena pa manso nanti ukuyalembela kalata, meseji pa kompyuta nanti sile iya pa foni. Kucita vii kulalenga muye ni nsansa pa mulandu wakuti ale mukwika mano ku antu yauze.—Milimo 20:35.

VISINTE NA VYUZE IVYA MULI BAIBO

Mungacita daunilodi malembelo amuli Baibo yano yawelengela limwi. Akuno yaya mu ndimi 40 pa jw.org

MWATALUKA KU KULEMANILA.

“Ukutandika ukuloolola umulandu ali kuleta mulamba. Fwandi, lesya ukuloolola lino kutacili kwatampa.”​—MAPINDA 17:14.

MUTAASAKAMIKWA PA VINTU VYA KU NKOLEELO.

“Caleka mutasakamala pa vintu vya mutondo, pano uwa mutondo wene ulaisakamala uwisikulu. Amanda yasyacela mumwi.”​—MATEO 6:34.

MUTACITA IVINTU KULINGANA NA VINO MUKUYUVWA PA NSITA IYO, LELO MWATALA IMWELENGANYAPO LINO MUTATALA MWACITA ICILI CONSI.

“Ukucenjela kwako kulakulinda nu kwiluka kwako kulakusunga.”​—MAPINDA 2:11.